Cesja wierzytelności uregulowana w treści przepisów art. 509 – 518 kodeksu cywilnego (k.c.) jest, mówiąc najprościej, umową. Na podstawie tej umowy dotychczasowy wierzyciel (np. bank) zbywa na rzecz nabywcy wierzytelności (np. fundusz sekurytyzacyjny) określoną w zawartej umowie wierzytelność.

Jakie minimalne informacje powinna mieć osoba (dłużnik), która otrzymuje od firmy skupującej długi (np. Kruk, Ultimo, Best, Kredyt Inkaso, GetBack, easyDEBT) zatytułowanym „zawiadomienie o cesji wierzytelności” czy „zawiadomienie o zmianie wierzyciela”? O tym w poniższym artykule.

Cesja wierzytelności w celu windykacji. Umowa przelewu wierzytelności w praktyce

Przede wszystkim dłużnik powinien mieć świadomość, że pismo pochodzące od windykatora z informacją o zakupie wierzytelności nie jest żadnym prawnym dokumentem stwierdzającym ten fakt. Świadomy znaczenia swoich praw dłużnik powinien przede wszystkim ustalić, czy firma windykacyjna – która przecież żąda od niego zapłaty – w rzeczywistości zakupiła dług. Pomocnym w zrozumieniu istoty cesji wierzytelności jest art. 511 k.c., który wprowadza do przepisów prostą, ale jednocześnie bardzo istotną zasadę. Zasada ta mówi, że „jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony”.

Oznacza to, że jeśli dłużnik zawierał kiedyś umowę z pierwotnym wierzycielem (np. kredyt czy pożyczka), co jest normą, to wówczas cesja wierzytelności powinna być zawarta w formie pisemnej. Niewątpliwie samo zawiadomienie nie spełnia warunków stwierdzenia pismem. Jeśli więc firma windykacyjna powołuje się na zawartą z poprzednikiem prawnym cesję wierzytelności, to powinna dłużnikowi przedstawić umowę cesji, skoro już żąda od niego zapłaty. Co bardzo istotne w przypadku firm windykacyjnych, dokonują one w ogromnej większości przypadków zakupów tzw. blokowych, czyli całych pakietów wierzytelności. W takim przypadku w samej umowie sprzedaży wierzytelności dłużnik nie zostanie wymieniony, lecz jego dane znajdą się w załączniku do umowy cesji, np. załącznik nr 2. Oczywiście taki załącznik wierzyciel również powinien przedstawić dłużnikowi. Często zdarza się, że cesja wierzytelności pomiędzy bankami a tzw. firmami windykacyjnymi dotyczy roszczeń, o których można śmiało powiedzieć, że to przedawnione długi.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Zawiadomienie o przelewie (cesji) wierzytelności z wezwaniem do zapłaty

Bardzo często zawiadomienie o przelewie (cesji) wierzytelności dokonywane jest wraz z wezwaniem do zapłaty. Takie działanie firmy windykacyjnej ma za zadanie zminimalizowanie kosztów po stronie windykatora. Jeśli jako potencjalny dłużnik otrzymasz takie pismo, np. od GetBack, to nie musisz na nie odpowiadać. Przede wszystkim kwoty, jakie są wpisane w otrzymanej korespondencji, mogą nie być właściwe. Nawet więcej, kwota do zapłaty może być przedawniona, a nawet nienależna!

Dlatego tak ważne jest, aby po otrzymaniu zawiadomienia o cesji wraz z wezwaniem do zapłaty konsultować sprawę z prawnikiem. W Kancelarii EuroLege mamy wielu wysokiej klasy specjalistów, którzy powiedzą co można, a czego nie należy robić w takich wypadkach.

Umowa przelewu wierzytelności

Teraz już wiesz, że nie takie zawiadomienie o cesji straszne jak można byłoby przypuszczać. Musisz pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. W przypadku nabywania wierzytelności przez firmy windykacyjne firmy te podpisują umowy przelewu wierzytelności, które zawierają szereg ciężkich dla konsumenta zagadnień. Takie umowy mają zazwyczaj po kilkanaście stron, a załączniki mogą mieć nawet kilkaset stron. Nie powinno to jednak zrażać Cię do tego, aby wnikliwie dociekać, czy faktycznie taka umowa została zawarta. A jeśli tak, to czy zawarcie umowy było ważne i skuteczne wobec Twojej osoby. O czym poniżej.

