Zagadnienie przedawnienia długu jest niezwykle interesujące, a jednocześnie istotne z punktu widzenia praktycznego. Postanowiliśmy przybliżyć tą instytucję prawa i wyjaśnić o co w tym chodzi. Zgodnie z przepisami przedawnienie długu (roszczenia) polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik może bez żadnych konsekwencji odmówić spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela (np. zapłaty czynszu, raty kredytu, rachunku za telefon).

Niestety wielkie firmy windykacyjne dopuszczają się manipulacji w zakresie przedawnień długów, poprzez świadome interpretowanie przepisów w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi standardami oraz orzecznictwem sądowym! Jest to postępowanie nagminne, dlatego jeśli przeczytasz ten artykuł, to będziesz miał podstawową wiedzę dotyczącą przedawnienia i nie dasz się nabrać na zabiegi windykatora.

Przedawnienie długu 2024 – najważniejsze informacje

Przed 9 lipca 2018 roku zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy nie mogli liczyć na przedawnienie długu z urzędu. Od 9 lipca 2018 roku przedawnienie jest co do zasady uwzględniane przez sąd z urzędu. Oznacza to, że gdy termin przedawnienia minął, wierzyciel nie może skutecznie domagać się spłaty długu. Ten przepis odnosi się jednak jedynie do roszczeń przedsiębiorców względem konsumentów.

Warto przypomnieć, że według kodeksu cywilnego konsument to osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej bezpośrednio niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W teorii sąd bada, czy dług jest przedawniony i jeżeli uzna, że tak, oddala powództwo. W praktyce niestety sąd rozważając interesy stron, może mimo upływu terminu przedawnienia nie uwzględnić go. W takiej sytuacji warto skonsultować swoje problemy z prawnikiem, który podpowie, jak się zachować.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Im wcześniej zajmiesz się kwestią przedawnienia długu, tym większa szansa, że nie dojdzie do egzekucji komorniczej. Pamiętaj, że przedawnienie długu u komornika jest niemożliwe. Mimo tego, że została wszczęta egzekucja, to nadal masz szansę uchylić się od spłaty roszczeń. Inaczej sprawa wygląda w przypadku roszczeń komornika o opłatę egzekucyjną, które przedawniają się z upływem trzech lat.

Pamiętajmy, że od dnia 28 lipca 2018 zmianie uległy terminy przedawnień, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Data wymagalności roszczenia i przedawnienie długu. Kiedy roszczenie (dług) staje się wymagalne?

Od czego  zacząć przy ustalaniu przedawnienia? Przede wszystkim od ustalenia daty wymagalności roszczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 117), każde roszczenie o charakterze majątkowym ulega przedawnieniu. Wyjątkami są przypadki przewidziane w ustawie, do których zalicza się: roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy, roszczenia wydobywcze (windykacyjne) wynikające z prawa własności nieruchomości, roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń) wynikające z prawa własności nieruchomości, a także wynikające z prawa atomowego roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na osobie.

Zastanawiasz się, jak wyliczyć termin przedawnienia długu? Otóż liczy się go każdorazowo od daty wymagalności roszczenia. Jak tę datę ustalić? W niektórych przypadkach jest to banalnie proste, np. data zapłaty wskazana na rachunku za telefon, data końcowa spłaty kredytu (pożyczki), data zapłaty czynszu za mieszkanie czy data zapłaty za czesne na studiach. Niekiedy jednak data wymagalności może być uzależniona od czynności podejmowanych przez wierzyciela, np. poprzez wypowiedzenie umowy kredytu (pożyczki) i postawienie całości zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności. Wówczas datą wymagalności jest dzień skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu (pożyczki).

Przykład zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia kredytu lub pożyczki.

Pan Jan zawarł z firmą pożyczkową (tzw. chwilówką, parabankiem) umowę pożyczki, ale niestety stracił pracę i nie spłacił 3 rat. Z tego powodu firma pożyczkowa wypowiedziała umowę. Zgodnie z treścią wypowiedzenia Pan Jan miał zapłacić cały dług do dnia 4 lutego 2014 r. Z tą datą roszczenie stało się wymagalne. Zgodnie ze starymi zasadami dług uległby przedawnieniu po trzech latach od daty wymagalności, czyli dokładnie w dniu 4 lutego 2017 roku.

Przedawnienie kredytu i inne terminy przedawnienia roszczeń oraz przedawnienie nakazu zapłaty

Jeśli znasz już termin wymagalności roszczenia, to bez żadnego problemu ustalisz termin jego przedawnienia. Jakie są najpopularniejsze terminy przedawnienia roszczeń?

 1. kredyt/pożyczka bankowa – 3 lata;
 2. czynsz najmu – 3 lata;
 3. debet na rachunku bankowym – 2 lata;
 4. mandat za jazdę bez biletu – 1 rok;
 5. rachunek za usługi telekomunikacyjne – 3 lata;
 6. składki za ubezpieczenie (OC, AC, NNW itd.) – 3 lata;
 7. czesne za studia – 3 lata.

Wiele osób jest zdziwionych, że kredyt również można przedawnić i to już po upływie trzech lat. Z czego wynika ten trzyletni okres? Otóż roszczenia związane z kredytem należą do zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej banku.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda przedawnienie kredytu, koniecznie sięgnij do naszego artykułu Przedawnienie kredytu 2020/2021. Kiedy przedawnia się kredyt bankowy?.

Nowe terminy przedawnienia! Przedawnienie roszczeń.

W dniu 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. Zapowiadano, że przepisy będą korzystne dla dłużników, jednak w zdecydowanej większości wprowadzono zmiany niekorzystne, głównie dla konsumentów.

Zgodnie z nowymi przepisami termin przedawnienia będzie przypadał zawsze na koniec roku kalendarzowego. Oznacza to, że w skrajnych przypadkach termin przedawnienia został wydłużony o prawie 1 rok!

Przykład zastosowania nowego terminu przedawnienia kredytu lub pożyczki:

Pani Jolanta zawarła z bankiem umowę o kredyt. Kredyt stał się wymagalny z dniem 3 stycznia 2015 roku. Zgodnie ze starymi zasadami dług uległby przedawnieniu z dniem 3 stycznia 2018 roku. Według nowych przepisów terminem przedawnienia długu byłby 31 grudnia 2018 roku. Poza tym, nowe przepisy są tak niejasne, że nastręczają dużych trudności interpretacyjnych.

Sąd może nie uznać Twojego zarzutu przedawnienia podniesionego w procesie!

Skróceniu uległ co prawda ogólny termin przedawnienia długu z 10 lat do 6 lat, ale ta zmiana działa na niekorzyść konsumentów. Ponieważ to ich roszczenia przeciwko przedsiębiorcom wynosiły 10 lat. Skrócono więc termin przedawnienia na niekorzyść konsumentów.

Wszystko dlatego, że nowelizacja wprowadziła niesamowicie groźny przepis, tj. art. 1171 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Co ta zmiana oznacza? Jeśli Ty jako konsument pozwiesz przedsiębiorcę o przedawniony dług, to sąd nie może zastosować tego przepisu. Może jednak zastosować ten przepis, jeśli to Ciebie jako konsumenta pozywa do sądu przedsiębiorca, np. bank, firma windykacyjna czy pożyczkowa! Zmiana ewidentnie na niekorzyść konsumenta…

Powyższy problem opisaliśmy szerzej w artykule dokładnie opisującym zmiany w terminach przedawnienia niekorzystne dla dłużników.

Pamiętaj, że jako dłużnik możesz zwrócić się do firmy windykacyjnej z prośbą o udostępnienie dokumentów, będących podstawą roszczeń. Może okazać się, że w praktyce ich dowody są niewystarczające, a Ty pozbędziesz się fałszywych oskarżeń. Zastanawiasz się, jak skontaktować się z tego typu firmą?

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy gotowe wzory pism, które możesz skierować do indykatora. Znajdziesz je w artykule Pismo do firmy windykacyjnej o przedawnienie długu – Darmowy Wzór.

Przerwanie biegu przedawnienia (przykłady)

Należy jednak pamiętać, że w trakcie upływu terminu przedawnienia możesz przez swoją nieuwagę (albo wierzyciel poprzez swoje działania) doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. Jakie czynności przerywają bieg terminu przedawnienia:

 1. uznanie długu przez dłużnika – np. zawarcie ugody, potwierdzenie zadłużenia, dokonanie wpłaty na rzecz wierzyciela itp.;
 2. wniesienie pozwu albo wniesienie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do sądu przez wierzyciela;
 3. wniesienie przez wierzyciela wniosku o egzekucję do komornika (dopiero po wygranej w sądzie);
 4. wniesienie przez wierzyciela wniosku o nadanie orzeczeniu sądu klauzuli wykonalności (dopiero po wgranej w sądzie);
 5. wszczęcie mediacji dłużnika z wierzycielem.

Co w przypadku egzekucji komorniczej?

W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo. Jest to oczywiście jedynie pewne uproszczenie, bowiem jeśli sprawa zostanie skierowana przez wierzyciela do sądu albo do komornika (po uzyskaniu tytułu wykonawczego z sądu), upływ terminu przedawnienia zawiesza się na czas trwania postępowania sądowego albo egzekucyjnego, aż do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Jeśli w sprawie wydano orzeczenie sądu stwierdzające zadłużenie wobec wierzyciela, to wówczas sprawa przedawnienia bardzo się dla dłużnika komplikuje. W takim przypadku termin przedawnienia, bez względu na to, jakiego roszczenia dotyczy, upływa dopiero po 10 latach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Oczywiście, jeżeli w tym czasie nastąpi czynność skutkująca przerwaniem biegu przedawnienia, to wówczas termin ten ulega dalszemu przedłużeniu o kolejne 10 lat i tak dalej. Niejednokrotnie wierzyciel dysponujący sądowym tytułem wykonawczym może dochodzić zapłaty praktycznie do końca życia dłużnika. Dlatego tak ważne jest podejmowanie walki w sprawie sądowej, aby nie być więźniem własnego długu przez całe życie.

Roszczenia zasądzone orzeczeniami sądów, w tym nakazami zapłaty, przedawniały się po 10 latach. Aktualnie jest to okres 6 lat, ale mając na uwadze przepisy przejściowe, zmiana ta nie ma większego znaczenia dla konsumentów.

Jak przedawnić dług w banku oraz u windykatora?

Przedawnienie długu bankowego, którego źródłem jest umowa kredytu albo pożyczki jest jednym z pytań najczęściej trafiających do naszej Kancelarii. Naturalną konsekwencją zawarcia bankowej umowy kredytu albo pożyczki jest to, że kredytobiorca/pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty zobowiązania wobec banku w określonych ratach, płatnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Należy jednak pamiętać, że co prawda zobowiązanie kredytowe/pożyczkowe względem banku jest podzielone na części, ale jest jednocześnie zobowiązaniem jednorodnym. Co to oznacza praktyce? Oznacza to tyle, że jeśli nie upłynął okres płatności ostatniej raty kredytu/pożyczki bank musi skutecznie wypowiedzieć dłużnikowi zawartą umowę. Podsumowując, roszczenie banku staje się wymagalne w dwóch sytuacjach:

 1. upływu okresu płatności ostatniej raty kredytu/pożyczki;
 2. ostatniego dnia okresu skutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej/pożyczki.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń bankowych.

Oczywiście dług Pana Adama powinien stać się przedawniony z dniem 26 stycznia 2016 roku. Powinien, o ile bieg terminu przedawnienia nie został skutecznie przez bank przerwany. Kiedy tak mogło się stać? Oto najczęstsze przyczyny przerwania biegu terminu przedawnienia:

 1. złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności BTE (bankowy tytuł egzekucyjny);
 2. złożenie wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji na podstawie BTE;
 3. złożenie pozwu do sądu o zapłatę;
 4. złożenie wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji na podstawie orzeczenia sądu;
 5. zawarcie ugody z bankiem;
 6. uznanie długu wobec banku;
 7. zgoda na rozłożenie długu na raty;
 8. zgoda na umorzenie części odsetek, kosztów, kapitały itd.

Jeśli przerwanie biegu terminu przedawnienia nastąpiło na skutek zdarzeń innych niż orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek zapłaty (np. wyrok, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym), to roszczenie po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie na nowo i wynosi 3 lata. Jeśli przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, wówczas termin ten wydłuża się i wynosi 10 lat. Należy także pamiętać, że złożenie wniosku do komornika sądowego o egzekucję przez bank przerywa każdorazowo termin przedawnienia, który biegnie na nowo od dnia prawomocnego zakończenia egzekucji komorniczej. W praktyce dłużnik banku może do końca życia posiadać zadłużenie w banku.

Na marginesie przypominamy, że zadłużenie wynikające z tytułu debetu na rachunku bankowym przedawniania się już po 2 latach od dnia wymagalności, czyli od dnia, kiedy debet zgodnie z umową bankową miał zostać spłacony.

Jak nie płacić przedawnionego długu bankowego?

Jeśli dług kupiła w formie cesji wierzytelności firma windykacyjna, to najpewniej może być on przedawniony. Jeśli egzekucja była prowadzona na podstawie BTE, to względem windykatora nie nastąpiło przerwanie terminu przedawnienia. Dlatego jeśli Twój dług bankowy nabyła firma windykacyjna, a jednocześnie wcześniej bank prowadził egzekucję na podstawie BTE przeciwko Twojej osobie, to wiele wskazuje na to, że dług dawno się przedawnił i nie musisz nic płacić.

Niestety przedawnienie długu nie oznacza, że dług przestaje istnieć, że następuje jego umorzenie. Nic z tych rzeczy. Przedawnienie długu oznacza, że co prawda on istnieje, ale dłużnik może swobodnie, bez żadnych konsekwencji prawnych uchylić się od zapłaty. Roszczenie banku po przedawnieniu przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne, które co prawda istnieje, ale bez konieczności zapłaty ze strony dłużnika. Konkluzja z tego faktu jest taka, że dłużnik może zapłacić, ale nie musi tego robić! Ostateczne załatwienie sprawy zadłużenia zazwyczaj jest możliwe dopiero na drodze sądowej. Dlatego tak ważne jest, aby osoba zadłużona nie poddawała się, gdy zostanie pozwana o zapłatę przez bank lub firmę windykacyjną.

Dług przedawniony nadal istnieje. Jeśli dostaniesz nakaz zapłaty z sądu, musisz się bronić!

Pamiętaj, że przedawnienie długu nie oznacza jego umorzenia. Taki dług nadal istnieje, ale przekształca się w tzw. zobowiązanie o charakterze naturalnym. Oznacza to tyle, że co prawda dług istnieje, ale wierzyciel nie może żądać zaspokojenia tego długu w drodze przymusu państwowego. Nie może, ale jednak w pewnych wypadkach będzie mógł.

Zapowiadano wprowadzenie przepisów, że sąd miał badać zarzut przedawnienia z urzędu. Miał, ale na zapowiedziach się tylko skończyło. Wszystko pozostało po staremu. Jeśli więc zostaniesz pozwany do sądu o przedawniony dług, pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest podniesienie zarzutu przedawnienia przed sądem! Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał zapłacić przedawniony dług. A jeśli tego nie zrobisz mimo prawomocnego orzeczenia sądu, przymusi Cię do tego komornik. Co więc powinieneś zrobić jako pozwany?

Jeśli dostałeś nakaz zapłaty z sądu, musisz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty od nakazu zapłaty, powołując się na przedawnienie. Jeśli o sprawie dowiedziałeś się z wezwania na rozprawę, to taki zarzut przedawnienia musisz postawić w odpowiedzi na pozew. W takiej sytuacji jedynie sąd zbada przedawnienie długu i może uznać Twoje racje.

Może, ale nie musi wobec zmian przepisów o przedawnieniu roszczeń. Aktualnie sąd może zarzutu przedawnienia podniesionego przez konsumenta wobec roszczenia przedsiębiorcy nie uwzględnić, powołując się na mityczne zasady słuszności. Sąd zrobi więc z dłużnikiem, co będzie tylko chciał!

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.3/5 - (159 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Michał pisze:

Witam, dziś pobrałem swój raport z BIG bo dostałem negatywną odpowiedź z banku na zakup sprzętu na raty… Okazało się, że w BIG istnieje wpis na kwotę około 20 tyś pln. związany z jakąś kartą kredytową której nigdy nie miałem a której spłata upłynęła w 2011 roku. dług został przekazany do firmy BEST która wg. raportu ostatnie kroki w kierunku wyegzekwowania należności podjęła w 2016 roku wysyłając wezwanie do zapłaty na adres pod którym nie jestem zameldowany i nie mieszkam od ponad kilkunastu lat… Zależało by mi aby wykreślić ten wpis z BIG ponieważ okres 3 lat jaki jest niezbędny do przedawnienia dawno minął a w BIK nie figuruje jako dłużnik i mam „czyste konto”.

W jaki sposób mogę skutecznie usunąć wpis o tym zadłużeniu z bazy BIG i BEST tak aby w nich nie figurować jako dłużnik?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Michale. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Bartosz pisze:

Dzień dobry. Na moim koncie w KRD widnieje dług w wysokości 948,88zł termin wymagalności tego zadłużenia to przypada na dzień 22.01.2013r. (4057 dni po terminie) a data wysłania wezwania 02.12.2015r., nie przypominam sobie żebym w tamtym latach brał jakaś pożyczkę czy dostał mandat, dlatego nie wiem skąd ten dług oraz co mogę w tej sytuacji zrobić aby usunąć wpis w krd

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Bartoszu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Sprawa z firmą windykacyjna Axfina sprawa z firmą telekomunikacyjną z 2013 roku wyrok z 2015 wystosowali komornika i nie wiem co dalej . Mija 9 lat . Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby tak było to wówczas istnieje realna szansa na zatrzymanie działań komornika oraz odzyskanie zabranych przez niego środków. Mamy za mało informacji, aby to stwierdzić. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Posiadam od 2015 roku zadłużenie e-sąd oddali to do komornika chciałam zapytać czy. Obowiązanie mnie 10 lat ? Czy 6 ?Jest to zadłużenie z Orange , i play na kwotę łączną 6 tys . Nie wiem czy muszę to zacząć spłacać czy można to podważyć zwłaszcza że przebywam za granicą i nie wyegzekwuje komornik niczego . Minęło 9 lat .

