Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie. Firma windykacyjna Prokura NSFIZ przegrywa sprawę o 106.172,31 zł! - Antywindykacja EuroLege

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie. Firma windykacyjna Prokura NSFIZ przegrywa sprawę o 106.172,31 zł!

wyrok sądowy windykator

Oceń artykuł: 

Firma windykacyjna Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu pozwała do sądu osobę, której rzekomy dług odkupiła w drodze cesji wierzytelności od banku. Strona pozwana miała mieć zawartą umowę bankową (pożyczka/kredyt) z bankiem, który sprzedawał dług.

Jak się okazało, firma windykacyjna Prokura NSFIZ nie potrafiła udowodnić w procesie zasadności dochodzonego powództwa, nie posiadała nawet umowy bankowej, na którą się powoływała, co w konsekwencji doprowadziło do oddalenia powództwa w całości.

Dlaczego Sąd oddalił powództwo?

 1. Powód nie wykazał, że nabył wierzytelność dochodzoną pozwem od banku, z którym strona pozwana miał mieć zawartą umowę bankową (kredyt/pożyczka);
 2. Roszczenie było przedawnione, chociaż brak było pewnych dowodów, co do jego wymagalności;
 3. Powód nie przedstawił dowodów na istnienie oraz wysokość dochodzonego w procesie roszczenia.

Sentencja wyroku (wyciąg):

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt: I C 148/16

 

Dnia 19 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Olsztynie

(…)

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Olsztynie na rozprawie

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

przeciwko E.P. o zapłatę

 1. Oddala powództwo;
 2. Oddala wnioski stron o zasądzenie kosztów procesu

(…)

Tezy z orzeczenia:

 1. Roszczenie banku o zwrot kredytu czy pożyczki ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata ( 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca – przedsiębiorcą czy konsumentem. Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 §1 k.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika.”
 2. „W ocenie Sądu, powód pozostawał w błędnym przekonaniu, że dołączony do pozwu wyciąg stanowić samodzielną podstawę do dochodzenia niniejszego roszczenia. Zgodnie 
  z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2011 roku (sygn. P1/10, Dz. U.
  z 25/07/2011 r. Nr 152, poz.900) 
  194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejoraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.”;
 3. „Zgodnie z tym wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego należy traktować jako dokument prywatny, który korzysta z domniemania autentyczności 
  i z domniemania, że zawarte w nim oświadczenie złożyła osoba, która go podpisała”;
 4. „Sąd uznał, że dokument w postaci wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nie stanowi dowodu istnienia wierzytelności i jej wysokości.”
 5. „Do pozwu nie została jednak załączona ta umowa. Powód nie wyjaśnił, czy umowa została wypowiedziana czy rozwiązana; nie przedstawił też żadnego innego dowodu, z którego wynikałoby, za jakie okresy strona powodowa domaga się spłaty tej należności, według jakich stóp procentowych odsetki zostały naliczone, ani też na jaki dzień roszczenie stało się wymagalne.”.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA