Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, aby był sporządzony zgodnie z przepisami? Co napisać w sprzeciwie, aby zawierał wszystkie niezbędne składniki, które umożliwią skuteczną walkę z windykatorem, bankiem albo chwilówką?

W poniższym tekście zamieszczamy nie tylko gotowe wzory sprzeciwów. Wyjaśniamy szczegółowo, krok po kroku jak napisać:
sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (do zwykłego sądu),
sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (do E-Sądu w Lublinie).

Osoba otrzymująca sądowy nakaz zapłaty musi przede wszystkim przyjąć tą wiadomość z zimną głową i jak najszybciej podjąć działanie. Zgodnie z przepisami KPC (kodeks postępowania cywilnego) na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwany ma tylko 14 dni od dnia odbioru listu z sądu. Jeśli chodzi o nakaz zapłaty, czas działa na niekorzyść pozwanego, a na korzyść windykatora, banku albo firmy pożyczkowej. Od czego w ogóle zacząć? Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty oraz gdzie go wnieść? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w niniejszym poradniku.

UWAGA! Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu i chcesz się odwołać? Nie ryzykuj działania na własną rękę. W naszej Kancelarii EUROLEGE otrzymasz wstępną, darmową analizę sprawy sporządzoną przez naszego prawnika od spraw długów. Dowiesz się co możesz zrobić, a nasi prawnicy w ramach współpracy mogą zapewnić Ci pomoc w całym procesie sądowym. Od początku, aż do samego końca. Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas (kontakt@eurolege.pl) albo zadzwoń (530 333 130).

Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Z chwilą doręczenia nakazu zapłaty, pozwany staje przed decyzją, czy podjęcia działań prawnych. Kluczowe jest tu rozpoczęcie biegu 14-dniowego terminu, w którym pozwany ma prawo do obrony wnosząc do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty. Zignorowanie tego obowiązku może skutkować przeniesieniem sprawy do postępowania egzekucyjnego, co oczywiście zakończy się wizytą komornika.

W świetle Art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego, pozwany ma prawo do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zgodnie z § 1 tego artykułu, sprzeciw może być wniesiony, co skutkuje utratą mocy nakazu zapłaty w zakresie zaskarżonym.

Podstawa prawna: Art. 505 Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Art. 505. Kodeksu postępowania cywilnego

§ 1. Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw.
§ 2. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
§ 3. Na wniosek strony sąd wydaje postanowienie stwierdzające utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub części.

Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy?

Poniżej przedstawiamy skan standardowego nakazu zapłaty wydanego przez “zwykły” sąd rejonowy. Na takim nakazie winna znaleźć się pieczątka sądu, który wydał nakaz, jego pełna nazwa, data wydania nakazu, informacja kto wydał nakaz (oznaczenie sądu i sędziego/referendarza), na czyją rzecz został wydany (powód) oraz stosowne pouczenia.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez sąd rejonowy

Jak wygląda nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym EPU?

Przede wszystkim zwracamy uwagę na sam nakaz zapłaty w EPU. Nie posiada on żadnej pieczątki ani podpisu. Jest to wygenerowany elektronicznie wydruk z systemu sądu elektronicznego, tj. Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Jednak zgodnie z istniejącymi przepisami taki nakaz zapłaty spełnia wszystkie kryteria uznania go za dokument urzędowy.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydanym przez sąd esąd

Jak odróżnić sądowy nakaz zapłaty od wezwania do zapłaty firmy windykacyjnej?

Osoby zadłużone niekiedy mogą mieć trudności z odróżnieniem sądowego nakazu zapłaty od pisemnych wezwań kierowanych do nich przez firmy windykacyjne. Może to być problematyczne w szczególnie w przypadkach, gdy firma windykacyjna w treści takiego wezwania odwołuje się do postępowania sądowego, egzekucji komorniczej lub używa specyficznego wyglądu pisma, który przypomina sądowy nakaz zapłaty.

Przede wszystkim, sądowy nakaz zapłaty jest dostarczany za pomocą listu poleconego za pośrednictwem Poczty Polskiej, w kopercie z oznaczeniem konkretnego sądu oraz sygnaturą akt. Nigdy nie jest dostarczany za pomocą listu zwykłego.

Poza powyższym, sądowy nakaz zapłaty jest doręczany wraz z pozwem o zapłatę. Pozew jest formalnym pismem składanym w celu wszczęcia postępowania sądowego. Jest to dokument, w którym strona powodowa przedstawia swoje roszczenia, argumenty i żądania wobec drugiej strony. Pozew musi zawierać najważniejsze informacje dotyczące sprawy z uwzględnieniem określenia stron, opisu faktów, podstaw prawnych czy żądań strony powodowej. Nakaz zapłaty jest natomiast decyzją sądu, która stwierdza istnienie zobowiązania pieniężnego i nakazuje dłużnikowi dokonanie zapłaty w wyznaczonym terminie. Sądowy nakaz zapłaty jest wydawany w przypadku, gdy powód złoży lub powoła się na podstawowe dokumenty lub dowody potwierdzające istnienie długu. Wydanie przez sąd nakazu zapłaty jest więc konsekwencją złożenia pozwu o zapłatę.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego bardzo wyraźnie ustalają terminy, w jakich należy wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Podobnie jest w przypadku nakazu zapłaty, o którego sprzeciw w EPU wnosi się w terminie 2 tygodni liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z e-sądu.

Należy pamiętać, że dnia odebrania przesyłki nie wlicza się do obliczania terminu do wniesienia sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez tradycyjny (stacjonarny) sąd rejonowy obowiązują takie same zasady. Oznacza to, że termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym wynosi 2 tygodnie i liczy się od dnia odebrania przesyłki sądowej.

Przykład: Jeśli pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 10 czerwca, to tego dnia nie wlicza się do obliczenia terminu. W takim przypadku termin na skuteczne wniesienie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym (również w EPU) upłynie 24 czerwca o godzinie 23:59:59.

Gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu zwykłym i elektronicznym – EPU?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

Wszystkim zainteresowanym tematyką sprzeciwu od nakazu zapłaty zwracamy szczególną uwagę! Wnikliwie analizujcie i sprawdzajcie dokładny adres sądu, do którego sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być skierowany. Nie jest odosobnionym przypadkiem, że windykatorzy podają błędne adresy sądów w pozwach.

Z treści przepisów KPC wynika, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Na dzień dzisiejszy w Polsce funkcjonuje tylko jeden elektroniczny, czyli e-sąd. Tym sądem jest: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny (adres: ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin). Na ten też adres należy wysłać każdy sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – uzasadnienie. Co napisać?

Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń.

Jakie to mogą być zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli umowa była zawierana to wówczas, możliwe jest kwestionowanie podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków, zleceń. Ma to o tyle kluczowe znaczenie, że jeśli do pozwu nie zostały przedłożone odpowiednie dokumenty źródłowe, to można zanegować ich istnieniu właśnie w uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wówczas obowiązkiem powoda, np. firmy windykacyjnej, będzie przedstawienie dowodów, na które się powołuje w pozwie.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Pamiętaj, że nie masz obowiązku przyznawać się długu! Nawet jeśli sprawa toczy się przed sądem, to rolą powoda jest przedstawienie dowodów na istnienie długu. Ty, jako pozwany nie masz obowiązku udowadniać co do zasady, że dług nie istnieje.

Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Jeśli pozwany nie zgadza się z czymkolwiek napisanym w pozwie, to powinien bezwzględnie napisać o tym w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Doświadczony w procesie sądowym prawnik od spraw długów może podnosić jeszcze wiele zarzutów procesowych, które uderzają w roszczenie banku, chwilówki czy firmy windykacyjnej. Ze względu na wysokospecjalistyczną wiedzę i objętość artykułu wskazaliśmy kilka podstawowych zarzutów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak prawidłowo skonstruować sprzeciw od nakazu zapłaty to skontaktuj się z nami i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

WAŻNE! Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU – w przeciwieństwie do tego wydanego przez sąd stacjonarny – nie wymaga żadnego uzasadnienia. Wystarczą same wnioski oraz ewentualnie zarzuty.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Zasady i warunki.

W odróżnieniu od nakazu zapłaty w zwykłym postępowaniu upominawczym, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga żadnej szczególnej formy. Oznacza to, że sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU może być on wniesiony w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być sporządzony nawet pismem ręcznym. Ważne jest, aby zawierał:

 1. oznaczenie sądu, do którego wnosi się sprzeciw (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny);
 2. oznaczenie stron postępowania (powód, pozwany);
 3. podanie sygnatury nakazu zapłaty (VI Nc-e …………………);
 4. wskazanie, że zaskarża się nakaz zapłaty w całości;
 5. podniesienie zarzutów procesowych (np. przedawnienie);
 6. czytelny podpis wnoszącego pismo;
 7. drugi egzemplarz sprzeciwu.

Z kolei sprzeciw od nakazu zapłaty do sądy tradycyjnego wygląda nieco inaczej, chociaż jest bardzo w swej konstrukcji podobny. Pamiętać trzeba, że sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, a więc musi zawierać podstawowe wymogi takiego pisma.

