Każdego dnia tysiące rzekomych dłużników jest poddawanych tzw. windykacji terenowej lub windykacji polubownej prowadzonej. Dlatego wyjaśniamy, co może windykator terenowy oraz co może firma windykacyjna.

Opisujemy również jakie działania windykatora są niezgodne z prawem. Większość osób, które trafiają do naszej Kancelarii, nie wie, na co może pozwolić sobie windykator w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym dłużnikiem. W związku z tym wszystko szczegółowo opisaliśmy w tym artykule.

Po przeczytaniu poniższego poradnika zalecamy również zapoznać się z naszym inny artykułem na temat jak rozmawiać z windykatorem przez telefon.

Kto to jest windykator terenowy?

Trzeba podkreślić, że w społecznej świadomości pojęcie windykatora często jest kojarzone z osobą komornika sądowego. Nic bardziej mylnego! Windykator jest jedynie pracownikiem firmy windykacyjnej, prywatnego podmiotu skupującego długi, którego działalność nie jest związana działalnością państwa. Natomiast komornik sądowy korzystając z uprawnień nadanych mu przez prawo, ma szereg uprawnień do władczego działania względem dłużnika.

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz co może, a czego nie może windykator terenowy!

Gruntowna różnica pomiędzy komornikiem sądowym a windykatorem leży w tym, że pierwszy działa w oparciu o konkretne ramy prawne oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegając jednocześnie odpowiedzialności przed sądem oraz organami samorządu komorniczego. Natomiast działalność windykatora nie podlega żadnym szczególnym regulacjom i opiera się jedynie na wewnętrznych kanonach firm windykacyjnych, za których przekroczenie nic pracownikowi windykacji nie grozi!

Oto lista tego, co może windykator terenowy:

1. Windykator może prowadzić w imieniu wierzyciela negocjacje z dłużnikiem.

Negocjacje mogą być prowadzone jedynie w celu ustalenia warunków (np. rozłożenia długu na raty) oraz terminu spłaty zadłużenia.

2. Windykator może kontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, mailem lub SMSem.

Celem takiego kontaktu może być jedynie poinformowanie o istnieniu zadłużenia i ustalenie warunków spłaty. Absolutnie taki kontakt nie może być formą negatywnego wpływania na dłużnika, np. poprzez zastraszanie lub nękanie telefonami od rana do nocy. O tym w dalszej części poradnika.

3. Windykator może sporządzić i wysłać listem do dłużnika, powiadomienie o istnieniu długu lub wezwanie do zapłaty.

Pamiętaj jednak, że takie pismo powinno mieć charakter merytoryczny i jednoznacznie informacyjny, a nie być kolejnym sposobem na zastraszenie dłużnika.

4. Windykator może poinformować dłużnika w sposób rzeczowy (bez gróźb!) o podejmowanych działaniach windykacyjnych.

W gronie dozwolonych działań windykacyjnych są między innymi: wystawienie długu na giełdzie lub dokonanie wpisu do BIK, lub BIG (rejestru dłużników).

5. Windykator może poinformować dłużnika o konsekwencji skierowania sprawy do sądu.

Informowanie o skierowaniu do sądu powództwa o zapłatę w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności jest jak najbardziej dozwolone. Jednak jest bardzo cienka granica między informowaniem a zastraszaniem! Szerzej na ten temat napisaliśmy w drugiej części artykułu.

Zatem, co wolno windykatorowi terenowemu i telefonicznemu?

W takim razie, co może firma windykacyjna, a także, co może windykator zrobić pod przymusem? Otóż praktycznie PRAWIE NIC! Gdy powyższe legalne działania windykatora nie przyniosą żadnego rezultatu, to wtedy wierzyciel może pozwać dłużnika do sądu. Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu sądowym wierzyciel musi wykazać, że jego dług istnieje w żądanej wysokości, jest wymagalny i nie jest przedawniony.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Czego nie może windykator? Lista i podstawa prawna czego nie wolno windykatorowi

Czego zatem windykator nie może robić względem dłużnika? Lista czynności, które nie wchodzą w zakres możliwości windykatora, jest bardzo długa. Spośród wszystkich przypadków, jakie przez lata zgłaszali nam nasi Klienci, wybraliśmy 10 najpopularniejszych.

Poniżej przedstawiamy listę działań, których nie może windykator terenowy:

1. Windykator nie może wejść do Twojego mieszkania bez Twojej wyraźnej zgody.

Jeśli nie wpuścisz windykatora do domu, nie może on użyć środków przymusu względem dłużnika ani przywołać policji celem wejścia do zajmowanych przez Ciebie pomieszczeń. Jeśli windykator wchodzi do Twojego mieszkania bez pozwolenia, to dopuszcza się przestępstwa naruszenia miru domowego (art. 193 kodeksu karnego).

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pamiętaj, że windykator terenowy nie może nachodzić Cię o każdej porze dnia i nocy, bo można to uznać za nękanie.  Windykacja terenowa w sobotę o godzinie 23:00 nie tylko jest nie na miejscu, ale jest zakazana.

2. Windykator nie może straszyć dłużnika sądem ani komornikiem, albo wszczęciem postępowania karnego w celu spłaty długu.

W takiej sytuacji windykator dopuszcza się przestępstwa (art. 191 § 1 i 2 kodeksu karnego). Pamiętaj, że wierzyciel może jedynie poinformować dłużnika o następstwie nieuregulowania należności, tj. możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

art. 191 §1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 191 §2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. Windykator nie może dokonywać eksmisji z mieszkania.

Jeśli windykator dopuszcza się względem dłużnika przemocy fizycznej, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 kodeksu karnego);

4. Windykatorowi nie wolno bez Twojej wyraźnej wiedzy i zgody zabierać rzeczy stanowiących Twoją własność.

Jeśli windykator zabiera rzeczy znajdujące się w Twoim posiadaniu, może dopuścić się przestępstwa kradzieży zwykłej, rozboju, kradzieży rozbójniczej albo wymuszenia rozbójniczego (art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., art. 282 k.k.).

5. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia rachunku bankowego dłużnika.

Jeśli windykator straszy Cię, że dokona takich czynności celem zapłaty, to wówczas naraża się na przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.). Windykatorzy nie mają uprawnień komornika sądowego, dlatego ewentualne zajęcie rachunku musi zostać poprzedzone skierowaniem sprawy do sądu, uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty lub wyroku, a następnie złożeniem stosownego wniosku do komornika.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

6. Windykatorowi nie wolno żądać, aby dłużnik wydał mu pieniądze pod przymusem.

Takie działanie windykatora może stanowić przestępstwo (art. 280 § 1 k.k., art. 282 k.k.). Windykator to nie komornik, nie może żądać od Ciebie wydania jakichkolwiek pieniędzy, ani też samodzielnie zajmować ich np. podczas wizyty terenowej. Poza tym pamiętaj, że nie masz obowiązku wpuszczania windykatora do mieszkania!

7. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika, jego emerytury czy też renty.

Jeśli windykator straszy Cię, że dokona takich czynności celem zapłaty, to wówczas naraża się na przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.). Niestety zdarzają się nieuczciwi windykatorzy, którzy w swoich działaniach posuwają się zdecydowanie za daleko. Czasami wynika to z braku znajomości przepisów prawa. Dlatego nie daj się zastraszyć, windykaor to nie komornik, sam niczego nie może zająć!

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

8. Windykator nie może informować Twojej rodziny, bliskich czy pracodawcy o posiadanym przez Ciebie zadłużeniu.

Tego rodzaju działania windykatora mogą nosić znamiona przestępstwa uporczywego nękania (art. 190a k.k.) albo przestępstwa zniesławienia (art. 212 § 1 k.k.), jak również mogą stanowić podstawę do ubiegania się o naruszenie dóbr osobistych w procesie cywilnym (art. 24 § 1 k.c.).

Ale to jeszcze nie wszystko! Windykator naraża się również na ryzyko złamania przepisów prawa bankowego, w zakresie zachowania tajemnicy bankowej (art. 171 ust. 5 Pr. bankowe).

Kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.

9. Windykatorowi nie wolno nękać dłużnika częstymi SMS i telefonami.

Firmy windykacyjne posiadają ogromne działy call center, w których dziesiątki, a nawet setki pracowników od rana do nocy podejmuje próby kontaktu z osobami zadłużonymi. Niestety, często kończy się to dzwonieniem po kilka razy dziennie oraz zasypywaniem SMSami. Takie działania windykatora mogą być uznane nawet jako przestępstwo uporczywego nękania (art. 190a k.k.). 

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

10. Windykator nie może żądać od dłużnika podania jego danych osobowych pod przymusem, np. PESEL.

Takie działania windykatora mogą zmierzać do pozyskania danych wrażliwych pod przymusem.

Co może windykator terenowy i telefoniczny

11. Windykator nie może przyjść do Twojego miejsca pracy.

Wiele osób zastanawia się, czy windykator może przyjść do pracy? Odpowiedź jest jednoznaczna: NIE. Po pierwsze, w ten sposób może złamać zakaz informowania pracodawcy albo znajomych z pracy o Twoich długach, np. przychodząc do firmy, w której pracujesz i informując, że szuka dłużnika X. Po drugie, w ten sposób narusza Twoje prawo do prywatności. Po trzecie, windykator nie działa z polecenia sądu, nie jest komornikiem. Jest osobą zatrudnioną w prywatnej firmie i nie ma prawa pojawiać się w miejscach, w których bywasz w celu ściągnięcia długu. Nie może Cię śledzić i np. pojawić się w hotelu, w którym przebywasz na wakacjach.

Jeżeli windykator przyjdzie do Twojego miejsca pracy, możesz poprosić go o opuszczenie siedziby firmy, a jeśli to nic nie da, zadzwonić na policję. Osoby z firmy windykacyjnej w ten sposób przekraczają swoje uprawnienia i funkcjonariusze policji odpowiednio zareagują w takiej sytuacji.

Jeżeli przedstawiciel firmy windykacyjnej nęka Cię w miejscu pracy, stosuje presję psychologiczną polegającą na ujawnianiu Twoich długów bliskim osobom, pracodawcy czy znajomym, masz prawo się bronić i żądać odszkodowania.

Jeśli windykator postępuje wobec Ciebie jak w powyższych sytuacjach i czujesz się zagrożony, nie musisz pozostawać bierny. Każde ze wskazanych działań może stanowić przestępstwo. Jeśli w Twoim otoczeniu osoby trzecie mają podobne problemy, poinformuj je o tym, że osoba windykatora nie ma prawa do odzyskiwania długu w każdy możliwy sposób.

Co zrobić w przypadku zastraszania przez windykatora?

Jeżeli windykator przekracza swoje uprawnienia, to masz prawo się bronić. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie poinformowanie organów ścigania oraz odpowiednich instytucji sprawujących nadzór nad działaniem firm windykacyjnych, pożyczkowych i banków.

Szczegółowe informacje jak to zrobić znajdziesz w artykułach na naszym blogu. Oto jak pozbyć się windykatora terenowego, który Cię nęka:

Jak się bronić przed windykatorem?

Jak pokazuje doświadczenie naszej kancelarii na przestrzeni kilku tysięcy spraw sądowych (ponad 80% z nich wygraliśmy!), to wierzyciele często mają problemy z udowodnieniem opisanych wyżej okoliczności.

Jeśli zostałeś pozwany przez windykatora albo znasz osobę, która została pozwana, nie zwlekaj, zgłoś się do nas po profesjonalną i darmową analizę prawną.

Nowy etap życia z czystą kartą

Chcesz problemy z długami zostawić za sobą? Planujesz wyjazd do innego kraju, by w końcu cieszyć się życiem? Najpierw zamknij stary rozdział i sprawdź, czy nie ciążą na Tobie stare zobowiązania. O wiele lepiej nie tylko z psychologicznego, ale także praktycznego i prawnego punktu widzenia, zacząć wszystko od nowa bez starych zaszłości.

W ustaleniu Twoich zobowiązań pomoże Ci szereg baz, dostępnych również w Internecie: Jak sprawdzić, gdzie mam długi? Wyjazd z Polski i stare zobowiązania

Jeżeli Twoje dane znajdziesz w tego rodzaju bazie, chętnie pomożemy Ci uporać się z tymi trudnościami. Przeanalizujemy Twoją sprawę i podpowiemy najlepsze rozwiązania.

Pamiętaj, że wierzyciel może żądać również zwrotu odsetek za opóźnienie. Nie mogą być one jednak wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Musisz mieć tego świadomość, gdy firma windykacyjna wskazuje na wyższe kwoty. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Windykacja zaległych odsetek

Zanim wyjedziesz z kraju, warto również rozwiązać wszystkie sytuacje związane z wypłatą odszkodowania Tobie, gdy urząd państwowy działał wobec Ciebie niezgodnie z prawem. O tym, z czym wiąże się pozwanie urzędu państwowego, możesz przeczytać w naszej publikacji: Czy można windykować urząd państwowy?

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc. Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego, na ile może pozwolić sobie windykator terenowy.

Skontaktuj się z nami:


4.6/5 - (1367 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Agnieszka pisze:

Dzień dobry. Wzięłam pożyczkę w firmie daiglob w wysokości 1200. Co miesiąc wplacalam 270-300zl. I tak przez 2 lata. W styczniu tego roku w biurze firmy pozyczkowej poprosilam o dokument potwierdzający zakończenie spłaty. Lecz pani poinformowała mnie ze wpłacałam koszta ,odsetki. Wpacilam 6870zl. A pozyczka dalej nie spłacona. Co mam robić. Powiedziałam że nie zaplace juz ani grosza . To teraz nachodzi mnie Co dwa dni windykator z ich firmy straszy zabraniem jakiś rzeczy z domu i dotego nalicz za każdym razem koszty wizyty w kwocie 150zl. Blagam pomóżcie bo ja nie wiem co mam robić.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Agnieszka pisze:

Dzień dobry. Wzięłam pożyczkę w firmie daiglob w wysokości 1200. Co miesiąc wplacalam 270-300zl. I tak przez 2 lata. W styczniu tego roku w biurze firmy pozyczkowej poprosilam o dokument potwierdzający zakończenie spłaty. Lecz pani poinformowała mnie ze wpłacałam koszta ,odsetki. Wpacilam 6870zl. A pozyczka dalej nie spłacona. Co mam robić. Powiedziałam że nie zaplace juz ani grosza . To teraz nachodzi mnie Co dwa dni windykator z ich firmy straszy zabraniem jakiś rzeczy z domu i dotego nalicz za każdym razem koszty wizyty w kwocie 150zl. Blagam pomóżcie bo ja nie wiem co mam robić.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Devi pisze:

Czy windykator moze wymagać żeby chodzic po rodzinie po sąsiadach żeby pożyczyć pieniądze na zadłużenie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Dokładnie opisaliśmy to w artykule. Windykator nie może informować osób trzecich o zadłużeniu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Ewelina pisze:

Witam jestem Ewelina niestety z przyczyn nie zaleznych od emnei zadlużyłam się dziś dostałam telefon od wierzyciela że mam czas do piątkę na spłatę inaczej po świętach odwiedzu mnie windykator terenowy niesttxy na niemam , czego spłacić pożyczki

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewelino. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Ewelina pisze:

Dzisiaj był u mnie windykator terenowy (niedziela)po pierwsze od kilku lat jie dostałam zadnego pisma od tej firmy o postępowaniu i na jakim etapie jest dlug..po drugie uporczywie używał klaksonu nie pod moim domem kiedy osoba postronna wyszła powodzizal że już jeda radiowozy policji i będzie egzekucja ..nie wylegitymował się sąsiad po mnie przyszedł..ze policja do mnie jedzie ..na jakiejś karce papieru ma ikie nazwisko i tel …mam czas do jutra żeby 1000zl wpłacić resztę w styczniu bo w wigilię zrobi mi egzekucja z policja ??co mam robić nie dostałam od niego ??co.robic ?? Nie ma moich danych aktualnych..nie ma pojęcia czy pracuje czy nie ..ma stara kartkę z 2018 r bo widziałam…nic ile mam do spłaty nie spytał o moją sytuację…

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewelino. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Magdalena pisze:

Dzień dobry. Dwa dni temu odebrałam telefon z firmy windykacyjnej o zapłacie długu z przed 20 lat za przejazd na gapę PKP. Prędzej nic nie dostawałam żadnych pism. Posługują się moim panieńskim nazwiskiem. Dziś dostałam SMS-a od windykatora z prośbą o kontakt do godziny 14. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy dług czasem nie jest przedawniony? Pozdrawiam 🙂

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Czy w sprawie danego długu prowadzone było jakiekolwiek postępowanie sądowego albo komornicze? Więcej na temat przedawnienia długów za przejazd środkami transportu zbiorowego znajdzie Pani tutaj: https://www.eurolege.pl/przedawnienie-mandatu-za-jazde-komunikacja-miejska-bez-biletu-czy-placic-mandat/

Jolanta pisze:

Dzień dobry.Od czterech dni przychodzi do mnie windykator, ponieważ nie było mnie w domu nachodził mojego sąsiada. Dzisiaj znowu był, powiedział że przyjdzie z policją bo uważa że sasiad że mną współpracuje i otwiera drzwi zamiast mnie. Zostawił też awizo do odebrania na poczcie, które odbiorę jutro,ponieważ dzisiaj dopiero wracam do domu. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Jolanto, sam fakt, że windykator roznosi informacje o Pani długach po osobach trzecich jest przestępstwem zniesławienia i dodatkowo narusza Pani dobra osobiste w postaci dobrego imienia. Ponadto w zachowaniu windykatora mogą być również oznaki uporczywego nękania, o czym więcej pisaliśmy w tym materiale: https://www.eurolege.pl/uporczywe-nekanie-z-windykacji-zawiadomienie-o-mozliwosci-popelnienia-przestepstwa-przez-windykatora-wzor/
Warto byłoby również, aby Pani sprawie przyjrzał się prawnik od spraw długów. W naszej Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się tego rodzaju pomocą już od wielu lat. Aktualnie również na etapie przedsądowym. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jola pisze:

Mam pytanie komornik ma dług a windykator terenowy nachodzi wali drzwi i nachodzi moja mamą jak to mój dług komornik ściąga co robic

Takie działania windykatora można uznać za uporczywe nękanie, które jest przestępstwem. Windykator absolutnie nie może stosować takich metod. W takiej sytuacji należy powiadomić policję.