Otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty wraz z pozwem albo sam pozew w postępowaniu uproszczonym? Nie wiesz o co chodzi, a chciałbyś się odwołać? W naszym dzisiejszym poradniku opiszemy czym jest postępowanie uproszczone oraz w jaki sposób odwołać się od nakazu zapłaty wydanego w postepowaniu uproszonym albo w jaki sposób złożyć odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym.

Czym jest postępowanie uproszczone kpc?

Zgodnie z Art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296] sąd rozpatruje sprawy w postępowaniu uproszczonym w sprawach:

1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Postępowanie uproszczone jest postępowaniem bardzo powszechnie występującym w sprawach sądowych. Korzystają z niego takie sądy jak np. Sąd Rejonowy w Elblągu, Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej czy Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

Pozew w postępowaniu uproszczonym – KPC. Czym różni się od innych pozwów?

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że pozew w postępowaniu uproszczonym nie musi zostać wniesiony na urzędowym formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 7 listopada 2019 roku weszła bowiem w życie nowelizacja, która zniosła postępowanie formularzowe w procesie sądowym.

Byłą to jedyna różnica pomiędzy pozwem wnoszonym w postępowaniu uproszczonym od tego wnoszonego w postępowaniu zwykłym. Pozew w postępowaniu uproszczonym wymagał jedynie wymaga zachowania większej formalistyki, ale jednocześnie ze względu na formularz urzędowy był łatwiejszy do skonstruowania. Ułatwiał również sędziemu albo referendarzowi sądowemu ustalić istotę sprawy i wydać odpowiednie orzeczenie.

Kto korzysta z postępowania uproszczonego?

Najwięcej pozwów w postępowaniu uproszczonym składają oczywiście banki, firmy pożyczkowe, firmy windykacyjne czy spółdzielnie mieszkaniowe. Dlatego nie może budzić zdziwienia pozew w postepowaniu uproszczonym złożony przez takie podmioty jak:

 • PKO BP S.A.;
 • Santander Consumer Bank S.A.;
 • BNP Paribas S.A.;
 • ING Bank Śląski;
 • Alior Bank S.A.;
 • mBank S.A.;
 • Profi Credit;
 • Provident;
 • ID Finance Poland;
 • Bocian Pożyczki;
 • Prokura;
 • Ultimo;
 • Hoist;
 • Kredyt Inkaso;
 • Eques Debitum.
DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Odpowiedź na pozew i sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym. Formularz odpowiedzi na pozew.

Aktualnie w związku z wycofaniem z obrotu formularzy, odpowiedź na pozew może złożyć pozwany w normalnej formie pisemnej.

Podobnie jak pozew, tak również odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym musiała przez 7 listopada 2019 roku zostać wniesiona na stosownym urzędowym formularzu.W odróżnieniu od pozwu, napisanie odpowiedzi na pozew na urzędowym formularzu było zadaniem dalece trudniejszym, aniżeli sporządzenie odpowiedzi na pozew w normalnym postępowaniu. Dlaczego? Ze względu na daleko idący formalizm tego postępowania, opartego w dużej mierze na urzędowych wzorach.

UWAGA! W sprawach, w których wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym albo EPU nadal trzeba składać pisma na urzędowych formularzach!

Co można było wykonać źle? Przede wszystkim można nie uzupełnić wszystkich wymaganych rubryk albo zwyczajnie nie przekreślić rubryk niewypełnionych. Taki formularz uznawany był za nieprawidłowo wypełniony i mógł skutkować zwrotem  odpowiedzi na pozew. W konsekwencji pozwany ryzykował, że wydany zostanie wydany w sprawie niekorzystny wyrok zaoczny. W takiej sytuacji sprzeciw od wyroku zaocznego musiał pozwany składać również na urzędowym formularzu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu uproszczonym i sprzeciw od nakazu w postępowaniu uproszczonym.