Iwona pisze:

Witam mam problem z netcredit a konkretnie z karta kredytowa która okazała się chwilówka z refinansowaniem jestem po wypowiedzeniu umowy dostałam już nakaz zapłaty z e-sądu sporo już wpłaciłam i wiem że to Refinansowanie jest nie zgodne z prawem ale czy to sąd wogole weźmie pod uwagę ? Jak napisać skutecznie sprzeciw ?proszę o pomoc
Iwona

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Iwono. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Łukasz pisze:

Dostałem dziś mail od KRUKa wezwanie do zapłaty należności na ponad 19 tysięcy złotych z informacją że…
Zadłużenie wynika z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel Sp. z o.o. KRUK S.A. w dniu 06.04.2006 r. zakupiła wierzytelność od PTK Centertel Sp. z o.o. Wierzytelność nabyta została w drodze cesji w dniu 08.05.2012 r. od KRUK S.A. przez Secapital S. à R.L. W dniu 25.05.2012 r. Secapital S. à R.L. sprzedał wierzytelność do Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Prokura NFW FIZ). Wierzytelność nabyta została w drodze cesji w dniu 23.10.2013 r. od Prokura NFW FIZ przez Secapital S. à R.L. KRUK S.A. w dniu 23.10.2013 r. zakupiła wierzytelność od Secapital S. à R.L.

To chyba jakiś żart. Przecież po prawie 20 latach mało kto ma dowody zapłaty, kopie przelewów czy potwierdzenia zapłaconych faktur. Czemu swoich nalezności nikt nie dochodził ode mnie wtedy tylko nagle teraz wezwanie???

Proszę o pomoc – co powinieniem a czego nie powinienem robić aby nie narobić sobie z tym kłopotu.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Łukaszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Agnieszka pisze:

Dzień dobry. Mój mąż zmarł 6.09.2014r. ,a 10.10. tego roku otrzymałam listem poleconym pismo z firmy windykacyjnej z informacją, że mam zapłacić jego zobowiązanie.
W ich piśmie jest kserokopia tytułu wykonawczego z 10.03.2009 z powództwa Generali i kserokopia postanowienia z 03.06.2014 nadające firmie Vindexus z Warszawy występowanie o dług jako następcy prawnemu.
W odpowiedzi na ich pismo zaznaczyłam termin przedawnienia jednak nadal żądają spłaty.
Proszę o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Dariusz pisze:

Dziedobry,dostałem pismo od komornika o wszczęcie egzekucji .Z pismem został doliczone postanowienie Sądu z roku 2011 oraz nakaz do zapłaty.Czy te zadłużenie oraz nakaz do zapłaty nie przedawniło się? Ponadto nie wiem o jaki dług chodzi bo postanowienie wydał eSad w Lublinie o czym nie byłem poinformowany a pozew złożyła jakąś firma z luxeburka .Ja nigdy w luxeburka nie byłem .Co mam zrobić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Dariuszu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Dzień dobry, moja mama pozostawiła długi w spadku, większość była w trakcie egzekucji komornika z emerytury. Mam też dwa list dotyczące wierzytelności na kwotę ok. 20tyś. jest to zobowiązanie z 2005 roku ,które zostało zbyte na rzecz Hoist, który od 2018 roku uprawniony jest do dochodzenie wierzytelności. Zastanawiam się czy taki dług nie jest przedawniony? Z góry dziękuję.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Mamy zbyt mało informacji, aby cokolwiek wartościowego napisać. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Momika pisze:

Dzień dobry
Proszę o kontakt w sprawie oddłużania
Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Barbara pisze:

Wysłałam zapytanie i dzwoniłam proszę o kontakt tel. 698 XXX XXX pozdrawiam Barbara

Barbara pisze:

Proszę o pomoc w ustaleniu przedawnienia pożyczki .umowa pożyczki z dnia 3 listopada 2007,ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 6 września 2017 , wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 28 października 2022
16 marca pozew o zapłatę, 14 lipca 2023 nakaz o zapłatę odebrałam 4 sierpnia 2023 mam 14 dni jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź z góry dziękuję pozdrawiam

Pani Barbaro, nasz konsultant napisze do Pani na adres email podany w komentarzu. Ustalimy jak możemy Pani pomóc i zrobimy co w naszej mocy, aby to się udało. :)

Aneta pisze:

Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc
Od paru miesięcy spłacam ratalnie zadłużenia z roku 2009 .odsetki już są większe niż dług .I ciągle rosną. Firma orange nie poinformowała mnie o zadłużeniu. Czy takie długi podlegają przedawnieniu???

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aneto. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Zuzanna pisze:

Witam. 10lat temu moje dziecko chodzilo do przedszkola,ojciec dziecka zadłużył opłaty za wyżywienie w stołówkach. Teraz chce zapisać syna do przedszkola i okazuje się że chcą abym spłaciła im 1800dlugu,pani twierdzi ze w 2013 roku byl nakaz zapłaty gdzie ja nawet nie dostałam żadnej informacji i nie odebrałam żadnego listu z powodu przeprowadzki. Czy takie dlugi podlegają przedawnieniu?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Zuzanno. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Lukas pisze:

witam
dostalem wiadomosc z firmy best online ze w trybie pilnym mam zaplacic zalegly dlug,tj pozyczka bankowa zaciagnieta 15 lat temu :) bylo 3 tys teraz chca 20 tys :/ czy jest to prawnie legalne? czy musze ten dlug splacic wobec nich?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Łukaszu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu i chętnie przeanalizujemy Pana sprawę. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Robert pisze:

Witam chciałbym prosić państwa o pomoc moja sytuacja nie wygląda ciekawie, mam komornika którego zapytałem za co to nawet nie udzielił mi odpowiedzi. I firmy windykacyjne które Przysyłają listy z kwotami i naliczają koszty sądowe które się odbywają anonimowo i w sumie nie wiem za co. Miałem problemy ze spłatami rat ale teraz tego jest tak dużo że się pogubiłem i kwoty cały czas rosną proszę o pomoc bo nigdy z tego nie wyjdę

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Robercie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Witam sprawa za przejazd bez biletu z 2002 roku nakaz sądowy zapłaty z 2012 Teraz wchodzi komornikT zadając 3000 ponad czy dług nie przedawniony i wogole czy sprawa rokuje żeby nie płacić Wierzyciel nie przedstawił mi dowodów skąd dług podnosiłem to w sądzie w liście odwoławczym ale odrzucono ze za późno choć naprawdę się zmieściłem w czasie Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marek pisze:

Witam serdecznie. Dostałem pismo od Komornika Sądowego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji sprawy z dn. 15.11.2012. roku. Tak na prawdę nawet nie wiem z jakiego tytułu wykonawczego jest to zawiadomienie. Proszę o poradę co z tym dalej robić. Z uszanowaniem Marek Redlik.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marku. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Teresa pisze:

Witam w dniu dzisiejszym otrzymałam tel od firmy windykacyjnej że ma do spłacenia dług z 2002 za jakiś nie opłacony rachunek z Orange .
Rzekomo wcześniejsze firmy windykacyjne wysyłały pisma na adres pod którym nie mieszkam już od 15lat o nawet nie istnieje już ten budynek .
Również nie miałam żadnych tel .
Obecna firma odkupiła w marcu tego roku dług od poprzedniej firmy windykacyjnej .
Oczywiście poprosiłam o przesłanie na email papierów dokładnie o co chodzi bo po tylu latach to nie koniecznie sobie przypominam żeby coś takiego było .
Co w takiej sytuacji mam zrobić bo wydaje mi się że dług raczej jest przedawniony .
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Tereso. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Daniel pisze:

Dostałem pismo z firmy windykacyjnej dotyczące długu z tytułem wykonawczym z roku 2011
Do tego na adres podany którym nie jestem zameldowany.
Wcale nie jestem zameldowany w Polsce.
Moim zdaniem sprawa dawno się przedawniła

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Danielu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Maciej pisze:

Witam proszę o pomoc.Otrzymalel od komornika wezwanie do zapłaty należności,na podstawie tytułu wykonawczego w postępowaniu upominawczym z dnia 30-08-2013 z klauzulą wykonalność z dnia 17-10-2013 proszę o kontakt i dyskrecję.pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Macieju. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Joanna pisze:

Mąż ma komornika za dlug z najprawdopodobniej z 2008r .
sąd w Lublinie wydał nakaz do zapłaty w 2012 roku o czy nawet nie wiedział mąż. Nie dostał też od komornika wszczęcia postępowania egzekucyjnego(listonosz podpisał za męza ze odebrał list ktorego nie widział na oczy.
O komorniku dowiedział się dopiero gdy nie otrzymalismy zwrot z podatku).co w tajkij sytuacji można zrobic

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Joanno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Grzegorz pisze:

Proszę o kontakt w sprawie oddłużenia

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Grzegorzu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Natalia pisze:

Witam, spłacam dwa kredyty, wychodzi na to, że przedawnienie, oba są z przed 10 lat, czy muszę je płacić, firmy windykacyjne kruk i intrum co miesiąc przypominają mi o spłacie, proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Natalio. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Dawid pisze:

Dzień dobry spalacilel dług u komornika pomimo to firma prą grup rząda odemnie tetaz odsetki ponad 11 tys

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Dawidzie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Edyta pisze:

Dzień dobry.

