Regulamin świadczenia pomocy prawnej

Regulamin udzielania pomocy prawnej obowiązujący od 11.01.2021 r. znajdziesz tutaj: POBIERZ

CENNIK USŁUG

Wysokość zadłużeniaCena usługi
od 0,00 zł do 500,00 zł179,00 zł
od 500,01 zł do 1 500,00 zł229,00 zł
od 1 500,01 zł do 2 500,00 zł299,00 zł
od 2 500,01 zł do 5 000,00 zł349,00 zł
od 5 000,01 zł do 7 500,00 zł459,00 zł
od 7 500,00 zł do 10 000,00 zł569,00 zł
od 10 000,01 zł do 15 000,00 zł729,00 zł
od 15 000,01 zł do 20 000,00 zł789,00 zł
od 20 000,01 zł do 35 000,00 zł899,00 zł
od 35 000,01 zł do 50 000,00 zł999,00 zł
od 50 000,01 zł do 75 000,00 zł1 099,00 zł
od 75 000,01 zł do 100 000,00 zł1 599,00 zł
od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł2 199,00 zł
od 150 000,012% WPS* + 199 zł
* Wartość Przedmiotu Sporu, czyli kwota do zapłaty dochodzona w pozwie sądowym przez bank, firmę windykacyjną albo pożyczkową.

Tabela wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach, w których osoba została pozwana do sądu o zapłatę (również jeśli sprawa znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego). Analiza prawna w powyższych sprawach jest bezpłatna.

 • Powyższy cennik obowiązuje od 01.10.2020 r.
 • Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.EUROLEGE.PL

– POSTANOWIENIA WSTĘPNE –

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu www.eurolege.pl prowadzonego przez Europejską Fundację Pomocy Zadłużonym – EuroLegal z siedzibą w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej , pod numerem KRS: 0000766143, NIP: 5252777073, REGON: 382326926, Adres do korespondencji: ul. J. Popiełuszki 9, 22-100 Chełm.

§ 2

Prawo do skorzystania z serwisu mają obywatele polscy, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

– DEFINICJE –

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie i innych aktach powiązanych używane są sformułowania poniższe, rozumie się przez nie:

 1. Usługodawca – Europejska Fundacja Pomocy Zadłużonym – EuroLegal z siedzibą w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766143, NIP: 5252777073, REGON: 382326926.
 2. Serwis – platforma internetowa działająca pod adresem: www.eurolege.pl
 3. Korzystający – osoba korzystająca z serwisu;
 4. Adres e-mail Usługodawcy – kontakt@eurolege.pl
 5. Adres do korespondencji: ul. J. Popiełuszki 9, 22 – 100 Chełm;
 6. Postępowanie cywilne – postępowanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku „kodeks cywilny” (tj. Dz.U. Z 2014r., poz. 101 ze zm.);
 7. Rachunek bankowy Usługodawcy: 68 1020 3206 0000 8702 0143 1980 (PKO Bank Polski SA).

– WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU –

§ 4

 1. Usługodawcą Serwisu jest Europejska Fundacja Pomocy Zadłużonym – EuroLegal z siedzibą w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766143, NIP: 5252777073, REGON: 382326926
 2.  Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi polegające w szczególności na bezpłatnej analizie dostarczonych przez Klienta dokumentów w celu ustalenia rodzaju problemu prawnego, przygotowania wyceny i przedstawienia oferty i warunków świadczenia usługi pomocy prawnej w danej sprawie. Bezpłatna analiza sprawy (analiza dokumentów) nie jest tożsama z bezpłatną poradą prawną i nie obliguje Usługodawcy do udzielania Klientowi bezpłatnego poradnictwa prawnego w jakimkolwiek zakresie.
 3. Po wykonaniu przez Usługodawcę bezpłatnej analizy prawnej Klient nie ma obowiązku dalszego korzystania z usługi objętej ofertą pomocy prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:a)    Zastosowania przeglądarek: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 7. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
 8. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

– POLITYKA PRAYWATNOŚCI I KLAUZULA RODO –

§ 5

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z zasadami ochrony oraz przetwarzania danych osobowych opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.eurolege.pl/polityka-prywatnosci//Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, art. 6 ust. 1 lit. f Klient oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – Europejska Fundacja Pomocy Zadłużonym Eurolegal z/s w Warszawie w celu realizacji Umowy, danych osobowych zawartych w Umowie oraz przekazanych Kancelarii w toku jej realizacji w celu wykonania niniejszej Umowy,

b) dane osobowe podał dobrowolnie i został poinformowany zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o administratorze danych osobowych, celu przetwarzania, prawie wglądu do swoich danych oraz prawie do ich poprawiania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich)

 1. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych działającym na zlecenie i współpracującym z Kancelarią osobom trzecim – które realizują usługi na zlecenie Kancelarii. Dane będą przekazywane tylko tym podmiotom, które współpracują z Kancelarią na podstawie stosownych umów oraz gwarantują bezpieczeństwo powierzonych danych.

– REKLAMACJE –

§ 6

 1. Klient może złożyć reklamację na nieprawidłowe działanie serwisu.
 2. Reklamację składa się w terminie 14 od dnia, w którym zaistniały przesłanki jej złożenia, wysyłając jej treść co najmniej listem poleconym na adres Usługodawcy, tj.: ul. Ks. J. Popiełuszki 9, 22 – 100 Chełm.
 3. Reklamację rozpatruje osoba upoważniona przez Usługodawcę do jej rozpatrzenia. Reklamacja może być załatwiona pozytywnie albo negatywnie.
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamacji na adres Usługodawcy. Pismo o wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca wysyła Klientowi w tej samej formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.

– POSTANOWIENIA KOŃCOWE –

§ 7

1    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. 2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.   Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu. 4.    Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Ogłoszenie: Informujemy, że od dnia 15.01.2019 r. właścicielem strony www.darmowyprawnik.eu oraz podmiotem realizującym usługę jest Europejska Fundacja Pomocy Zadłużonym – EUROLEGAL z siedzibą w Warszawie działająca pod marką EuroLege. Osoby korzystające z pomocy Fundacji Darmowy Prawnik z/s w Warszawie (KRS: 0000433630) mogą zapoznać się z regulaminem udzielania pomocy prawnej. Aby to zrobić kliknij tutaj Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na sprawy powierzone Fundacji Darmowy Prawnik z/s w Warszawie (KRS: 0000433630). Fundacja działa bez zmian i na bieżąco realizuje wszystkie zlecone jej sprawy.

_________________________________________________________ Regulaminy archiwalne świadczenia usług przez Europejską Fundację Pomocy Zadłużonym – EuroLegal z siedzibą w Warszawie: