Chcesz wiedzieć jak działa sankcja kredytu darmowego i czy możesz z niej skorzystać? Media coraz szerzej opisują korzyści jakie daje sankcja kredytu darmowego. Dzięki niej jako konsument możesz odzyskać wszystkie zapłacone odsetki, prowizję i opłaty dodatkowe. Możesz także zmniejszyć raty kredytu o połowę. Gdzie znajdują się przepisy, jak napisać wniosek o sankcję kredytu darmowego, jakie umowy się kwalifikują i w jakim terminie? Wszystko opisaliśmy poniżej. 😊

Sprawdź ile zyskasz dzięki sankcji kredytu darmowego!

Spłaciłeś kredyt gotówkowy lub jesteś w trakcie spłaty? Sprawdź czy w twojej umowie nie ma zapisów niezgodnych z ustawą! Wykorzystaj sankcję kredytu darmowego i odzyskaj część poniesionych kosztów lub spłacaj tylko kwotę, którą pożyczyłeś. Nie przegap okazji na zmniejszenie rat!

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Codziennie dzwonią do nas setki osób z pytaniem co to jest sankcja kredytu darmowego. Jak sama nazwa wskazuje sankcja kredytu darmowego to instytucja prawa, w jakiej osoba biorąca pożyczkę, a będąca konsumentem, spłaca jedynie to co wzięła od pożyczkodawcy, który stale i zawodowo trudni się w udzielaniu pożyczek. Intencją ustawodawcy było, aby przedsiębiorca (bank lub firma pożyczkowa) udzielający kredytu i dopuszczający się naruszeń wobec konsumenta, nie czerpał z tego tytułu korzyści.

Odpowiedź na pytanie co to jest sankcja kredytu darmowego znajdziemy w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku „o kredycie konsumenckim”. Zgodnie z jego brzmieniem w art. 45 ustanowiono, że:

„W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.”

Jeżeli w twojej umowie są błędy i naruszenia przepisów, to masz prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego – po złożeniu pisemnego oświadczenia. Jeżeli to zrobisz bank ma obowiązek zwrócić ci wszystkie zapłacone odsetki, prowizję oraz opłaty dodatkowe. Co więcej, pozostałe do spłaty raty będziesz spłacał tylko do wysokości kapitału (bez odsetek!).

Sankcja Kredytu Darmowego – Opinie Rzecznika Finansowego i TSUE?

Oczywiście w banku się o tym nie dowiesz, ale w mediach jest już głośno na ten temat. Opinie o sankcji kredytu darmowego najważniejszych instytucji są jednoznacznie korzystne dla konsumentów. Po stronie konsumentów jest Rzecznik Finansowy – instytucja państwowa, która wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 23 listopada 2023 r. (C-321/22) stwierdził, że naliczanie odsetek od prowizji i opłat dodatkowych może być uznane za nieuczciwy warunek umowny.

Wszystko dlatego, że kredyty i pożyczki powinny być udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jednak banki i firmy pożyczkowe się do tego nie zastosowały. Liczne analizy prawne (nie tylko naszych prawników!) ujawniły, że większość umów zawartych w ostatnich 10 latach zawiera błędy.

Korzyści: Co daje sankcja kredytu darmowego?

Jak już wspomnieliśmy, sankcja kredytu darmowego umożliwia konsumentowi uzyskanie kredytu lub pożyczki konsumenckiej bez konieczności zapłaty odsetek, prowizji i innych kosztów pozaodsetkowych. Wyjątek stanowi składka ubezpieczeniowa.

Korzyści płynące z uzyskania przez konsumenta kredytu darmowego są bardzo duże. W tym zakresie możemy wyróżnić korzyści z kredytu darmowego 0%, które pojawiają się przed spłatą albo po spłacie całości kredytu.

SKD przed spłatą kredytu:

Jeżeli jesteś w trakcie spłacania kredytu konsumenckiego i nie spłaciłeś jeszcze pożyczonego kapitału (nawet, gdy zaprzestałeś dokonywania spłat i masz już działania windykacyjne), wtedy:

 • zyskujesz prawo do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy – w terminie ustalonym w umowie.

Jeśli jesteś w trakcie spłacania kredytu konsumenckiego i spłaciłeś więcej niż otrzymany kapitał (nawet, gdy zaprzestałeś dokonywania spłat i masz już działania windykacyjne), wtedy:

 • zyskujesz prawo do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy – w terminie i w sposób ustalony w umowie,
 • prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał – tak, bank musi ci zwrócić pieniądze!

SKD po spłacie kredytu:

Gdy już spłaciłeś kredyt konsumencki w całości i nie minął jeszcze 1 rok od tego zdarzenia to:

 • masz prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał – tak, bank musi ci zwrócić pieniądze!

Termin i zasady spłaty kapitału po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Jak wspominaliśmy, po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego kredytobiorca ma obowiązek spłacić jedynie pożyczonego kapitału kredytu. W zależności od sytuacji są dwie zasady dotyczące spłaty:

Jeżeli kredytodawca nie określił w umowie szczegółowych zasad, to konsument zwraca pożyczony kapitał w równych ratach, połatnych co miesiąc, licząc od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminy spłaty, to konsument zwraca pożyczony kapitał w terminie: 5 lat w przypadku kredytów w wysokości do 80.000 zł, lub 10 lat w przypadku kredytów w wysokości powyżej 80.000 zł.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcję kredytu darmowego możesz złożyć swojemu pożyczkodawcy w sytuacjach opisanych w ustawie. Poniżej szczegółowo opisaliśmy wszystkie przesłanki do jej zastosowania. Jest jedno naruszenie, które dotyczy ponad 90% umów zawartych w Polsce w ostatnich 10 latach.

Naruszenie to ma związek z naliczaniem odsetek nie tylko od kwoty kredytu wypłaconej kredytobiorcy, ale również od prowizji i innych opłat dodatkowych.

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się na darmową konsultację.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

Z sankcji kredytu darmowego można skorzystać:

 1. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie została zawarta na piśmie albo na odległość, w warunkach w jakich nie spełniono wszystkich założeń i wymogów przewidzianych ustawą;
 2. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera takich danych pożyczkobiorcy jak: imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 3. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia:
 • rodzaju kredytu konsumenckiego,
 • czasu obowiązywania umowy,
 • całkowitej kwoty kredytu,
 • terminu i sposobu wypłaty kredytu;
 1. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego, a także warunków, okresów i procedur zmiany stopy procentowej w trakcie trwania umowy;
 2. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia RRSO wraz z podaniem wszystkich założeń służących jej obliczeniu;
 3. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera zasad i terminów spłaty kredytu konsumenckiego, a w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy;
 4. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera informacji o innych kosztach jakie konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w tym w szczególności o opłatach dodatkowych;
 5. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz ewentualnych innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 6. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa takie zabezpieczenie przewiduje;
 7. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym;
 8. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera prawa konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem;
 9. jeśli umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;
 10. jeśli w umowie o kredyt konsumencki (w tym pożyczkę) zastrzeżono opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetki za opóźnienie naliczone konsumentowi przekraczają kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 11. jeśli w umowie o kredyt konsumencki (w tym pożyczkę) zastrzeżono pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy ustawy.

Komu przysługuje wniosek o sankcje kredytu darmowego – Przykłady.

W większości przypadków do skorzystania z sankcji kredytu darmowego kwalifikują się:

 • Kredyty i pożyczki konsumenckie do kwoty 255.500 zł – nie dotyczy to pożyczek i kredytów (w tym leasingów) branych na działalność gospodarczą przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
 • Kredyty aktywne i wciąż spłacane – z opóźnieniem i bez.
 • Kredyty aktywne, niespłacane, gdzie już jest windykacja.
 • Kredyty spłacone w całości nie dalej niż rok temu.

Są oczywiście pewne wyjątki. Niektóre kredyty hipoteczne oraz kredyty zaciągane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą także mają prawo złożyć wniosek o sankcje kredytu darmowego. Jednak aby ustalić, czy tak jest należy przeprowadzić szczegółową analizę prawną.

Pamiętaj, że banki i firmy pożyczkowe mają tendencję do traktowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim na własnych zasadach. Tym samym instytucje finansowe w większości przypadków odmawiają klientom prawa do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Z tego powodu ogromna większość konsumentów musi dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Dlatego składając oświadczenie o sankcji kredytu darmowego warto korzystać z pomocy prawnika.

Jak skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego – Przykłady umów kwalifikujących się.

Przypadek pożyczki PKO BP:

Czarno na białym widać, że bank pobrał od klienta za udzielenie pożyczki prowizję, co przecież jest jego wynagrodzeniem. A potem doliczył do kwoty pożyczki tę prowizję i pobiera od niej odsetki. Jest to niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Można skorzystać z sankcji kredytu darmowego i żądać zwrotu zapłaconej prowizji, odsetek oraz oczywiście umorzenia odsetek, które pozostały do zapłaty.

sankcja kredytu darmowego pko bp

Przypadek kredytu w Santander:

Gdy wrzucimy sobie powyższe kwoty do kalkulatora kredytowego, to zobaczymy, że bank naliczył sobie odsetki od prowizji i ubezpieczenia.

W przypadku tej umowy klient także może skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

sankcja kredytu darmowego santander

Chcesz wiedzieć, czy umowa z twojego banku zawiera błędy? Przeczytaj nasz artykuł: Sankcja kredytu darmowego jakie banki

Jak złożyć wniosek – sankcja kredytu darmowego – wzór.

Wniosek o Sankcję kredytu darmowego składa się do pożyczkodawcy w formie pisemnej. Może być nim każdy bank oraz każda firma pożyczkowa działająca na terytorium Polski. Termin na złożenie wniosku o sankcję kredytu darmowego wynosi 1 rok i liczy się od dnia wykonania umowy. Oznacza to zatem, że po wykonaniu całości umowy może konsument żądać zwrotu nadpłaconych środków, których nie musiał spłacać w związku z tym, że umowa o kredyt konsumencki zawarta została z naruszeniem przepisów prawa.

Jeśli firma pożyczkowa albo bank nie odpowiedzą na Twoje pismo w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym pismo to otrzymali to znaczy, że w sposób dorozumiany zaakceptowali Twoje stanowisko. Oznacza to, że z tym dniem nie musisz płacić więcej niż pożyczyłeś. A jeśli spłaciłeś wszystko to masz roszczenie o zwrot nadpłaconych kwot.

Jak już wspominaliśmy, banki odrzucają wnioski konsumentów o sankcję. Dlatego jedynym sposobem dochodzenia swoich praw jest złożenie pozwu do sądu przeciwko bankowi. Jednak przepisy prawa oraz stanowiska takich instytucji jak Rzecznik Finansowy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej są korzystne dla konsumentów.

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się na darmową konsultację.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

Jeżeli chcesz złożyć takie pismo samodzielnie, to oczywiście możesz próbować. Pamiętaj, aby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje i dane na temat umowy. Wniosek o sankcję kredytu darmowego powinien zawierać:

 1. Miejscowość i data
 2. Imię i nazwisko
 3. Adres zamieszkania
 4. Nazwa i adres banku
 5. Kwota kredytu
 6. Nr umowy kredytowej
 7. Data zawarcia umowy kredytowej
 8. Wyszczególnienie błędów w umowie
 9. Deklaracja o skorzystaniu z kredytu darmowego
 10. Własnoręczny podpis kredytobiorcy

Sankcja kredytu Darmowego – Kancelaria pomaga w złożeniu wniosku.

W kancelarii EUROLEGE prowadziliśmy już wiele postępowań, w których odzyskiwaliśmy zabrane bezprawnie konsumentom pieniądze z wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek. Zasady współpracy z naszą kancelarią są jednak inne – bardzo korzystne dla Klienta, proste i przejrzyste. Działamy w oparciu o prowizję za sukces.

Już dziś zgłoś się do nas po darmową analizę umowy kredytowej. Ustalimy czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego oraz w jakiej kwocie należy ci się zwrot pieniędzy.