Jestem zainteresowana oddłużeniem..

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Edyto. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Emila pisze:

Witam w dniu 10marca2023 otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty długu z 14.05.2009 i nakazem sądowy do zapłaty z 19.03.2013. bardzo proszę o pomoc,co ja mam robić czy dług uległ przedawnieniu czy za chwilę będzie komornik

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Emilio. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Joanna pisze:

Proszę o pomoc , czy dlug spadkowy jest przedawniony.
W X .2015 komornik z urzedu umarza dlug ( nakaz z 2011 r.) z powodu niewypłacalności dłużnika.2019 dłużnik umiera .Sprawa spadkowa IX.2020 r. W X .2022 r sąd wydaje klauzule wykonalności wobec mnie do nakazu z 2011 r .( jestem spdkobierca) , w tym miesiącu dostaje pismo od komornika w sprawie dlugu.Wg dlug jest przedawniony od X.2021 r.( licząc os 2015 r.( , bo sprawa spadkowa nie przerywa biegu przedawnienia po umorzeniu .Mam rację czy nie?

Michal pisze:

Witam. Dzisiaj dostałem od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnię odnośnie zadłużenia orzeczonego w nakazie zapłaty z 2015 roku . Czy da się coś z tym zrobić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Michale. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Oskar pisze:

Witam dzisiaj dostałem SMS od firmy windykacyjnej PRA Group że mam zapłacić 22 tys z tego co się dowiedziałem sprawa jest z 2008r czy sprawa z tego roku się przedawniła czy mam prawo się się w jakiś sposób bronić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Oskarze. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Krystyna pisze:

Komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości od 2013 czy dług się może przedawnić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Krystyno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aleksandra pisze:

Mąż ma zajęcie komornicze na koncie za jazdę na tzw „gapę” w 2016 roku, nakaz sądu do zapłaty również z 2016 roku czy sprawa jest już przedawniona czy jeszcze nie???

Ewa pisze:

28.02.2023 mąż dostał wezwanie do zapłaty należności z nakazu zapłaty 07.01.2014 roku czy dług nie jest przedawniony?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewo. Nie znamy szczegółów sprawy, a więc ciężko nam cokolwiek napisać. Należałoby sprawdzić czy w okresie od wydania tytułu wykonawczego nie dochodziło do przerwania biegu terminu przedawnienia, np. wszczęciem egzekucji komorniczej. Ogólnie, na pierwszy rzut oka wygląda na to, że zastosowanie znajdzie tutaj 10 letni termin przedawnienia, a nie 6-letni. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wieslaw pisze:

Dzień dobry . Dzisiaj dostalem przelew na konto wyrownanie emerytury za kilka miesiecy . Komornik zajal mi polowe tej kwoty . zadluzenie sprzed dwudziestu paru lat . Prosze o pomoc w tej sprawie .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wiesławie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Robert pisze:

Witam . Dziś otrzymałem tel. O moim zadłużeniu z 2002 roku z tytułu kredytu na sprzęt AGD , czy ten dług może być przedawniony . Dziękuję za odpowiedź

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Robercie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl

Zofia pisze:

Witam, dziś dostałam pismo od komornika o zajęciu emerytury, konta i wszczęciu postępowania na podstawie sqdowego nakazu zapłaty wydanego w grudniu 2016r.
Czy mogę liczyć na Państwa pomoc w tej sprawie?
Pozdrawiam serdecznie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Zofio. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Magda pisze:

Przedstawiciel z kruka po 6 latach przyszedł i powiedział że mam dług z 2014 r z Lukas Banku cześć spłacił komornik 2018 a część jest i oni teraz chcą spłaty bo dług sięnie pr,edawnił

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdo. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Danuta pisze:

Sprawa z 2014 roku za niezaplaconą składkę oc czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę dzwoniąc do niego ma to firma kruk i oni mówią że sprawa nie jest przedawniona

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Danuto. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Sebastian pisze:

Jestem dłużnikiem sieci t-mobile wcześnie era dług jest bardzo spory tylko że Ja podpisywałem umowę z tą siecią jak era wchodziła do Polski.Czyli z siecią ERA,abyło to przeszło 25 lat więc zadłużenie jest przedawnione według mnie .Czy to prawda,mimo to t-mobile nadal próbuje nawiązać kontakt o spłatę zadłużenie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Sebastianie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Agnieszka pisze:

Dzień dobry. W listopadzie dostałam wezwanie do sądu na przesłuchanie jako strona . Firma vindix pozywa mnie do zapłaty pożyczki wziętej w 2018 r. W pozwie napisano że jestem strona w sprawie umowy zlecenia między mną a capital ervice są. Kredyt brałam w Kredyt ok. Czy ten kredyt jest przedawniony .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Szkoda, że dopiero teraz zgłasza Pani do nas swój problem. Mamy nadzieję, że nie popełniła Pani błędów procesowych jak chociażby w zakresie uznania roszczenia. Być może nie jest jeszcze za późno na podjęcie działań oddłużeniowych w toku procesu sądowego. Zajmujemy się tym. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Natalia pisze:

Witam dostałam od komornika pismo o długu do spłaty z roku 2013, jak rozmawiałam z komornikiem to sam mówił gdyż zna moją sytuacje ze mogę starać się o umorzenie tego długo bo jest przedawniony leć nie wiem od czego zacząć proszę o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Natalio. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Rafal pisze:

Witam dzisiaj dostałem od komornika nakaz zapłaty za jak wynika dług z 2011r
Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Rafale. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Elżbieta pisze:

Dzień dobry pisze w takiej sprawie ponieważ 3dni temu dostałam tel z firmy windykacyjnej ze mam do splaty3110zl. Gdzie ja absolutnie takiego kredytu ani chwilówki nie brałam. Zaciągnięte było to zekomo w 2016.Pani z którą rozmawiałam powiedziała abym zgłosiła to na policję. Co ja mam zrobić. Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Aleksander pisze:

Dzień dobry, z urzędu skarbowego dostałem pismo, które urząd wysłał do banku by blokować wypłaty. Jeden dług mocno mnie zastanawia, jest to zadłużenie wobec Urzędu Miejskiego Wrocławia z roku 2006 na kwotę 6000 pln, tytuł wykonawczy jest z roku 2018.12, chodzi o kurs dla bezrobotnych, którego nie ukończyłem bo to była jakaś ściema totalna, od kiedy liczyć przedawnienie?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Aleksandrze. Niestety nie zajmujemy się pomocą w sprawach dotyczących należności publicznoprawnych, w tym podatków, opłat, składek. Bardzo nam przykro.

Rafał pisze:

Witam mam pewien problem,Mama dostala nakaz zaplaty od intrum justitia debt fund 1 fundusz inwestycyjny zamknięty niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny. Nakaz zaplaty jest z roku 2011!! Po rozmowie z komornikiem wskazal ze dlug wykupili od UPC,w tym sek ze mama dopiero od 2019 roku wspolpracuje z UPC,nie dostala wczesniej zadnego listu,dostala tylko nakaz sadowy wlasnie od danej instytucji. Rozmawialem z przedstawicielami UPC i mama nie widnieje w ich systemie do 2019 roku… Moze mi ktos wytlumaczyc o co w tym chodzi…

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Rafale. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kinga pisze:

Witam. W 2016 roku w sierpniu zawiesiłam działalność gospodarcza. Nie została Ona później już odwieszona. W tym tygodniu skontaktował się ze mną urząd skarbowy w sprawie uregulowania należności. Czy dług nie powinien zostać uznany za przedawniony? Przez te lata od zawieszenia działaności do teraz przebywałam za granica. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Kingo. Niestety w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań publicznych nie prowadzimy działalności pomocowej. Bardzo nam przykro.

Maja pisze:

Witam. Dostałam pismo od komornika. Wezwanie do wstawienia się w celu złożenia
wyjaśnienia sprawy dot nakazu zapłaty z datą klauzuli wykonywalności marzec 2011 oraz postanowienia o nadaniu także z marca 2011. Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Maju. Warto sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Jutro napiszę o co chodzi.

Maja pisze:

Proszę o pomoc… Jak sprawdzić czy dług względem ZUSu uległ przedawnieniu. Wezwano mnie do sądu w celu oświadczenia majątku. Nie pamiętam już co to spokojny sen.