Cesja wierzytelności może zostać podważona! Jak to zrobić?

Jeśli windykator przedstawi dłużnikowi zarówno umowę cesji jak i załącznik do niej, to dłużnik powinien sprawdzić pewne elementy, które warunkują poprawność dokonanej cesji wierzytelności. Przede wszystkim, należy zweryfikować, czy umowa cesji wierzytelności została podpisana, a jeśli tak, to czy są to podpisy umocowanych osób. Firma windykacyjna działa przez swoje organy, a dłużnik musi wiedzieć, czy osoby podpisujące się pod umową w rzeczywistości miały do tego prawo. W interesie firmy windykacyjnej jest przedstawienie stosownych pełnomocnictw czy odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli osoby podpisujące cesję nie miały uprawnień do jej podpisania, wówczas umowa będzie nieważna.

Należy wiedzieć, że każdy z załączników umowy, w tym załącznik dotyczący wykazu dłużników, powinien być podpisany przez te same osoby, które zawierały umowę cesji. Praktyką firm windykacyjnych jest przedstawianie jedynie niczym niepotwierdzonych wydruków komputerowych, które zawierają podpis osoby niezawierającej umowy cesji wierzytelności albo co lepsze, w ogóle nie zawierają żadnego podpisu. Oczywiście takie dokumenty, czy wydruki nie mają żadnej mocy prawnej i na ich podstawie nie mogło dojść do skutecznego przeniesienia praw do wierzytelności.

Jeśli umowa została zawarta skutecznie, to zawiera podpisy. Również załączniki do umowy powinny zawierać odpowiednie podpisy. Jeśli ta kwestia się zgadza, to należy wdrożyć kolejne kroki, w celu weryfikacji dokonanej cesji. Co powinien zrobić dłużnik w dalszej kolejności? Sprawdzić w załączniku, czy przy wpisywaniu jego danych do załącznika nie dokonano błędów. Na czym one mogą polegać? Przede wszystkim należy zweryfikować imię i nazwisko oraz nazwę umowy i datę jej zawarcia, która miała być postawą powstania roszczenia. Należy również dokładnie sprawdzić numer PESEL z załącznika – o ile jest wpisany, ponieważ może zawierać błędnie wpisane cyfry. Jeśli cokolwiek się nie zgadza, nie można mówić o nabyciu konkretnej wierzytelności wobec konkretnego dłużnika, a wtedy taka cesja wierzytelności może zostać podważona.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności (wzór). Jak powinno wyglądać?

Co jeszcze osoba, która dostała zawiadomienie o cesji wierzytelności powinna wiedzieć? Przede wszystkim to, że zawiadomienie o cesji wierzytelności powinno być wysłane do niej co najmniej listem poleconym (rejestrowanym). Jeśli windykator chciał zaoszczędzić na korespondencji i wysłał zawiadomienie listem zwykłym, to nie posiada dowodu nadania przesyłki. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie podejmie próby kontaktu w wyniku takiego zawiadomienia, to firma windykacyjna nie wie, czy zostało ono doręczone, a jeśli tak to kiedy. Ma to o tyle istotne znaczenie, że do chwili powzięcia wiadomości o przelewie wierzytelności, dłużnik może spełnić świadczenie do zbywcy wierzytelności (np. banku), a windykator nie może wyciągać wobec niego negatywnych skutków, skoro nie posiada dowodu doręczenia zawiadomienia o cesji.

Pamiętaj, aby nie nabrać się na manipulacje firmy windykacyjnej, która zawsze będzie stała na stanowisku, że jak ma umowę cesji, to na pewno dług istnieje i został skutecznie nabyty. Nie jest tak zawsze i warto znać swoje podstawowe prawa oraz wiedzieć, na co zwracać uwagę.

Czy można przenieść prawo do wierzytelności bez zgody dłużnika?

Czy będąc dłużnikiem, musisz wyrazić zgodę na cesję wierzytelności? Okazuje się, że co do zasady – nie. Mowa o tym w artykule 509 Kodeksu cywilnego. Wierzyciel nie potrzebuje zgody dłużnika na przeniesienie wierzytelności. Oznacza to, że Twoje długi mogą zostać sprzedane innej osobie, bez uprzednich konsultacji wierzyciela z Tobą. Spoczywa na nim jedynie obowiązek informacyjny, a więc zawiadomienie dłużnika o dokonaniu cesji.

Celowo użyliśmy tu sformułowania, że „co do zasady” Twoja zgoda nie jest potrzebna i wierzyciel może zgodnie z własnymi preferencjami wybierać osobę, której przekaże wierzytelności. Ustawa przewiduje bowiem trzy sytuacje, kiedy wierzyciel nie może przenieść praw do roszczeń o zaległe odsetki na inną osobę.

Są to: zachowanie sprzeczne z ustawą, zastrzeżenie umowne oraz właściwości zobowiązania. Zwróćmy szczególną uwagę na zastrzeżenie umowne. Jeżeli Twoja umowa nakłada na wierzyciela obowiązek poinformowania Cię i uzyskania Twojej zgody na cesję wierzytelności, a dawny wierzyciel tego nie uczynił, dokonana przez niego czynność prawna jest nieważna. Twoim wierzycielem pozostaje dotychczasowa osoba. „Nowy” wierzyciel nie może więc ścigać Cię o spłatę zobowiązań. Może to zrobić jedynie dotychczasowy wierzyciel.

Co istotne, takie zastrzeżenie umowne nie musi znajdować się jedynie w treści umowy, ale także np. w załączniku do umowy właściwej czy w klauzuli, która została dodana do umowy wtedy, gdy powstało Twoje zobowiązanie. Jeżeli nie wiesz, czy tego rodzaju zastrzeżenie nie dotyczy i Twoich uzgodnień z wierzycielem, skonsultuj dokumenty z prawnikami EuroLege. Specjaliści z kancelarii antywindykacyjnej podpowiedzą Ci, czy wierzyciel miał prawo do cesji za Twoimi plecami.

Cesja wierzytelności a komornik

Jeżeli Twoja zgoda nie była potrzebna do dokonania cesji, pamiętaj, że roszczenia od „nowego” wierzyciela nie mogą być większe niż te od cedenta (osoby, która przekazała swoje prawa na kogoś innego). Często niestety nowi wierzyciele mogą np. sugerować dłużnikom, że ich zobowiązania wzrosły, bo teraz ściąganiem długów zajmują się nowe osoby. W rzeczywistości tak nie jest. Twoje zobowiązania i obowiązki nie mogą się zmienić na mniej korzystne.

Gdy otrzymasz informację o tym, że roszczenia co do Twojego długu zostały wykupione, wezwij cedenta do tego, by umorzył egzekucję komorniczą. Nie ma on już przecież praw do tego, by kontynuować egzekucję. Nie kontaktuj się z nowym wierzycielem. Komornik nie ma prawa, by rozpocząć nową egzekucję do czasu, aż nowy wierzyciel przedstawi mu dowód tego, że otrzymał tytuł wykonawczy.

W ten sposób być może nawet unikniesz zadłużenia. Innym sposobem uniknięcia długów jest także Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Przeczytasz o nim w artykule: Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Swoje wątpliwości warto zawsze wyjaśnić z pomocą eksperta w zakresie prawa. Skontaktuj się z prawnikami EuroLege i skorzystaj z darmowej analizy prawnej!

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.5/5 - (53 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Rajnold pisze:

Mam problem z ORANGE w związku z brakiem dotrzymania warunków technicznych umowy. Dokonałem jej wypowiedzenia na piśmie w salonie ORANGE zachowując wymagane warunki, termin, zwrot dekodera. W odpowiedzi otrzymałem informację, że nie wyraża firma zgodę, gdyż takie wypowiedzenie można uznać gdy umowa zostanie zawarta poza salonem. Do umowy którą zawarłem dołączono pismo, cytuję Obowiązki informacyjne …. . jest tam zapis, że umowę mogę wypowiedzieć w terminie 14 dni za pośrednictwem Partnera (salonu) tak też zrobiłem. Od maja 2021 roku Orange nalicza mi miesięczne opłaty. 17.07.2022 Orange dokonało cesji na rzecz ULTiMO należności. Czy mogę liczyć na pomoc. Razem żoną jesteśmy wieku 80 + i przechodzimy z tego tytułu za każdym otrzymanym piśmie stres.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Musielibyśmy poznać sprawę trochę bliżej, aby udzielić Państwu więcej informacji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Państwa maila z prośba o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Pawel pisze:

Witam, proszę o kontakt, mam problem z firma windykacyjna best ,

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.