Otrzymałeś z sądu wezwanie na rozprawę, a wraz z nim pozew o zapłatę i inne dokumenty, z których ma wynikać zasadność oraz wysokość dochodzonego wobec Ciebie roszczenia? Poza wezwaniem na rozprawę sąd dodatkowo może wyznaczyć pozwanemu termin aby wniósł odpowiedź na pozew. Termin na wniesienie odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym nie może być krótszy niż dwa tygodnie.

Niestety wielu pozwanych przez firmy windykacyjne, banki czy firmy pożyczkowe nie wie, jak prawidłowo napisać odpowiedź na pozew. Wbrew pozorom nie jest to czynność łatwa, w szczególności, jeśli pismo powinno zostać wniesione na urzędowym formularzu. Co trzeba wiedzieć i jak zabrać się do napisania odpowiedzi na pozew o zapłatę, aby nie wpaść w kłopoty? O tym w naszym artykule, do którego lektury zapraszamy.

Pozew z sądu cywilnego o zapłatę. Co to jest odpowiedź na pozew?

Zgodnie z przepisami sąd może zobowiązać pozwanego do tego, aby złożył w sądzie przed rozprawą odpowiedź na pozew, a w tej odpowiedzi ustosunkował się do twierdzeń pozwu, podnosząc jednocześnie wszystkie zarzuty oraz twierdzenia przeciwko żądaniu pozwu.

Pozwany musi także koniecznie, w odpowiedzi na pozew, przedstawić wszystkie dowody, pod rygorem ich nieuwzględnienia na dalszym etapie postępowania cywilnego. Groźnie brzmi i tak w istocie jest.

Jeśli jako pozwany nie złożysz odpowiedzi na pozew w terminie albo złożysz ją w sposób nieprawidłowy, możesz przegrać, pomimo posiadania racji w procesie. Oczywiście windykator tylko na to czeka!

Zanim złożysz odpowiedź na pozew

Pamiętaj, że zanim wdasz się w spór, musisz ustalić pewne kwestie, o których mowa w przepisach. Jeżeli nie zrobisz tego właściwie, sąd może nie uznać Twojej odpowiedzi. Brak odniesienia się do poniższych elementów zarzutów, zanim wdamy się w spór, skutkuje tym, że nie będziesz mógł podnosić tych zarzutów w dalszym toku postępowania. Nie warto zabierać więc sobie argumentów już na starcie.

Na wstępie należy ustalić, jaka jest wartość sporu. Jeżeli Twój sądowy przeciwnik określił ją w błędny sposób, podnieś ten zarzut, a w ten sposób utrudnisz działanie Twojego przeciwnika. Kolejnym kryterium jest niewłaściwość miejscowa – jeżeli zwrócimy na nią uwagę – sprawa powędruje do innego sądu. Co więcej, jeżeli zawarliśmy z naszym przeciwnikiem umowę o mediację, a ten, zamiast rozwiązać z nami konflikt polubownie, od razu wkroczył na ścieżkę sądową, jak najbardziej możemy wskazać na ten argument. Podobnie w przypadku, gdy mamy do czynienia z tzw. klauzulą arbitrażową.

Nie masz pewności, jak wygląda sytuacja w Twoim przypadku? Skorzystaj z doradztwa prawników z EuroLege.

W jakiej formie wnosić odpowiedź na pozew? Formularz (wzór) odpowiedzi na pozew

Co w pierwszej kolejności powinieneś zrobić? Przede wszystkim – spojrzeć na pozew. Zobacz, czy został wniesiony na formularzu, czy też nie. Jeśli na formularzu, Ty również musisz wnieść odpowiedź na pozew w tej samej formie. Niestety w praktyce nie jest to zadanie łatwe. Wiedzą o tym świetnie specjaliści z firm windykacyjnych, banków oraz chwilówek, którzy celowo składają pozwy na urzędowych formularzach. Taka czynność ma zadanie utrudnić pozwanemu dłużnikowi napisanie skutecznej odpowiedzi na pozew i w efekcie udaremnić próbę procesowej obrony swoich praw.

Musisz pamiętać, że w odpowiedzi na pozew podnosisz wszystkie zarzuty (np. zarzut przedawnienia). Jeśli tego nie zrobisz, sąd nie będzie tego badał z urzędu. Na temat przedawnienia pisaliśmy tutaj: Przedawnienie długu.

Pamiętaj, że w przypadku wniesienia odpowiedzi na pozew na formularzu, musisz wykreślić wszystkie puste rubryki. Musisz także wykreślić właściwe sformułowania oznaczone znakiem (*). Dla skuteczności złożonej odpowiedzi na pozew na formularzu musisz ponadto wskazać wszystkie załączniki dołączane do Twojego pisma, jak również obowiązkowo podpisać odpowiedź na pozew w miejscu do tego przeznaczonym.

Jak napisać odpowiedź na pozew o zapłatę

Odpowiedź na pozew – termin na wniesienie

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej pozwany może złożyć odpowiedź na pozew jeszcze przed pierwszą rozprawą (art. 207 § 1 k.p.c.). Dotyczy to wszystkich kategorii spraw, w tym spraw sądowych o zapłatę. W zdecydowanej większości przypadków to jednak sąd decyduje zarówno o konieczności wniesienia odpowiedzi na pozew, jak również o terminie na jej wniesienie (art. 207 § 2 k.p.c.). Należy pamiętać, że wyznaczony przez sąd termin na złożenie odpowiedzi na pozew nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia odebrania przesyłki sądowej. W przypadku spraw bardziej zawiłych i skomplikowanych, termin wyznaczony przez sąd na złożenie odpowiedzi na pozew może być dłuższy.

Jakie są minimalne warunki formalne odpowiedzi na pozew?

Skutecznie wniesiona odpowiedź na pozew musi spełniać odpowiednie kryteria pisma procesowego i zawierać co najmniej:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.

Dodatkowo odpowiedź na pozew musi wskazywać konkretne zarzuty procesowe przeciwko żądaniu pozwu. Za najczęściej występujące w procesach o zapłatę wymienia się:

  • zarzut przedawnienia roszczenia,
  • zarzut przedawnienia odsetek,
  • zarzut nieudowodnienia roszczenia co do zasady albo wysokości.

Samo podniesienie zarzutów nie wystarcza. Ważne, aby umieć je także należycie uzasadnić. Ewentualne braki będą traktowane na Twoją niekorzyść, a na korzyść strony, która wniosła pozew i która złożyła pozew o zapłatę do sądu.

Nie należy również zapomnieć o sformułowaniu w odpowiedzi na pozew odpowiednich wniosków (np. oddalenia powództwa, odrzucenia pozwu etc.), które muszą być adekwatne do konkretnego stanu sprawy.

Warte odnotowania jest także i to, że odpowiedź na pozew jest pierwszym pismem w sprawie. Musi zatem zawierać również:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Czy wniesienie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe?

Warto zaznaczyć, że wniesienie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe od niedawna, tj. od wejścia w życie w dniu 7 listopada 2019 r. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 4 lipca 2019 r.), która w założeniu miała przyspieszyć etap gromadzenia materiału dowodowego przez sąd orzekający.

Obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew – tak jak zostało opisane to wyżej – wynika z zarządzenia sądu. Brak złożenia odpowiedzi na pozew nie skutkuje automatycznie przegraną w procesie o zapłatę, ale jej brak może znacznie ograniczyć szanse pozwanego w skutecznej obronie przed żądaniem pozwu. Jakie są skutki braku wniesienia odpowiedzi na pozew? O tym w dalszej części artykułu.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Brak odpowiedzi na pozew. Skutki wniesienia odpowiedzi na pozew po terminie?

Co jeśli w ogóle nie wniesiesz odpowiedzi na pozew i nie stawisz się na rozprawę? Czy brak odpowiedzi na pozew niesie ze sobą negatywne skutki? Oczywiście, że tak! Wówczas sąd może wydać wobec Ciebie wyrok zaoczny. Takie orzeczenie jest skrajnie niekorzystne i niebezpieczne dla dłużnika. Nie tylko dlatego, że sąd niemal na pewno zasądzi całość roszczenia dochodzonego przez firmę windykacyjną i obciąży Cię kosztami całego procesu.

Wyrok zaoczny groźny jest także ze względu na natychmiastową wykonalność. W praktyce oznacza to, że windykator, bank albo firma pożyczkowa będą mogli wszcząć postępowanie komornicze mimo braku prawomocności wydanego orzeczenia.

Oczywiście wyrok zaoczny podlega zaskarżeniu sprzeciwem od wyroku, ale od takiego środka skarżący będzie musiał wnieść opłatę w wysokości ½ opłaty od pozwu, lecz nie mniej niż 30 zł. Odpowiedź na pozew jest natomiast bezpłatna.

Natomiast wniesienie odpowiedzi na pozew po terminie może skutkować tym, że sąd może pominąć spóźnione twierdzenia, zarzuty i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich bez swojej winy. Takie skutki złożenia odpowiedzi na pozew po terminie mogą w sposób zdecydowany ograniczyć szanse pozwanego na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Sąd może zatem pominąć istotny dowód w sprawie, np. dowody wpłat pożyczki/kredytu.

W ilu egzemplarzach złożyć odpowiedź na pozew cywilny o zapłatę?

Odpowiedź na pozew jako nieprofesjonalista, składasz w jednym egzemplarzu dla sądu i dodatkowo tylu egzemplarzach, ile jest stron w sprawie, z wyjątkiem Twojej osoby. Jeśli więc w sprawie masz tylko powoda, to składasz odpowiedź na pozew w dwóch egzemplarzach. Jeden dla sądu, a jeden dla drugiej strony.

Należy jednak pamiętać, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostawić jeden egzemplarz odpowiedzi na pozew w swojej prywatnej dokumentacji.

Gdzie złożyć odpowiedź na pozew o zapłatę?

Odpowiedź na pozew o zapłatę wnosi się do sądu, który prowadzi sprawę. Informację na ten temat znajdziesz w piśmie zaadresowanym do Ciebie z sądu rejonowego albo okręgowego. Pamiętaj, że jako pozwany musisz dokładnie oznaczyć sąd, do którego wnosisz odpowiedź na pozew. Musisz również wskazać prawidłowy adres sądu, jak również wskazać strony procesu sądowego i podać sygnaturę akt danej sprawy. Nie możesz zapomnieć także o podpisie, który powinien składać się z co najmniej Twojego nazwiska.

Wadliwe wykonanie zarządzenia sądu do złożenia odpowiedzi na pozew może Cię wiele kosztować. Korzystanie z gotowych wzorców dostępnych w Internecie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może przynieść więcej szkód niż korzyści. Dlatego warto zawsze korzystać w takich sytuacjach z pomocy profesjonalistów.

Jak napisać odpowiedź na pozew? Gdzie się zgłosić?

Jeśli jesteś jedną z osób, które zostały pozwane o zapłatę długu przez firmę windykacyjną, bank lub chwilówkę, możesz skorzystać z pomocy prawników naszej Kancelarii.

Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie merytoryczną argumentację, która może pozwolić Ci wyjść obronną ręką z problemów. Zwykle odpowiedź na pozew formułuje się poprzez zaprzeczenie, a następnie na wskazanie zarzutów. Na wstępie takiego pisma odniesiemy się do faktów i informacji, na które powoływał się w swoim pozwie powód. Określamy więc obszar sporny z Twoim powodem. Istotne jest, by w tego rodzaju piśmie jasno i stanowczo zaprzeczyć tym kwestiom, które są jednoznacznie nieprawdziwe. Jeżeli tego nie uczynimy, sąd może uznać je za prawdziwe.

W prawie cywilnym ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi. Dlatego jeżeli zaprzeczymy pewnym okolicznościom, na powodzie będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że jego zarzuty są prawdziwe. To istotna informacja nie tylko w kontekście odpierania zarzutów, ale również w aspekcie formułowania własnych. Jeżeli bowiem zdecydujemy się na podniesienie zarzutów wobec żądań przeciwnika, mamy obowiązek je udowodnić.

Co istotne, musimy w odpowiedzi na pozew przedstawić wszystkie argumenty. Ich brak będzie skutkować tym, że nie będziemy mogli powołać się na nie w dalszym toku postępowania. Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie takiego pisma. Zdarza się, że osoby, które na co dzień nie zajmują się prawem, często nawet nie wiedzą, że określone wydarzenia mogą służyć jako oręż w walce sądowej.

O tym, jak się bronić piszemy w artykule: Sądowy pozew o zapłatę długu? Zobacz czym jest i jak się skutecznie bronić!

Nasz zespół to doświadczeni fachowcy, którzy napiszą odpowiedź na pozew albo sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Jeśli zajdzie taka konieczność, to będą reprezentowali Cię przed sądem. Analiza dokumentów jest bezpłatna, więc absolutnie niczym nie ryzykujesz.

Jak się zgłosić o pomoc?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (65 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Monika pisze:

Dzień dobry
Wzracam się do Państwa o pomoc na odpowiedz pozwu nakazu zaplaty w postępowaniu upominawczym przez Wspólnotę mieszkaniową
Od 2010 roku mieszkam za granicą
Posiadalam mieszkanie w Polsce ale za nie spłacenia kredytu bank objął w 2011 moje mieszkanie które zostało sprzedane w zeszłym roku.
Wspolnota mieszkaniowa żąda zaplaty za mieszkanie od 01.10.2020-06.09.2023 wraz z kosztami sadowymi w kwocie
10 952,08
Proszę Państwa o pomoc nie wiem co mam zrobić a na odpowiedzieć mam czas tylko do czwartku

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Michał pisze:

Dzień dobry, Dostałem pozew o zapłatę i termin na odpowiedź 14 dni. Nie zdążę przygotować się do sprawy i wynająć adwokata. Czy można wydłużyć termin na odpowiedź na pozew ? i w jaki sposób można to zrobić ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Michale. Zawodowo zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Zlecając nam swoją sprawę otrzymuje Pan pomoc profesjonalnego prawnika, który za Pana przejmuje na siebie kontakt z sądem i druga stroną. Nie znamy dokładnie Pana sprawy, ale chętnie zobaczymy co da się w sprawie zrobić. Wstępna analiza prawna sprawy jest bezpłatna i do niczego zobowiązuje. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Izabela pisze:

PILNIE POTRZEBUJE POMOCY O NAPISANIE ODOPOWIEDZI DO SADU w sprawie zapłaty, proszę o pomoc , ratunku :(

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Izabelo. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju czynnościach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krystyna pisze:

Dzień dobry odebrałam doręczony pozew 30.09 w sprawie umów bankowych z sądu rejonowegoo nie spłacany kredyt muszę złożyć odpowiedź proszę o pomoc w sformułowaniu pisma

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Krystyno. Zajmujemy się zawodowo pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie sewojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Agnieszka pisze:

Proszę o pomoc. Do czwartku muszę napisać odpowiedź na pozew o zapłatę. Nie wiem jak się do tego zabrać.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Sylwia pisze:

Mąż wniósł pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej,w ciągu 14 dni mam napisać odpowiedź do Sądu a niewiem kompletnie jak się za to zabrac

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Sylwio. Tego rodzaju sprawami nie zajmujemy się. Bardzo nam przykro.

Wojciech pisze:

Otrzymałem od byłej żony pozew za pośrednictwem komornika o roszczenia zapłaty spłaty części umowy pożyczki. Nie wiem jak mam sprecyzować odpowiedź. Sąd nakazał odpowiedź pisemną na pozew.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Wojciechu. Zajmujemy się pomocą w sprawach o zapłatę. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Edyta pisze:

Czy w odpowiedzi na pozew mogę zmienić oddalenie powodztwa w całości na oddalenie powodztwa w części? Czy potrzebne jest wystosowanie pisma o ta zmianę?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Edyto. Jest to możliwe, ale zalecamy, aby przed dokonaniem takiej czynności sprawie przyjrzał się prawnik. Samodzielne działania mogą okazać się błędne, a skutków czynności być może nie będzie można już cofnąć. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Roman pisze:

otrzymaliśmy z żoną pozew o eksmisje czy możemy udzielić wspólnie odpowiedzi na pozew w jednym piśmie ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Tak, możecie Państwo złożyć odpowiedź jednym pismem, chociaż zalecane byłoby złożenie dwóch odrębnych odpowiedzi.

Joanna pisze:

Witam, w dniu dzisiejszym otrzymałam pozew o zapłatę i mam się do niego ustosunkować. Jak moge napisać taka odpowiedź na pozew? Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Joanno, trzeba działać szybko. Zapraszamy do kontaktu. Za darmo przeanalizujemy Pani sprawę i wówczas będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Jolanta pisze:

Otrzymałam pozwy o roszczenia z umowy pożyczki. Nie wiem jak mam sprecyzować odpowiedź. Sąd nakazał odpowiedź pisemną na pozew.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Jolanto, chętnie Pani pomożemy. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/