Maja pisze:

Proszę o pomoc… Jak sprawdzić czy dług względem ZUSu uległ przedawnieniu. Wezwano mnie do sądu w celu oświadczenia majątku…

Gabriela pisze:

Witam dziś otrzymałam pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego za mandat mpk z 2016 roku jest tam informacja o postępowaniu z nakazem wykonania na stycznej 2017 czy taki dług komornik może jeszcze ściągać czy on nie jest przeterminowany w tym czasie czyli od 2017 roku nie dostałam żadnego pisma ani nie było nic egzekwowane całkowicie zapomniałam o tej sprawie

Malgorzata pisze:

Dzień Dobry. Mam takie pytanie… 14 Listopada 2022 r. komornik zajął mi 3 000 zł z konta bankowego na podstawie wyroku z 2007 roku. Czy ten dług nie jest przedawniony?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. To, czy dług jest przedawniony wiele zależy od kilku czynników, w tym przede wszystkim czy w czasie od dnia wydania tytułu wykonawczego była prowadzona jakakolwiek egzekucja wczesniej, poza tą, która toczy się obecnie? To trzeba na pewno ustalić. W pierwszej kolejności trzeba jednak sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Bogdan pisze:

Dzień dobry, Mam zajęte konto z tytułu nakazu zapłaty z 2008 r. w postępowaniu upominawczym na spółkę jawną za niezapłacone czynsze wobec Skarbu Państwa m. st. W-wy. W 2012 roku zostało umorzone postępowanie egzekucyjne. W 2013 spółka jawna została wykreślona z KRS na podstawie uchwały wspólników i ustał jej byt prawny. Aktualnie wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec mnie jako osoby fizycznej. Czy takie sprawy sprzed lat 10-ciu nie powinny być przedawnione ? Czy jako osoba fizyczna po wykreśleniu spółki jawnej z KRS nie podlegam pod inny bieg przedawnienia ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Bogdanie. Niestety, ale tutaj bieg terminu przedawnienia mógł być wielokrotnie przerywany. Nie znamy sprawy i w związku z tym ciężko nam się odnieść do całej sytuacji. Jeśli potrzebuje Pan wsparcia prawnego to zapraszamy do kontaktu. Postaramy się Panu pomóc: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Marek pisze:

Witam dostałem dziś wiadomość o zajęciu środków na koncie prze komornika. Dodam że ta sprawa jest z przed 15 lat . Dług wędrował po różnych parabankowych lecz już prze parę lat nic nikt się nie odezwał a teraz raptem komornik. Co można zrobić

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marku. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Henryka pisze:

Dzień dobry dostalam pismo od komornika o zaplate475 zł sama nie wiem za cóż 2011 roku a postanowienie z 2017 od komornika z Działdowa na rzecz Presco Investiments S.A.R.I nie wiem co robić proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Henryku. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krzysztof pisze:

Dzień dobry
Dostałem dzisiaj pismo od komornika ze muszę spłacić dług z 2000 roku z klauzula wykonalności z 2008 roku sądu w Luksemburgu nie wiem nawet za co telefon lub OC komunikacyjne czy mogę podnieść zarzut przedawnienie czy komornik mógł z litery prawa to przyjąć ten dług i może go ze mnie egzekwować proszę o informację

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Krzysztofie. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marek pisze:

Witam mojej żonie urząd skarbowy usiadł na konto bankowe około 450 zł . Dług okazało się że jest z urzędu miasta Pruszków za wywóz śmieci za 2019 rok tylko małżonka nie jest właścicielem mieszkania a współwłaścicielem . Według urzędu tylko małżonka ma płacić , nie dostaliśmy żadnego pisma .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Tego rodzaju zobowiązania (długi) mają charakter solidarny. Wierzyciel (tutaj urząd) może wybrać sobie tylko jednego ze współwłaścicieli i od niego dochodzić zapłaty. Dłużnik, który zapłacił ma możliwość ubiegania się o proporcjonalny zwrot od pozostałych współdłużników solidarnych. Co do zasady powinni Państwo otrzymać co najmniej 1 wezwanie do zapłaty przed wystawieniem tytułu wykonawczego i wszczęciem egzekucji.

Joanna pisze:

Bardzo ciekawy i interesujący artykuł. Warty rozpowszechniania wśród czytelników.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Joanno. Bardzo nam miło słyszeć takie pochwały :) Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do rozpowszechniania wartościowych treści!

Karol pisze:

Witam.
Mam zadłużenia, które wyniknęły i się „nazbierały” parę lat temu (minimum 7 lat). Straciłem płynność finansową i zaczęły się „chwilówki”… Potem znowu problem ze spłatą.
Gdy chciałem zacząć spłacać zadluzenie usłyszałem, że rata, która wtedy oferuje (8 lat temu, 200 zł nie ruszy nawet kapitału, wiec odpuscilem sobie, bo na wiecej nie bylo mnie wtedy stac). Do tej pory podejrzewam, że koszta odsetek i postępowań komorniczych są dość duże i nadal nie będę w stanie ich spłacać.
Czy jest jakaś możliwość, żeby powołać się na przedawnienie długów? Od około 8-9 lat nie wykazuje żadnego dochodu (nie jestem nigdzie zatrudniony, pracuje dorywczo, „na czarno”).
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Karolu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Katarzyna pisze:

Dzień dobry chciałam zapytać o dług który muszę spłacić za mamę zmarła z roku 2008 a to już była jakaś egzekucja za telefon . Nie zrzekłam się po niej jak zmarła. Żadnego majątku po niej nie dostałam. Komornik mi zajął konta . Jak wygląda przedawnienie długu ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Trzeba byłoby w tej sprawie ustalić kilka istotnych kwestii. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Witam, wysłałam do was wiadomość na adres e-mail, proszę o szybką odpowiedź

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Odpowiadamy na maile w kolejności wpływu. Postaramy się odpowiedzieć na Pani wiadomość najszybciej jak to tylko będzie możliwe.

Małgorzata pisze:

Proszę o pomoc w sprawie zadłużenia i jego przedawnienia

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Zajmujemy się zawodowo pomocą w wychodzeniu z długów. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ewa pisze:

Witam.Zwracam sie z prosbą do państwa o ustalenie czy dlug sie przedawnił.Dlug jest z 2000r.za telefon ,K Inkaso wydzwania do mnie ,że mam splacic dlug,zadłużenie bylo na ok 4000, 3 fakturybylo dwa razy u komornika ostatnio w 2017 r.,obecna kwota to 6 razy wieksza wydzwaniaja do mnie ,pismo wyslali mi na mejla,obecnego adresu nie maja,czy jest mozliwosc w tym temacie cos doradzić .Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewo. Z Pani relacji wynika, że w sprawie istnieje tytuł wykonawczy i było prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wobec tego szans na przedawnienie roszczenie obecnie nie widzimy. Natomiast należałoby sprawdzić czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie sądowej nie jest wadliwy. Gdyby tak było to wówczas możliwe stanie się uchylenie tytułu i uniemożliwienie pojawienia się komornika w przyszłości. Trzeba jednak tylko sprawdzić kilka istotnych informacji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Sylwester pisze:

Witam, Zwracam się z prośbą o poradę.W tym miesiącu po wpływie wypłaty na moje konto okazało się że komornik zajął moje konto,bez uprzedniego zawiadomienia o zajęciu konta.Mineły dwa tygodnie od zajęcia konta i dostaje dopiero zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę,a nie o zajęciu konta bankowego.Prosze mi powiedzieć czy mam rację że Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Data tytułu wykonawczego z 20/11/2012…. Data klauzuli wykonalności z30/01/2013 jest przedawniony i działania komornika co do mojej osoby są nie zgodne z Polskim Prawem.Pozdrawiam Sylwester…..?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że roszczenie nie jest przedawnione. Wynika to z faktu, że jest stwierdzone tytułem wykonawczym pochodzącym od sądu. Warto byłoby jednak sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w Pana sprawie. W takim sensie, czy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji nie jest wadliwy. Takie sytuacje się zdarzają. Tylko każdego dnia od kilku do kilkunastu spraw dziennie tego rodzaju wpływa do naszej kancelarii. Gdyby tak było, że tytuł wykonawczy w Pana sprawie jest wadliwy to możliwe staje się wówczas nie tylko umorzenie egzekucji, ale także odzyskanie wszystkich pieniędzy zabranych przez komornika. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Zobaczymy co da się w sprawie zrobić. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Edyta pisze:

Witam,

Firma windykacyjna upomina się od mojej niepełnoletniej córki o dług z pobranej pożyczki przez mojego dziadka. Spadek był odrzucany, jednak firma wniosła pod koniec ub.r. o stwierdzenie nabycia spadku m.in. przez moją córkę. W odpowiedzi na pozew wskazałam kwestie odrzucenia spadku załączając wszelkie dokumenty.

W maju br. odbyła się rozprawa, na której Sąd Rejonowy zapytał, czy oddalam roszczenie. Odpowiedziałam, iż chcę, aby było najlepiej dla dziecka. Sąd ten wydał postanowienie, powołując się na przedawnienie. Jak zaznaczył, m.in. ww. firma nie wykazała interesu prawnego do roszczenia.

