Co może windykator terenowy, a czego nie może windykator? - Antywindykacja EuroLege

Co może windykator terenowy, a czego nie może windykator?

Co wolno windykatorowi terenowemu i telefonicznemu

Oceń artykuł: 

Każdego dnia tysiące rzekomych dłużników jest poddawanych tzw. windykacji terenowej lub windykacji polubownej prowadzonej. Dlatego wyjaśniamy, co naprawdę może windykator terenowy oraz co może firma windykacyjna.

Opisujemy również jakie działania windykatora są niezgodne z prawem. Większości osób, które trafiają do naszej Kancelarii EUROLEGE nie ma podstawowej wiedzy w zakresie dotyczącym kontaktów interpersonalnych z windykatorem i nie wie na co może pozwolić sobie windykator w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym dłużnikiem.

Po przeczytaniu poniższego poradnika zalecamy również zapoznać się z naszym inny artykułem na temat jak rozmawiać z windykatorem przez telefon.

Kto to jest windykator terenowy?

Tytułem wstępu trzeba podkreślić, że w świadomości społecznej pojęcie windykatora zazwyczaj kojarzone jest z osobą komornika sądowego. Nic jednak bardziej mylnego! Windykator jest jedynie pracownikiem firmy windykacyjnej, prywatnego podmiotu skupującego długi, którego działalność nie jest połączona w jakikolwiek sposób z władczą działalnością państwa. Komornik sądowy z kolei korzystając z uprawnień nadanych mu w ramach istniejącego porządku prawnego, ma szereg uprawnień do władczego działania względem dłużnika.

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz co może, a czego nie może windykator terenowy!

Gruntowna różnica pomiędzy komornikiem sądowym a windykatorem leży w tym, że pierwszy działa w oparciu o konkretne ramy prawne oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegając jednocześnie odpowiedzialności przed sądem oraz organami samorządu komorniczego, natomiast działalność windykatora nie podlega żadnym szczególnym regulacjom i opiera się jedynie na wewnętrznych kanonach firm windykacyjnych, za przekroczenie których nic pracownikowi windykacji nie grozi!

Oto krótka lista tego co może windykator terenowy:

1. Windykator może prowadzić w imieniu wierzyciela negocjacje z dłużnikiem.

Negocjacje mogą być prowadzone jedynie w celu ustalenia warunków (np. rozłożenia długu na raty) oraz terminu spłaty zadłużenia.

2. Windykator może kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, mailem lub SMSem.

Celem takiego kontaktu może być jedynie poinformowanie o istnieniu zadłużenia i ustalenie warunków spłaty. Absolutnie taki kontakt nie może być formą negatywnego wpływania na dłużnika, np. poprzez zastraszanie, lub nękanie telefonami od rana do nocy. O tym w dalszej części poradnika.

3. Windykator możę sporządzić i wysłać listem do dłużnika powiadomienie o istnieniu długu lub wezwanie do zapłaty.

Pamiętaj jednak, że takie pismo powinno mieć charakter merytoryczny i jednoznacznie informacyjny, a nie być kolejnym sposobem na zastraszenie dłużnika.

4. Windykator może poinformować dłużnika w sposób rzeczowy (i bez gróźb!) o podejmowanych działaniach windykacyjnych.

W gronie dozwolonych działań windykacyjnych są między innymi: wystawienie długu na giełdzie lub dokonanie wpisu do BIK lub BIG (rejestru dłużników).

5. Windykator może poinformować dłużnika o konsekwencji skierowania sprawy do sądu.

Informowanie o skierowaniu do sądu powództwa o zapłatę  w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności jest jak najbardzej dozwolone. Jednak jest bardzo cienka granica między informowaniem, a zastraszaniem! Szerzej na ten temat napisaliśy w drugiej części artykułu.

Zatem co wolno windykatorowi terenowemu i telefonicznemu?

W takim razie co może firma windykacyjna, a także co może windykator zrobić pod przymusem? Otóż praktycznie PRAWIE NIC! Gdy powyższe legalne działania windykatora nie przyniosą żadnego rezultatu, to wtedy wierzyciel może pozwać dłużnika do sądu. Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu sądowym wierzyciel musi wykazać, że jego dług istnieje w żądanej wysokości, jest wymagalny i nie jest przedawniony.

Co może windykator terenowy i telefoniczny? Czego nie wolno robić windykatorowi? Lista i podstawa prawna:

Czego zatem windykator nie może robić względem dłużnika? Lista czynności, które nie wchodzą w zakres możliwości windykatora jest bardzo długa. Spośród wszystkich przypadków jakie przez lata zgłaszali nam nasi klienci, wybraliśmy 10 najpopularniejszych.

Poniżej przedstawiamy listę działań, których nie może windykator terenowy:

1. Windykator nie może wejść do Twojego mieszkania bez Twojej wyraźnej zgody.

Jeśli nie wpuścisz windykatora do domu, nie może on użyć środków przymusu względem dłużnika ani przywołać policji celem wejścia do zajmowanych przez Ciebie pomieszczeń. Jeśli windykator wchodzi do Twojego mieszkania bez pozwolenia to dopuszcza się przestępstwa naruszenia miru domowego (art. 193 kodeksu karnego).

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Windykator nie może straszyć dłużnika sądem ani komornikiem, albo wszczęciem postępowania karnego w celu spłaty długu.

W takiej sytuacji windykator dopuszcza się przestępstwa (art. 191 § 1 i 2 kodeksu karnego). Pamiętaj, że wierzyciel może jedynie poinformować dłużnika o następstwie nieuregulowania należności, tj. możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

art. 191 §1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 191 §2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. Windykator nie może dokonywać eksmisji z mieszkania.

Jeśli windykator dopuszcza się względem dłużnika przemocy fizycznej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 kodeksu karnego);

4. Windykator nie może bez Twojej wyraźnej wiedzy i zgody zabierać rzeczy stanowiących Twoją własność.

Jeśli windykator zabiera rzeczy znajdujące się w Twoim posiadaniu może dopuścić się przestępstwa kradzieży zwykłej, rozboju, kradzieży rozbójniczej albo wymuszenia rozbójniczego (art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., art. 282 k.k.).

5. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia rachunku bankowego dłużnika.

Jeśli windykator straszy Cię, że dokona takich czynności celem zapłaty, to to wówczas naraża się na przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.). Windykatorzy nie mają uprawnień komornika sądowego, dlatego ewentualne zajęcie rachunku musi zostać poprzedzone skierowaniem sprawy do sądu, uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty lub wyroku, a następnie złożeniem stosownego wniosku do komornika.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

6. Windykator nie może żądać, aby dłużnik wydał mu pieniądze pod przymusem.

Takie działanie windykatora może stanowić przestępstwo (art. 280 § 1 k.k., art. 282 k.k.). Windykator to nie komornik, nie może żądać od Ciebie wydania jakichkolwiek pieniędzy, ani też samodzielnie zajmować ich np. podczas wizyty terenowej. Poza tym pamiętaj, że nie masz obowiązku wpuszczania windykatora do mieszkania!

7. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika, jego emerytury czy też renty.

Jeśli windykator straszy Cię, że dokona takich czynności celem zapłaty, to wówczas naraża się na przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.). Niestety zdażają się nieuczciwi windykatorzy, którzy w swoich działaniach posuwają się zdecydowanie za daleko. Czasami wynika to z braku znajomości przepisów prawa. Dlatego nie daj się zastraszyć, windykaor to nie komornik, sam niczego nie może zająć!

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

8. Windykator nie może informować Twojej rodziny, bliskich czy pracodawcy o posiadanym przez Ciebie zadłużeniu.

Tego rodzaju działania windykatora mogą nosić znamiona przestępstwa uporczywego nękania (art. 190a k.k.) albo przestępstwa zniesławienia (art. 212 § 1 k.k.), jak również mogą stanowić podstawę do ubiegania się o naruszenie dóbr osobistych w procesie cywilnym (art. 24 § 1 k.c.).

Ale to jeszcze nie wszystko! Windykator naraża się również na ryzyko złamania przepisów prawa bankowego, w zakresie zachowania tajemnicy bankowej (art. 171 ust. 5 Pr. bankowe).

Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

9. Windykator nie może nękać dłużnika częstymi SMS i telefonami.

Firmy windykacyjne posiadają ogromne call centra, w których dziesiątki, a nawet setki pracowników od rana do nocy podejmuje próby kontaktu z osobami zadłużonymi. Niestety często kończy się to dzwonieniem po kilka razy dziennie oraz zasypywaniem SMSami. Takie działania windykatora mogą być uznane nawet jako przestępstwo uporczywego nękania (art. 190a k.k.). 

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

10. Windykator nie może żądać od dłużnika podania jego danych osobowych pod przymusem, np. PESEL.

Takie działania windykatora mogą zmierzać do pozyskania danych wrażliwych pod przymusem.

Co może windykator terenowy i telefoniczny, a czego nie wolno windykatorowi.

Jeśli windykator postępuje wobec Ciebie jak w powyższych sytuacjach i czujesz się zagrożony, nie musisz pozostawać bierny. Każde ze wskazanych działań może stanowić przestępstwo. Jeśli w Twoim otoczeniu osoby trzecie mają podobne problemy poinformuj je o tym, że osoba windykatora nie ma prawa do odzyskiwania długu w każdy możliwy sposób.

Co zrobić w przypadku zastraszania przez windykatora?

Jeżeli windykator przekracza swoje uprawnienia, to masz prawo się bronić. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie poinformowanie organów ścigania oraz odpowiednich insytucji sprawujących nadzór nad działaniem firm windykacyjnych, pożyczkowych i banków.

Szczegółowe informacje jak to zrobić znajdziesz w artykułach na naszym blogu:

Jak się bronić przed windykatorem?

Jak pokazuje doświadczenie naszej kancelarii na przestrzeni kilku tysięcy spraw sądowych (ponad 80% z nich wygraliśmy!), to wierzyciele często mają problemy z udowodnieniem opisanych wyżej okoliczności.

Jeśli zostałeś pozwany przez windykatora albo znasz osobę, która została pozwana nie zwlekaj, zgłoś się do nas po profesjonalną i darmową analizę prawną.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA