Co to jest i kiedy może zostać wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest jednym z wielu orzeczeń sądowych. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy oraz okręgowy mogą w postępowaniu upominawczym wydać nakaz zapłaty, jeśli powód, np. bank, dochodzi roszczenia pieniężnego.

Co ważne, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, a więc bez obecności obu stron postępowania. Czynności w postępowaniu upominawczym – w tym wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – może dokonywać również referendarz sądowy.

Kiedy sąd nie może wydać nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Jak wskazują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, sąd nie może wydać nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w kilku przypadkach. Nawet wtedy, kiedy roszczenie ma charakter pieniężny.

Po pierwsze nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeśli roszczenie powoda jest oczywiście bezzasadne. Problem jednak polega na tym, że ocena bezzasadności roszczenia na tak wstępnym etapie nie jest jeszcze możliwa. Dlatego tak dużo nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawanych jest przez sądy powszechne. Brylują w tym przede wszystkim Sąd Rejonowy w Elblągu, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Liczba wydawanych nakazów idzie w tych sądach w tysiące, a często nawet w setki tysięcy!

Kolejnym, już drugim wyjątkiem od wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest to, że przytoczone w pozwie okoliczności budzą wątpliwości. To również na wstępnym etapie badania pozwu ciężko jest wychwycić. Muszą to być zasadniczo jaskrawe przypadki, łatwe do wychwycenia na pierwszy rzut oka. Z naszej praktyki wynika, że większość pozwów składanych przez firmy windykacyjne czy banki zawiera okoliczności budzące wątpliwości. Nie przeszkadza to jednak sądom w wydawaniu setek tysięcy nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Trzecim powodem odmowy wydania nakazu zapłaty przez sąd jest to, że zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może wyglądać różnie, w zależności od sądu, z którego pochodzi. Ma jednak kilka cech wspólnych. Przede wszystkim każde takie orzeczenie sądowe zawiera napis od góry „NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM” oraz sygnaturę akt danej sprawy, np. I Nc 12345/19. Następnie poniżej znajduje się data wydania nakazu zapłaty, np. 06 lipca 2021 roku. Poniżej znajdują się dane sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz dane osoby wydającej nakaz. Dane osoby wydającej nakaz określone są również stanowiskiem, np. referendarz sądowym, sędzią sądu rejonowego (SSR).

W dalszej części znajduje się najważniejsza część nakazu zapłaty wydawanego w postępowaniu upominawczym. Znajduje się tam określenie powoda z określeniem, że Ty jako pozwany, masz zapłacić wskazanemu powodowi określoną kwotę albo złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dalszej części powinno być wskazane, że termin na wniesienie od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie od dnia jego doręczenia. Na marginesie możemy dodać, że brak wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie spowoduje odrzucenie sprzeciwu. Zobacz więc, jak napisać skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty w naszym artykule: Skuteczny sprzeciw. Jak go napisać?

Pamiętaj, że brak zachowania formalnych wymagań skutkuje tym, że sąd odrzuca takie pismo bez zapoznawania się z nim. W ten sposób tracisz szansę na uniknięcie ponoszenia kosztów. Jeżeli nie chcesz stosować się do nakazu zapłaty, powierz stworzenie takiego pisma profesjonalnym prawnikom. Znajdziesz ich w Kancelarii EuroLege, która przygotowywała dziesiątki tego rodzaju pism. Wnieś z naszą pomocą swój sprzeciw od nakazu zapłaty.

Dodatkowo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zawiera również rozstrzygnięcie o kosztach procesu i ewentualnie odsetkach. Wskazane zostaje, że pozwany ma zapłacić oprócz należności głównej odsetki od dnia X do określonego czasu oraz ma zapłacić koszty procesu. W skład tego wchodzą również koszty zastępstwa procesowego.

Słowniczek – co zawiera nakaz zapłaty

Powód – strona procesu, która złożyła pozew o zapłatę do sądu. Może to być osoba fizyczna, albo przedsiębiorca, np. bank, firma windykacyjna, pożyczkowa.

Pozwany – osoba, przeciwko której powód skierował pozew do sądu.

Strony postępowania sądowego – to po prostu powód i pozwany.

Pozew – jest to dokument, który powód składa do sądu w celu wszczęcia postępowania sądowego. W treści pozwu trzeba określić sąd, strony postępowania, czego i od kogo żądamy, a także napisać uzasadnienie.

Wartość przedmiotu sporu – jest to kwota, której powód żąda od pozwanego. Obliczanie wartości przedmiotu sporu jest określone w przepisach. Prawidłowe ustalenie wartości przedmiotu sporu ma znaczenie, gdyż ma wpływ do jakiego sądu powinien trafić pozew, a także jaka będzie wysokość opłaty sądowej.

Dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Co dalej? Co, jeśli nie zapłacę?

Od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym można się odwołać. Nawet więcej. Trzeba to zrobić! Zgodnie z przepisami prawa skutecznie wniesiony sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc. Oznacza to, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zostaje uchylony i sprawa trafi do normalnego procesu.

Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty składa się do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli wyślesz albo złożysz odwołanie od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym do niewłaściwego sądu, to zapewne zostanie on odrzucony. A to bardzo zła wiadomość dla Ciebie, jako pozwanego.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Przede wszystkim, aby umożliwić sobie normalny proces sądowy, w którym jako pozwany możesz poddawać w wątpliwość zasadność roszczeń pozwu. Wskutek tego możesz dzięki złożonemu odwołaniu sprawę wygrać w całości i cieszyć się całkowitym oddłużeniem. Nie zalecamy jednak działania na własną rękę. Proces to wiele zawiłości, ale również formalizmów. Dlatego ważne, aby nad sprawą czuwał doświadczony prawnik.

A co, jeśli nie wygram sprawy?

Jednak, jeśli sprawy nie uda się wygrać w całości, to i tak warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty. Przede wszystkim dlatego, że istnieje realna szansa na zmniejszenie zadłużenia, nawet w więcej niż 50% kwoty wskazanej w pozwie! Ostatecznie, w przypadku przegranej możesz liczyć, jako pozwany na kilka miesięcy wolnego od zapłaty. Dzięki temu masz czas na zarobienie pieniędzy, które później pokryją należność oraz koszty, przynajmniej w części, jeśli nie w całości. Wszystko zależy od wysokości roszczenia, możliwości zarobkowych pozwanego oraz czasu trwania danej sprawy.

Pamiętaj! Jeśli nie odwołasz się od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, to niebawem czeka Cię postępowanie egzekucyjne. Wówczas komornik dokona egzekucji Twojego majątku, w tym może zająć Twoje ruchomości (np. samochód), nieruchomości (np. dom, mieszkanie). Może również dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty czy rachunku bankowego.

Co to jest EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do przepisów kodeksu postępowania cywilnego przed kilkoma laty i od samego początku wzbudzało kontrowersje. Na czym polegają główne problemy tego postępowania i jak chronić się przed jego skutkami?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, czyli EPU, to tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Pod tą nazwą kryje się Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny. Sąd ten prowadzi sprawy online, w formie elektronicznej, w systemie komputerowym zaprojektowanym i wdrożonym specjalnie do tego celu. Co bardzo ciekawe, nakazy zapłaty w EPU wydają referendarze sądowi, a nie sędziowie. Nie ma tutaj znaczenia kwota wydawanego nakazu. Mogą to być sprawy małe, rzędu 100-200 zł, a mogą to być również sprawy na kilkaset tysięcy złotych, a nawet miliony złotych!

W tym postępowaniu nie ma klasycznych akt sądowych. Powód składa pozew poprzez specjalny formularz na stronie internetowej, w którym wskazuje swoje żądanie, jego kwotę oraz wpisuje krótkie uzasadnienie. Z uwagi na ogromną ilość spraw trafiających do EPU (jest ich ponad 3 miliony rocznie!), trudno o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią pozwu przez referendarza. Tym bardziej że powód nie załącza dowodów na istnienie roszczenia!

Dlatego tak ważne jest odwoływanie się od nakazów zapłaty w EPU. Brak odwołania w postaci sprzeciwu spowoduje, że o Twojej życiowej sprawie zadecyduje nie sędzia, a referendarz sądowy. UWAGA! który na wydanie nakazu zapłaty ma jedynie ok. 3 minuty!

Pamiętaj, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega żadnej opłacie sądowej. Ważne jest tylko, aby zachować termin do wniesienia sprzeciwu i podnieść wszystkie istotne w sprawie zarzuty procesowe.

EPU co to jest

Jak napisać sprzeciw o przedawnienie długu?

Największym problemem, z jakim spotyka się osoba, która otrzymuje nakaz zapłaty z E-Sądu (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie) to przede wszystkim brak dowodów, na podstawie których sąd elektroniczny wydał nakaz zapłaty. Niestety w przypadku pozwów kierowanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód ma obowiązek jedynie wskazać dowody, na podstawie których dochodzi roszczenia. Nie musi ich załączać. Efekt? Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym jedynie na podstawie niezweryfikowanych twierdzeń powoda o dowodach, których sąd nie widzi!

Warto wiedzieć:
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

źródło: www.e-sad.gov.pl

Windykator może więc powołać w pozwie dowody, którymi na dzień złożenia nie dysponuje – być może w ogóle ich nie posiada.  E-sąd nie mając prawa do weryfikacji uznaje, że powód takie dokumenty ma w swoim posiadaniu. Wydaje się to kuriozalne i niedorzeczne, ale tak wygląda rzeczywistość w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jeśli wydany został wobec Twojej osoby nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym, to masz jedynie 14 dni na złożenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobisz w ogóle albo przekroczysz ten termin, to bądź pewien, że niebawem zapuka do Ciebie komornik.

nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Dług jest przedawniony, dlaczego wydano nakaz zapłaty w EPU?

Jeśli pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w terminie? To wszystko zależy od tego, jakiego dnia powód złożył pozew w e-sądzie. Wyróżniamy tutaj dwie sytuacje.

Pozew w EPU złożony do dnia 6 lutego 2020 r.

Jeżeli pozew w EPU został złożony przez stronę powodową, np. bank czy firmę pożyczkową do dnia 06 lutego 2020 roku to po złożeniu sprzeciwu sąd elektroniczny przekaże sprawę do sądu właściwości miejscowej ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W dalszej kolejności sąd właściwy zażąda od windykatora dokumentów, na które powołał się w pozwie. I tutaj kolejna ciekawostka. Jeśli windykator się spóźni i tych dokumentów nie złoży, np. z tego powodu, że ich po prostu nie ma, to sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie.

Jednocześnie nie będzie weryfikował prawdziwości twierdzeń pozwu i wyciągał żadnych konsekwencji wobec windykatora, który mógł w pozwie podać nieprawdziwe informacje! W ten sposób firma windykacyjna może pozwać dowolną osobę, o dowolny dług i na każdą kwotę. Jednak pozwany wiedząc o tym, że żadnego długu nie ma, nie może tego skutecznie udowodnić.

Pozew w EPU złożony po dniu 6 lutego 2020 r.

Jeżeli pozew w EPU został złożony przez powoda po dniu 06 lutego 2020 roku, to wówczas złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje uchylenie nakazu oraz umorzenie postępowania przed e-sądem. Wówczas powód ma 3 miesiące — liczone od dnia umorzenia postępowania — na wniesienie pozwu po raz kolejny, tym razem do sądu tradycyjnego, właściwego miejscowo dla osoby pozwanej. Jeśli tego w terminie 3 miesięcy nie zrobi to wówczas złożenie pozwu w EPU nie wywoła żadnych skutków prawnych, np. przerwania terminu przedawnienia.