Pożyczkę dziadek (ze strony matki, z powodu której wychowywałam się u dziadków ze strony ojca) brał jakoś na początku lat 2000, w 2008 r. był nadany jakiś tytuł egzekucyjny, co wynika z wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, który ww. firma złożyła w listopadzie 2012 r., oczywiście ją otrzymując.

Firma ta wniosła obecnie apelację od ww. postanowienia Sądu Rejonowego zarzucając m.in. obrazę prawa materialnego i tego, że Sąd nie uwzględnił ww. wniosku z 2012 r. o nadanie klauzuli wykonalności jako przerywającego bieg przedawnienia, wobec czego wnoszą o to i o stwierdzenie, iż przedawnienia nie było (tym samym zasądzenie stwierdzenia nabycia spadku, bądź zwrócenie sprawy do Sadu I instancji).

Żadne czynności z ww. firmą nie były przeze mnie podejmowane (tym samym moją córkę).

Co robić? Odpisać coś na tę apelację? Czekać na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego? Jest przedawnienie czy nie jak podnosi firma?

Proszę o słówko wsparcia.

Dzień dobry Pani Edyto, konieczna jest analiza treści wskazanej apelacji, w związku z powyższym napisaliśmy do Pani wiadomość mailową. Prosimy sprawdzać również folder SPAM.

Dominika pisze:

Dzień dobry,

Mój partner w 2013 roku dostał mandat za brak biletu KM. Mandat ten przejęła firma windykacyjna. W 2017 dostaliśmy list z wezwaniem do zapłaty. Z tego co wiem, jest przedawnienie. Dodam, że Sąd umorzył sprawę jednakże w BIG-u cały czas widnieje zaległość. Co możemy zrobić by mój partner został usunięty z bazy dłużników? Według nich zobowiązanie istnieje, we wpisie również widnieją statusy „nieprzedawnione”.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W pierwszej kolejności możecie Państwo złożyć protest (sprzeciw) przeciwko wpisowi. Składa się go do podmiotu zarządzającego bazą dłużników.

Magda pisze:

W 2007 roku wzięłam pożyczkę w prowidencie ,dziś mi przyszło tj 22.07.22pismo id komornika ze mam do zapłacenia 2000 plus koszty ok500zl sprawa odbyła się w sądzie na Mokotowie ,nic nie wiedziałam ,zablokowane mam konta wszystkie ,miałam na koncie 500 euro,czy ten dług jest jeszcze aktualny ???dziekuje Magda skwarska

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdo. Z Pani relacji wynika, że możemy mieć w sprawie do czynienia z wadliwym tytułem wykonawczym wydanym przez sąd. Należałoby ten tytuł usunąć z obiegu prawnego, umorzyć egzekucję i odzyskać pieniądze zabrane przez komornika. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach, a wstępna analiza sprawy jest u nas bezpłatna. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Dominika pisze:

Witam. Mam stary 19-letni dług, z banku ale zostal wykupiony przez Eos Ksi czyli ten fundusz zamkniety. Kredyt byl wziety na kwote 30tys. Dzis jest do splaty prawie 100 tys. Czy dałoby radę coś jeszcze zrobic? Jesli dostanę od was odpowiedz pozytywna. zadzwonie. Pozdrawiam i czekam pilnie za wiadomoscia.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W tej sprawie należałoby Pani Dominiko sprawdzić kilka kwestii. Przede wszystkim, czy w sprawie było prowadzone jakiekolwiek postępowanie sądowe albo komornicze. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Sylwia pisze:

Witam
Otrzymałam pismo sądowe z postanowieniem umorzenia postępowania komorniczego.
Dług przekazany przez bank pko komornikowi 2 lata temu, przez okres ok 2 lat zablokowane konto bankowe pobierane sukcesywnie były z niego środki łącznie ze zwrotami z Urzędu Skarbowego. Dzisiaj po raz pierwszy od 2 lat zauważyłam że nie mam na tym rachunku debatu już saldo jest dodatnie.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Sylwio. Przede wszystkim to musimy sprawdzić czy tytuł wykonawczy na podstawie którego komornik prowadził egzekucję nie jest wadliwy. Gdyby tak było – a spotykamy sporo takich sytuacji – to wówczas możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych dotychczas środków przez komornika i umorzenie egzekucji. Trzeba to jednak sprawdzić. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Dzień dobry.Prosze o pomoc firma Best wysłała mi smsa że nam w ciagu 14 dni spłacić dług i numer sprawy oraz numer konta .Ten dług wydaje mi się że jest przedawniony .Jak nam postąpić ?wydzwanuaja do mnie z kilkunastu numerów.Nue mam takiej kasy nie pracuje i poważnie choruje.Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Jeszcze w dniu dzisiejszym napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Edyta pisze:

Dzień dobry,

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem ws. wezwania przedegzekucyjnego do zapłaty ZTM.
Nakaz zapłaty wydany został w 2013 r.
Nie przypominam sobie abym otrzymała jakąkolwiek korespondencję z Sądu w ww. sprawie.
Mieszkam pod innym adresem niż mam zameldowanie. Ewentualną korespondencję mogła wówczas odebrać rodzina.
Co w takiej sytuacji mogę zrobić aby uniknąć zapłaty dochodzonej należności?
Dopiero teraz dostaję wezwanie do zapłaty – przedegzekucyjne.
Przypominam sobie ponadto, iż w owym czasie miało zdarzenie zagubienia przeze mnie dowodu osobistego i kwestia wyrabiania nowego dokumentu tożsamości.
Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Edyto. Musielibyśmy ustalić kilka kwestii i wówczas będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Krzysztof pisze:

Szanowni Państwo,
proszę o informację czy moja sprawa jest do uratowania. 1/Dostałem od komornika informację o egzekucji za jakieś zadłużenia z 2011 r. i nikt nie potrafi wyjaśnić o co chodzi, ani komornik ani sądy. 2/ Od lat miałem problem ze wspólnotą mieszkaniową, która zarzucała mi jakieś zadłużenie, a moje nadpłaty /bez odsetek/ były prawie równe temu naliczanemu zadłużeniu /z odsetkami/. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy podczas rozprawy w 2019 r. uznał ustnie moją rację i nakazał zapłatę tylko różnicy, co zrobiłem, ale w odpisie wyroku było coś przeciwnego i muszę ponownie płacić w postaci części mojej emerytury potrącanej przez ZUS na konto komornika. Moje odwołania do sądu nie przyniosły żadnego rezultatatu. Sąd Rejonowy bez in formowania mnie skierował sprawę do Sądu Okręgowego, który utrzymał bezzasadny wyrok i jeszcze chce zapłaty za uzasadnienie, a mam potrącaną 1/3 mojej niewielkiej emerytury. Czy można coś z tym zrobić.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Marcin pisze:

Dzien dobry,
Dostalem wezwanie do zaplaty za brak biletu z 2008r. Do tej pory nie dostalem zadnego zawiadomienia o jakim kolwiek postepowaniu az do dzis „wezwanie przedegzekucyjne”. Czy to zostalo juz przedawnione czy trzeba to zaplacic aby komornik nie wszedl na konto i nie byc w big .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Jeśli w sprawie nie było żadnego postępowania sądowego, to też nie będzie żadnego komornika. Oczywiście mogło się zdarzyć, że po otrzymaniu kary za brak biletu mógł Pan zmienić miejsce zamieszkania i na ten poprzedni adres wysyłane były pisma z sądu. Trzeba to na pewno sprawdzić. Gdyby jednak tak nie było to roszczenie o zapłatę wydaje się byc dalece przedawnione.

Ania pisze:

Witam mam dług w KRD termin wymagalności 31.01.2011 (4106 dni po terminie), Data wysłania
wezwania 30.06.2016. Czy ten dług jest przedawniony? Wierzytelność z tytułu
umowy pożyczki nr ….. z dnia 2009-05-18 nabyta na podstawie umowy cesji z: dnia 2016-01-26 od Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przez Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Zapewne roszczenie już dawno jest przedawnione. Jednak nie możemy byc tego pewni na 100%, ponieważ w międzyczasie mogło dochodzić do przerywania biegu terminu przedawnienia. Warto w tym względzie dokładniej zbadać sprawę. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/
Wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna.

Beata pisze:

Witam. Komornik zablokował mi konto bankowe na wniosek firmy windykacyjnej na podstawie nakazu zapłaty sądu rejonoweg w Zamościu z dnia 25.11.2009r(sygn.Nc50848/08)z klauzulą wykonalności z 04.11.2009r.Czy można wstrzymać działania komornicze i czy dług jest przedawniony?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Czy zobowiązanie jest przedawnione Pani Beato zależy od wielu czynników, np. od tego czy w międzyczasie nie było toczonych postępowań egzekucyjnych w ramach tego tytułu wykonawczego albo czy Pani nie wpłacała dobrowolnie jakichkolwiek kwot?
Co do tego czy można zastopować egzekucję również należałoby przeprowadzić analizę prawną. Codziennie do naszej Kancelarii trafia od kilku do kilkudziesięciu spraw, które kwalifikują się na umorzenie egzekucji i odzyskanie pieniędzy zabranych w jej toku. Zajmujemy się tym zawodowo, a wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Paulina pisze:

Szanowni Państwo, na zebraniu nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej pokazano mi zestawienie wpłat za fundusz administracyjny i remontowy z ostatnich 9 lat ( od marca 2013 roku), z którego wynika moje zadłużenie wzgłędem wspólnoty na kwotę ok. 5000 zł. Nie otrzymałam tego oficjalnie na piśmie przez wszystkie te lata, zestawienie w excelu pokazano mi na komputerze. Nie wystawiono żadnych monitów, nie ma sprawy w sądzie. Czy mogę poprosić o ocenę sytuacji? Do czego obliguje mnie prawo w tym momencie, czy można zastosować zasadę przedawnienia? Czy można wyzerować przedawniony dług, żeby nie wpływał na sytuację mieszkania przy ewentualnej sprzedaży? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Paulino, długi czynszowe przedawniają się z upływem okresu 3 lat od dnia wymagalności. Długi przedawnione powodują również przedawnienie odsetek. Jeśli jest Pani cokolwiek winna wspólnocie mieszkaniowej to za okres nie dalszy niż 3 lata wstecz. Pytanie tylko, czy w ogóle jest Pani cokolwiek dłużna? Na to musza być konkretne dowody, a nie wydruk z excela. To nie jest żaden dowód. Na pewno nie w sądzie. Dlatego jeśli Pani odmówi zapłaty wspólnota mieszkaniowa powinna skierować sprawę do sądu o zapłatę. Wówczas można bronić się wszystkimi dostępnymi zarzutami procesowymi. Zajmujemy się pomocą w takich sprawach, Gdyby w przyszłości pojawił się problem to oczywiście zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Tomasz pisze:

Dług z roku 2012 nie było rozprawy sądowej sprawa przekazywana z formy jednej do drugiej możliwe że nastąpiło przedawnienie

Tomasz pisze:

Mam wyrok z sądu o umorzenie sprawy za abonament telefoniczny z 2016 roku
Firma windykacyjna przegrała.
Teraz firma Obligo chce żebym zapłacił ten rachunek bo nabyła mój dług?Straszy mnie ponownie sądem czy jest to możliwe.Czy firma odkupując dług nie wie o tym że poprzednia przegrała w sądzie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W teorii firma windykacyjna może pozwać Pana do sądu, ale wówczas należy się bronić powagą rzeczy osądzonej. Taki pozew powinien zostać odrzucony przez sąd, ale to trzeba w sposób odpowiedni zakomunikować sądowi. Zajmujemy się takimi sprawami. Jeśli pojawi się problem w przyszłości i firma windykacyjna skieruje przeciwko Panu pozew do sądu to chętnie pomożemy. Aktualnie może Pan im powiedzieć, aby skierowali sprawę do sądu, a Pan się będzie bronił.

Grażyna pisze:

Witam
Dostałam pismo od komornika w sprawie zajęcia majątku. Sądowy nakaz zapłaty został wydany w 2014 roku. Nie ma wzmianki o przerwaniu czasu przedawnienia, więc z pewnością nie miało to miejsca. Poza tym komornik nie dołączył kopii nakazu zapłaty, więc nie mam pewności nawet czy takowy istnieje.
Moje pytanie jest takie, czy ten nakaz się przedawnił? I czy mogę w tej sytuacji złożyć skargę na komornika?
Dziękuję, pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Przedawnienie nie nastąpiło, ponieważ zastosowanie 6 letniego okresu przedawnienia może mieć miejsce dopiero licząc od 2018 roku. A więc w tym przypadku przedawnienia nie będzie. Trzeba byłoby jednak sprawdzić jak wygląda sprawa samego tytułu wykonawczego. Z Pani relacji wynika, że mogło dojść do niedoręczenia nakazu zapłaty. Taka sytuacja daje podstawy do umorzenia egzekucji i odzyskania wszystkich zabranych pieniędzy. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Wojciech pisze:

Dzień dobry. Otrzymałem od komornika Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia z wniosku firmy windykacyjnej na podstawie nakazu zapłaty z Sądu z dn. 9.6.1999 r. z klauzulą wykonalności z 25.8.1999 r. Czy sprawa jest przedawniona? Jak wstrzymać egzekucję z wynagrodzenia. Dziękuję

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wojciechu. Możliwe, że roszczenie jest przedawnione, ale należałoby to sprawdzić. W sensie takim, czy nie doszło w międzyczasie do przerwania biegu terminu przedawnienia, np. wcześniej wszczętą i umorzoną egzekucją co do tego samego tytułu wykonawczego. Ponadto należałoby sprawdzić czy sam tytuł wykonawczy nie jest wadliwy. Gdyby tak było to nawet tylko z tego powodu można umorzyć egzekucję i na zawsze uchylić tytuł wykonawczy. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o podanie dodatkowych danych. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Artur pisze:

Otrzymałem wezwanie przedegzekucyjne o następującej treści. Miasto stołeczne Warszawa ZTM wobec nieuregulowania przedmiotowych należności skierował sprawę na drogę postępowania sądowego w wyniku którego został wydany nakaz zapłaty /wyrok syg.akt I NC 4880/09 z dnia 2009-06-08 zobowiązujący do zapłaty kwoty głównej oraz odsetek i kosztów sądowych Pozew nr 2099 z dnia 2009-05-26 Kwota zadłużenia na dzień 2022-03-03 wynosi 450 zł. Proszę o uregulowanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Minęło prawie 13 lat nigdy nie otrzymałem żadnego powiadomienia. Nawet nie pamiętam takiej sytuacji. Co mogę zrobić w takiej sytuacji. Wyczytałem że przedawnienie za jazdę beż ważnego biletu wynosi 1 rok. Minęło 12.5 roku. Proszę o poradę dziękuję.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Arturze, najpewniej dawno temu sąd popełnił błąd i wysyłał na Pana nieaktualny adres pisma – zapewne nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W takiej sytuacji wypadałoby uchylić tytuł wykonawczy, aby nigdy nie mógł być przedmiotem postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Pomagamy w tego typu sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dalsze informacje i być może dokumentację. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.

Robert pisze:

Dzień dobry
Chciał bym sprostować poprzednie zapytanie,gdyż bardzo niejasno opisałem sytuację.
Szkoda wystąpiła 25-01-2016r
Wypłata odszkodowania przez TU 24-02-2016
Wezwanie do zapłaty 15-06-2016
Korenspodnencja do TU wyjaśniająca,iż nie jestem sprawcą szkody- „zalanie” mieszkania w niższej kondygnacji z nieszczelnej złączki zamórowanej w scianie,(zaciek 20cmx20cm,wyceniony na kwotę 293 zł)
Pozew sadowy złożony przez TU 19-01-2017
Przeniesienie sprawy na niewłaściwość miejscową sądu 23-05-2017
Postanowienie o przekazaniu właściwemu sadowi 04-01-2018
Wyznaczenie rozprawy na 09-08-2018
Cofnięcie pozwu ze rzeczeniem się roszczenia przez TU 16-07-2018

W dniu 17-09-2021 zwykły list z informacją od Kancelarji windykacyjnej :
„W sprawie zadłużenia w TU Sąd wydał nakaz zapłaty w sprawie o sygn akt …..”
I TU UWAGA:sygnatura nie zgadza się z sygnaturą z pozwem przez TU,ani „pierwotnym”,ani po przekazaniu ,do sądu w związku z umiejscowieniem.

Zastanawiającym,jest też fakt,iż w w/w piśmie „należy dokonać wpłaty w terminie 3 dni,od otrzymania niniejszego wezwania na podane konto….”

Reasumując:
Pismo z sądu z niepoprawnymi danymi(której i tak de facto nie można odebrać)niepoprawną sygnaturą akt,dat itd…Nie kwalifikuje się,do próby wyłudzenia pieniedzy,można by stwierdzić nawet przedawnionego roszczenia nawet w przypadku sprzedaży wierzytelności?

Ps
Co w przypadku,kiedy przyjdzie Komornik,i będzie chciał „wyegzekwować „nakaz zapłaty od takiej kancelarji,od nie istniejącej osoby?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Prosimy o całościowy opis sprawy na naszego maila kontakt@eurolege.pl

Robert pisze:

Dzień dobry.
Otrzymałem pismo zwykłym listem ,od kancelari zajmującej sie zapewne windykacją,z poleceniem zapłaty regresu dla towarzystwa ubezpieczeniowego(z tresci wynika,że występują w imieniu TU)
Podejrzewam,ze w/w kancelaria”próbuje „wyłudzić zapłatę regresu.Czy moje podejrzenia ,są uzasadnione ,biorąc pod uwagę następujące fakty hronologicznie:
1)TU występuje z regresem i kieruje do sądu w Warszawie pozew o zapłatę.
2)W odpowiedzi na w/w „przekierowuję”sprawę do rozpatrzenia , kwestjonując niewłaściwość miejscową.
3)Sprawa przeniesiona do rozpoznania w właściwym umiejscowieniu .
4)Sąd wyznacza termin rozprawy.
5)TU ,przed rozprawą wycofuje pozew,z zrzeczeniem się roszczeń (czyli w teori,sprawa zakończona )

Stąd moje wątpliwości,co do działania kancelarji,biorąc pod uwagę jeszcze inne aspekty:
1)List zwykły zadresowany pod adres właściwy,ale do nie właściwej osoby(nie zgadza się imię , z w/w regresu od TU)
2)Na w/w adres pismo sądowe(awizo)niestety nie odebrane,ze względu iż tam już nie zamieszkuje i upłynoł termin odbioru,co nie zmienia faktu,iż odebranie ,było by i tak niemożliwe,ze względu na niezgodne dane .

Oczywiscie ,jest to zarys sprawy,ale posiadam wszystkie dokumenty ,potwierdzające w/w fakty,stąd pytanie :

Czy istnieje przesłanka ,do zgłoszenia sprawy,do odpowiednich służb ,z podejrzeniem popełnienia próby wyłudzenia ,oraz ochrony danych osobowych?
Czy zlecając Państwu ,doprowadzenie sprawy ,do końca,moge wystąpić ,o zwrot tych koszów ,od tej kancelarji?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedż.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Najpewniej doszło do błędu. Dobrze, że powództwo zostało cofnięte. Nie wydaje się, że w danej sprawie doszło do popełnienia przestępstwa.

Marta pisze:

Witam bardzo potrzebuje waszej pomocy w sprawie zadłużenia w urzędzie skarbowym z tytułu ubezpieczeń Fundusz gwarancyjny

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Niestety Pani Matro, ale sprawami dotyczącymi zobowiązań publicznoprawnych nie zajmujemy się.

Ewa pisze:

Dostałam wezwanie do zapłaty od T-Mobile za nieuregulowane w całości faktury z 2010 roku i z 2015 roku. Jest to pierwsze wezwanie. Kwota jest śmieszna, ale rzecz jest wk…. Dlaczego po tylu latach żądają ode mnie płatności? Mam to zapłacić. To jest ewidentnie czyjeś gapowe. Teraz trudno mi sprawdzić w banku, czy naprawdę zapłaciłam za mały rachunek. Proszę o radę.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Ewo, zobowiązanie – o ile istnieje i nie było przedmiotem postepowania sądowego i komorniczego – jest zapewne przedawnione. Więcej na temat przedawnienia długów telekomunikacyjnych pisaliśmy w tym miejscu: https://www.eurolege.pl/przedawnienie-oplat-za-telefon-i-internet/

Bogdan pisze:

Tekst powyzszy zawiera wiele interesujacycj informacji. Jednak kazda sprawa jest inna.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Zgadza się Panie Bogdanie. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a zaprezentowany materiał na naszej stronie ma charakter informacyjny :)

Krystian pisze:

Witam.

Nie za rozumiem nowego przepisu dotyczącego przedawnienia długów.
Z 10 lat na 6 lat.
Dostałem mandat 2011-10-03, widnieje na tym klauzula wykonalności, ale nic więcej nie dostałem, żadnego komornik nie ma. Nie znam dokładnych dat kiedy postawiono klauzulę czy nakaz zapłaty, ale na pewno nie więcej niż 10lat temu
Według moich obliczeń minęło już 10 lat.
Ale te nowe przepisy, które skróciły ten okres do 6 lat od 9.07.2018roku. To ten dług mój jest przedawniony czy nie?
Czy dług przedawni się faktycznie dopiero 31.12.2024roku?
Długi są za mandaty ZTM

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Liczy się zawsze termin korzystniejszy dla osoby zadłużonej Panie Krystianie. Prosimy pamiętać, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego zawsze przerywa bieg terminu przedawnienia. Zapraszamy do kontaktu. Możemy spróbować pomóc w umorzeniu egzekucji.

Agnieszka pisze:

Dzień dobry. Moja sprawa wygląda następująco. Od jakiegoś czasu staram się o małą kwotę pożyczki, niestety w każdym banku słyszę to samo. Jestem w bazie BIG. Nikt nie udziela mi konkretnych informacji na jakiej podstawie. Pocztą również nie otrzymuje nakazów do zapłaty bo i też nie wiem za co miałabym zapłacić. Komornika również nie mam. Od paru lat nie brałam żadnego kredytu a rachunki staram się płacić w terminie. Oczywiście że zdarza się że mam opuźnienie ale staram się je w dość krótkim czasie uregulować. Gdy próbowałam kontaktu z BIK kazano mi wykupić wygenerowanie jakiegoś kodu nawet nie wiem o co chodzi i za co miałabym zapłacić skoro nikt mi nie chce udzielić odpowiedzi kiedy pytam jaki dług.

Z Wyrazami Szacunku Agnieszka Merzowicz

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Agnieszko, powinna Pani uzyskać raport BIK. Możliwe jest zrobienie tego za darmo. Pisaliśmy o tym na naszym blogu i wskazywaliśmy jak to zrobić: https://www.eurolege.pl/raport-bik-za-darmo/

Możliwe, że zobowiązania powstały na skutek zaciągnięcia na Pani dane jakichś zobowiązań finansowych. Nie można tego wykluczyć. A być może jest inna przyczyna. Moglibyśmy postarać się Pani pomóc, ale potrzebujemy więcej informacji i ewentualnie dokumentów, w tym raportu BIK jeśli będzie Pani takowy posiadała. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Karol pisze:

Witam serdecznie,

Starając się o leasing dowiedziałem się, że mam zadłużenie w jednej sieci komórkowej na 6000 zł. Okazało się, że dawno temu jak brałem telefon dla brata – on nie spłacał należności. Data wysłania wezwania do zapłaty w raporcie KRD widnieje 07-2016 rok… nawet nie miałem o tym pojęcia, gdyż wezwania musiały iść na adres korespondencyjny, gdzie była zbiorcza skrzynka i nikt jej nie sprawdzał… Oczywiście, zapłacę należność jeżeli trzeba, ale trafiłem na ten artykuł więc mam pytanie – czy jeżeli minęło ponad 5 lat od tej sprawy to nie ma jakichś przesłanek aby móc ten dług umorzyć bądź częściowo umorzyć w momencie, gdy nawet o tym zadłużeniu i postępowaniu nie miałem pojęcia?

Pozdrawiam serdecznie,

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Karolu, wiele zależy od tego czy np. w sprawie nie doszło do uznania długu? Czy nie było żadnych postępowań sądowych z tym związanych? Dodatkowo przedawnienie długu nie powoduje jegy wygaśnięcia, ale to, że przekształca się w zobowiązanie, którego nie można egzekwować pod przymusem państwowym. Możemy zobaczyć co da się zrobić w sprawie. Zapraszamy do kontaktu.

Eunica pisze:

Witam,moja sprawa wygląda następująco:
W dniu 14 .11.2022 roku poszłam do banku zlikwidować fundusz inwestycyjny,pani poinformowała mnie,że mam blokadę komorniczą z 2013 roku.Od 2017 mieszkam w innym mieście i nie miałam żadnych informacji o tej blokadzie.Teraz komornik zabrał mi pieniądze, które wpłynęły z likwidacji funduszu,czy miał do tego prawo?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Komornik mógł to zrobić, ale najpewniej działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego. W związku z tym istnieje realna szansa na uchylenie tytułu, umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych dotychczas pieniędzy. Zajmujemy się takimi sprawami codziennie. Analiza sprawy jest u nas bezpłatna. A jeśli będą podstawy do działania to również możemy pomóc w załatwieniu całej sprawy. Zapraszamy do kontaktu.

Grzegorz pisze:

Dzień Dobry,

Otrzymałem informację o zajęciu komorniczym za składkę OC z 2012 roku. Proszę o pomoc w sprawie. Jaki jest koszt Państwa wsparcia prawnego?

Pozdrawiam,
Grzegorz Nowicki

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Grzegorzu, wstępna analiza sprawy jest całkowicie darmowa. Natomiast za pomoc prawnika w sprawie pobieramy niskie wynagrodzenie. Aktualny cennik znajduje się tutaj: https://www.eurolege.pl/cennik/

Marcin pisze:

Witam. Dostałem od komornika informacje o zajęciu wynagrodzenia za orzeczenie sądu z 2009r . Dodam że nie rozumiem czemu znów mam jakieś zadłużenie.
Pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Marcinie, możemy wykonać dla Pana bezpłatną analizę sprawy i zobaczyć co da się zrobić. Nie jest wykluczone, że wkradł się tutaj jakiś błąd i można będzie wszystko „odkręcić”. Zapraszamy do kontaktu.

Hania pisze:

Komornik zajął oszczędności w banku po 9 latach od sprawy sadowej, nie wiem co zrobić, chodzi o mojego partnera mieszkającego w Holandii

Dzień dobry Pani Hanno. Nasz specjalista skontaktuje się z Panią drogą emailową. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu, tel. 530 333 130