Co musisz zrobić, abyśmy przeanalizowali Twoją sprawę i zobaczyli co się da zrobić? Wypełnij formularz kontaktowy na stronie poniżej, zadzwoń lub wyślij email. Nasz konsultant oddzwoni do ciebie i ustali jak możemy ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (168 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Małgorzata pisze:

Witam
Chciałabym skorzystac z sankcji kredytu darmowego proszę o więcej informacji.
Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Proszę o informację jak Państwo działają.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Monika pisze:

Proszę o kontakt w sprawie SKD.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Angelika pisze:

Witam . Proszę napisać na jakich zasadach działacie. Czy trzeba płacić Państwo zanim założenia sprawę czy się rozliczamy jak wygracie ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Angeliko. Jeśli chodzi o usługę pomocy prawnej w sprawie dotyczącej sankcji kredytu darmowego (SKD) to wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie. Posiadamy kilka wariantów sposobów ustalania wynagrodzenia. wszystko zależy od okoliczności sprawy oraz wyboru Klienta. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Oczywiście może się Pani również do nas zgłosić w innej formie kontaktu. Zapraszamy: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Krzysztof pisze:

Dzień dobry jestem zainteresowany SKD proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Krzysztofie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Patryk pisze:

Witam
Mam pytanie odnośnie prowizji, jak kształtuje się ona ile wynosi i czy są jakieś początkowe koszta.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry panie Patryku. W tego rodzaju sprawach dokonujemy indywidualnej wyceny. Natomiast wstępna analiza prawna sprawy wraz z wyceną są całkowicie darmowego i do niczego nie zobowiązują. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Małgorzata pisze:

dzień dobry
chciałabym skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Chciałabym poznać koszty państwa usługi

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marcin pisze:

Witam. Jestem zainteresowany SKD.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marcinie. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o informacje w sprawie i ewentualnie również o dokumenty do analizy prawnej. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Dzień dobry,
Jestem zainteresowana sprawdzeniem umowy kredytowej

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Oczywiście, jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Magdalena pisze:

Dzień dobry, proszę o kontakt w sprawie sprawdzenia umowy kredytowej.

Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdaleno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Tomasz pisze:

Dzień dobry ,
Mam pytanie odnośnie skorzystania z skd ,żeby skorzystać z skd trzeba być głównym kredytobiorcą.Tata zmarł i zostawił nieubezpieczony kredyt który teraz spłacam czy podlega od pod skd czy nie?
Pozdrawiam
Tomasz

Katarzyna pisze:

Witam a co jesli bylo ubezpieczenie i prowizja sa zawarte w kapitale i od tego liczone sa odsetki czy tez mozna zlozyc wniosek ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Oczywiście bank nie moze obliczać odsetek od kosztów prowizji i ubezpieczenia. Jeśli tak zrobił, to oczywiście sprawa nadaje się do uzyskania sankcji kredytu darmowego. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Wiesław pisze:

A co w sytuacji, gdy pożyczkodawca sprzedał zobowiązanie? Gdzie złożyć wniosek i czy w ogóle można?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wiesławie. Jeśli zobowiązanie zostało zbyte to nie wpływa to na możliwość złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. Oświadczenie takie składa się faktycznemu, pierwotnemu pożyczkodawcy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Igor pisze:

Dzień dobry, jestem zainteresowany SKD (Sankcja Kredytu Darmowego) czy jest możliwość współpracy z Państwem? Mam kredyt w Santanderze, a z perspektywy czasu wydaje mi się że kwota do zwrotu jest troszkę za duża.

Pozdrawiam!

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Igorze. Zajmujemy się pomocą również w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Dzień dobry,
jestem zainteresowana współpracą w zakresie Sankcji Kredytu Darmowego.

Proszę o kontakt telefoniczny – 780 002 XXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Monika pisze:

Dzień dobry. Mam kilka kredytów, W Skoku Santander consumer bank i kilka chwilowek.
Z którymi już nie daje rady spłacać.
Dowiedziałem się o sankcjach kredytu darmowego. Czy możecie mi pomóc?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Daniel pisze:

Dzień dobry, posiadam kredyty w PKO BP i Santander Bank, czy mogą Państwo przeanalizować umowy czy można byłoby skorzystać z sankcji kredytu darmowego ? Jaki jest koszt współpracy z Państwem ? Posiadam również wypowiedziane umowy pożyczek w Monedo i Provident, wisi tu windykacja i z tego co wiem trzeba czekać na sąd, tu również pytanie jaki jest koszt Państwa pomocy z ewentualną obrona ? Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Danielu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl

Mariola pisze:

Czy można zrobić skd jesli pare razy byla konsolidacja (W tym samym banku), A aktualnie jestem w trakcie sprawy o upadłość i od paru miesięcy nie płacę rat?