Kolejną interesującą kwestią jest to, że nakaz zapłaty otrzymany z sądu elektronicznego w Lublinie, jak również pozew nie zawierają żadnego podpisu, ani pieczęci. Są to po prostu wydruki komputerowe niesygnowane żadnym podpisem. Dlatego wiele osób myśli, że takie wydruki nie mają żadnej mocy. To błąd! Musisz pamiętać, że nakaz zapłaty wydany w EPU ma taką sama moc jak każde inne orzeczenie sądu. Może być w związku z tym podstawą toczenia egzekucji przez komornika!

e-sąd nakaz zapłaty

Sprzeciw możesz wysłać listem poleconym na adres sądu elektronicznego, tj.: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20 – 070 Lublin.

Na koniec ciekawostka! Ze statystyk wynika, że ponad 90% osób, które otrzymały nakazy w elektronicznym postępowaniu nie odwołały się! Sąd elektroniczny wydaje rocznie kilka milionów nakazów zapłaty. Jak wielka jest skala stwierdzanych przez sąd długów bez żadnych dowodów nie trudno sobie wyobrazić.

Postępowanie upominawcze a postępowanie nakazowe

Dłużnicy mogą trafiać na różne rodzaje postępowań, m.in. na postępowanie upominawcze i postępowanie nakazowe. Które z nich jest korzystniejsze z punktu widzenia dłużnika? Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym może być uchylony dopiero po przeprowadzeniu rozprawy. Natomiast w przypadku postępowania upominawczego, nakaz zapłaty traci moc już wtedy, gdy doszło do skutecznego wniesienia sprzeciwu. To utrudnienie z punktu widzenia dłużnika.

Z drugiej strony, jeżeli powód decyduje się na postępowanie nakazowe, ma obowiązek dostarczyć odpowiednie dokumenty wskazane w art. 495 kpc., obok pozwu musi przygotować również wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu. W przypadku postępowania upominawczego sąd wydaje z urzędu nakaz zapłaty, o ile nie ma wątpliwości co do przedstawionych faktów, a roszczenia nie są bezzasadne. Dokumentami, które może użyć w sądzie druga strona, to m.in. Twoja odpowiedź na wezwanie do zapłaty otrzymane od wierzyciela. Pamiętaj, że jeżeli firma windykacyjna wystosowała do Ciebie pismo, nie musisz na nie odpowiadać. Co więcej, treści zawarte w takiej odpowiedzi wierzyciel może wykorzystać w sądzie przeciwko Tobie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Odpowiedź na wezwanie do zapłaty

Oczywiście, wymienione powyżej przykłady postępowań nie są jedynymi, które rozgrywają się z udziałem dłużników i firm windykacyjnych. Coraz więcej wierzycieli korzysta również z postępowania uproszczonego. Dlaczego? Przeczytasz w naszej publikacji: Postępowanie uproszczone. Nakaz zapłaty i pozew w postępowaniu uproszczonym

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? E-sąd wydał niekorzystny dla Ciebie wyrok, albo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Pamiętaj, że zawsze możesz się od niego odwołać. Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.9/5 - (123 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Jarek pisze:

Witam. Czy jeżeli sprawa zadłużenia jest na mnie i na żonę, muszę od niej mieć pełnomocnictwo aby wmieść sprzeciw na nakaz zapłaty? I hak to wyglada w EPU?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Jarku. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak wygląda kwestia Państwa współuczestnictwa procesowego w danej sprawie. Wówczas można powiedzieć coś więcej. Potrzebna jest zatem analiza prawna sprawy, która akurat w naszej kancelarii jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Halina pisze:

Czy na zażalenie wysłane do Sądu Okręgowego i uzasadnienie tego zażalenia .powinnam dostać pisemna odpowiedz od p. SĘDZINY wysłane w lipcu br ..Nie zgodziłam się z wyrokiem ,,

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Odpowiedź otrzyma Pani z sądu wyższej instancji, chyba, że zażalenie będzie rozpatrywał ten sam sąd w innym składzie.