REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.EUROLEGE.PL

– POSTANOWIENIA WSTĘPNE –

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu www.eurolege.pl prowadzonego przezEUROLEGE Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000736720, NIP: 563-243-52-49, REGON: 380526118, Adres do korespondencji: ul. J. Popiełuszki 9, 22-100 Chełm.

§ 2

Prawo do skorzystania z serwisu mają obywatele polscy, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

– DEFINICJE –

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie i innych aktach powiązanych używane są sformułowania poniższe, rozumie się przez nie:

 1. Usługodawca – EUROLEGE Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000736720, NIP: 563-243-52-49, REGON: 380526118.
 2. Serwis – platforma internetowa działająca pod adresem: www.eurolege.pl
 3. Korzystający – osoba korzystająca z serwisu;
 4. Adres e-mail Usługodawcy – kontakt@eurolege.pl
 5. Adres do korespondencji: ul. J. Popiełuszki 9, 22 – 100 Chełm;
 6. Postępowanie cywilne – postępowanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku „kodeks cywilny” (tj. Dz.U. Z 2014r., poz. 101 ze zm.);
 7. Rachunek bankowy Usługodawcy: 47 1020 1563 0000 5502 0149 1075 (PKO Bank Polski SA).

– WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU –

§ 4

 1. Usługodawcą Serwisu jest EUROLEGE Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000736720, NIP: 563-243-52-49, REGON: 380526118.
 2.  Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi polegające w szczególności na bezpłatnej analizie dostarczonych przez Klienta dokumentów w celu ustalenia rodzaju problemu prawnego, przygotowania wyceny i przedstawienia oferty i warunków świadczenia usługi pomocy prawnej w danej sprawie. Bezpłatna analiza sprawy (analiza dokumentów) nie jest tożsama z bezpłatną poradą prawną i nie obliguje Usługodawcy do udzielania Klientowi bezpłatnego poradnictwa prawnego w jakimkolwiek zakresie.
 3. Po wykonaniu przez Usługodawcę bezpłatnej analizy prawnej Klient nie ma obowiązku dalszego korzystania z usługi objętej ofertą pomocy prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:a)    Zastosowania przeglądarek: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 7. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
 8. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

– POLITYKA PRAYWATNOŚCI I KLAUZULA RODO –

§ 5

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z zasadami ochrony oraz przetwarzania danych osobowych opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.eurolege.pl/polityka-prywatnosci/ Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, art. 6 ust. 1 lit. f Klient oświadcza, że:
  a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – EUROLEGE Sp. z o.o. z/s w Warszawie w celu realizacji Umowy, danych osobowych zawartych w Umowie oraz przekazanych Kancelarii w toku jej realizacji w celu wykonania niniejszej Umowy,
  b) dane osobowe podał dobrowolnie i został poinformowany zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o administratorze danych osobowych, celu przetwarzania, prawie wglądu do swoich danych oraz prawie do ich poprawiania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich)

 1. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych działającym na zlecenie i współpracującym z Kancelarią osobom trzecim – które realizują usługi na zlecenie Kancelarii. Dane będą przekazywane tylko tym podmiotom, które współpracują z Kancelarią na podstawie stosownych umów oraz gwarantują bezpieczeństwo powierzonych danych.

– REKLAMACJE –

§ 6

 1. Klient może złożyć reklamację na nieprawidłowe działanie serwisu.
 2. Reklamację składa się w terminie 14 od dnia, w którym zaistniały przesłanki jej złożenia, wysyłając jej treść co najmniej listem poleconym na adres Usługodawcy, tj.: ul. Ks. J. Popiełuszki 9, 22 – 100 Chełm.
 3. Reklamację rozpatruje osoba upoważniona przez Usługodawcę do jej rozpatrzenia. Reklamacja może być załatwiona pozytywnie albo negatywnie.
 4. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamacji na adres Usługodawcy. Pismo o wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca wysyła Klientowi w tej samej formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.

– POSTANOWIENIA KOŃCOWE –

§ 7

1    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.   Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
4.    Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.