Wśród nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniu uproszczonym wyróżniamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku musiał do 7 listopada 2019 roku pamiętać, aby odwołania składać na urzędowych formularzach. Niestety, podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pozew, łatwo było się pomylić.W naszej Kancelarii zapewniamy pomoc wielu prawników specjalizujących się w pomocy sądowej w takich sprawach. O pomoc możesz zgłosić się wypełniając formularz na naszej stronie.

UWAGA! W sprawach, w których wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym albo EPU nadal trzeba składać pisma na urzędowych formularzach!

Ograniczenia postępowania uproszczonego.

Postępowanie uproszczone już ze swojej nazwy ma upraszczać proces. Dlatego też jako pozwany musisz pamiętać o tym, że wierzyciel może dochodzić od Ciebie w postępowaniu uproszczonym tylko jednego roszczenia. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w jakiej roszczenia wynikają z tej samej umowy albo umów tego samego rodzaju. Jeśli tak nie jest, a mimo to strona powodowa złoży pozew obejmujący wiele roszczeń, to sąd wezwanie powoda do poprawienia treści pozwu pod rygorem jego zwrotu, co w konsekwencji traktowane będzie jakby pozew nigdy do sądu nie wpłynął. Ma to istotne znaczenie dla np. przedawnienia.

Zmiana powództwa w postępowaniu uproszczonym i potrącenie.

Jak wskazują wprost przepisy kodeksu postępowania cywilnego, zmiana powództwa w postępowaniu uproszczonym jest niedopuszczalna.

Co ciekawe, jako ewentualny pozwany możesz w procesie zasadniczo zgłaszać zarzut potrącenia swoich roszczeń – jeśli strona pozywając ma wobec Ciebie jakieś długi -, ale nie zrobisz tego w postępowaniu uproszczonym, jeśli Twoje roszczenie nie nadawałoby się do rozpatrzenia w postępowaniu uproszczonym. Jest to niewątpliwie niekorzystne dla osoby pozwanej (dłużnika).

Postępowanie uproszczone w KPC nie zawsze musi być proste.

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej sąd rozpatrujący sprawę nie ma konieczności zawsze rozpatrywania jej w postępowaniu uproszczonym. Może, jeśli sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych rozpatrzeć ją w postępowaniu zwykłym. O co z tymi wiadomościami specjalnymi chodzi? Przede wszystkim o biegłego sądowego, np. biegłego z zakresu księgowości czy z zakresu wyceny wartości nieruchomości.

Uzasadnienie wyroku sądu w postępowaniu uproszczonym – KPC.

Jeśli któraś ze strony procesu rozpatrywanego w postępowaniu uproszczonym nie jest zadowolona z wyniku sprawy, może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Wniosek taki w postępowaniu uproszczonym strona może zgłosić do protokołu rozprawy bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Można też zrzec się uzasadnienia wyroku. W takim wypadku strona obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może po jego ogłoszeniu w oświadczeniu złożonym do protokołu zrzec się prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje się prawomocny.

Apelacja w postępowaniu uproszczonym. Jakie warunki i zasady?

Możliwość złożenia apelacji w postępowaniu uproszczonym jest bardziej wąska aniżeli w postępowaniu zwykłym. W postępowaniu uproszczonym apelacje można oprzeć na:

1)naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

2)naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.

Po upływie terminu na wniesienie apelacji nie można przytaczać nowych zarzutów!

Zasadniczo apelację w postępowaniu uproszczonym rozpatruje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego. Co ciekawe, sąd może rozpatrzeć apelację również na posiedzeniu niejawnym, ale tylko wtedy, kiedy żadna ze stron nie wnioskowała o przeprowadzenie rozprawy.

Sąd drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodów z dokumentu. Może sąd II instancji apelację uznać za zasadną i wyrok sądu I instancji zmienić wyrok albo go uchylić i przekazać do ponownego rozpatrzenia.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.