Przede wszystkim koniecznym jest:

 • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest sprzeciw (będzie to sąd, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym),
 • wskazanie stron sporu sądowego, poprzez podanie ich imion i nazwisk, a jeśli nie są to osoby fizyczne poprzez podanie nazwy,
 • oznaczenie rodzaju pisma (należy wskazać, że jest to sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym),
 • wskazanie czy zaskarża się nakaz zapłaty w całości, czy w części,
 • podniesienie zarzutów procesowych (np. zawyżonego roszczenia, przedawnienia – z tym osoby nie mające praktyki mają najwięcej kłopotów),
 • podanie dowodów, które ma przeprowadzić sąd, np. zeznania świadków, przesłuchanie stron, dokument potwierdzający spłatę zadłużenia,
 • uzasadnienie
 • złożenie własnoręcznego podpisu pod dokumentem,
 • wymienienie załączników składanego sprzeciwu.

Wobec tego, że sprzeciw od nakazu zapłaty jest pierwszym pismem w sprawie osoby pozwanej, ale jednocześnie kolejnym pismem w toku sprawy, konieczne jest zachowanie jeszcze dodatkowych wymogów. A są nimi:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania z podaniem dokładnego adresu,
 • wskazanie sygnatury akt sprawy, np. I Nc 8908/23.

Jak widać, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie jest zadaniem prostym do wykonania. Konieczność zachowania wszystkich wymogów formalnych bywa kłopotliwe. Dlatego zawsze warto zapytać o radę prawników od antywindykacji (oddłużania).

Czy sprzeciw od nakazu zapłaty trzeba składać na formularzu?

W aktualnie obowiązujących przepisach KPC nie ma obowiązku składania sprzeciwu od nakazu zapłaty na formularzu. Nawet, jeśli obejmuje to postępowanie uproszczone. Od 7 listopada 2019 roku przepisy dotyczące konieczności składania pism na urzędowych formularzach zasadniczo zostały zniesione.

To zdecydowanie dobry krok w celu znacznego odformalizowania procesu sądowego. Dzięki temu potencjalny konsument, który jest pozwanym ma mniejsze szanse na popełnienie błędu już na wstępnym etapie sprawy. Nie oznacza to jednak, że działanie samodzielne jest wskazane.

Przeciwnie, gdyż instytucje finansowe zwykle korzystają ze sztabu prawników, którzy specjalizują się w pozywaniu konsumentów. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie przeciwwagi w procesie i skorzystanie przez konsumenta z pomocy prawnika od spraw długów (antywindykacji procesowej).

Ile wynosi opłata od sprzeciwu wydanego przez e-sąd i sąd tradycyjny?

Pozwany składając sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami pismo takie jak sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd stacjonarny (tradycyjny) nie pobiera opłaty od sprzeciwu wydanego w postępowaniu upominawczym.

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Co stanie się, jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty został wniesiony w terminie, do właściwego sądu? Wówczas nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc w części zaskarżonej. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w przypadku postępowania zwykłego jaki tego przed e-sądem. Różnica jednak w obu przypadkach jest taka, że:

 • w postępowaniu EPU nakaz zapłaty po wniesienie sprzeciwu traci moc, postepowanie umarza się, a powód może ponownie złożyć pozew o to samo roszczenie to e-sądu albo do sądu tradycyjnego (stacjonarnego),
 • w postępowaniu zwykłym nakaz zapłaty po wniesieniu sprzeciwu traci moc, a sprawa kierowana jest do normalnego postepowania – może zostać wyznaczona rozprawa, wezwanie na rozprawę albo wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Co bardzo istotne, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w normalnym postępowaniu upominawczym (nie EPU) powód będzie musiał odnieść się do zarzutów merytorycznych przeciwstawionych mu przez powoda w sprzeciwie. Dlatego tak ważne jest, aby w sprzeciwie od nakazu zapłaty zawrzeć wszystkie zarzuty procesowe i odpowiednio je uzasadnić. Powołując również ewentualnie dowody na ich poparcie.

Oczywiście jak ważne jest wsparcie profesjonalisty w sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty przekonało się wiele osób próbujących na własną rękę wygrać z wielkimi firmami windykacyjnymi i ich wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.

Czym skutkuje zaniechanie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Przypominamy, że niewniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU oraz w postępowaniu tradycyjnym w terminie 2 tygodni od dnia jego odbioru spowoduje odrzucenie sprzeciwu wydanego przez e-sąd albo sąd stacjonarny. Natomiast niepowołanie na odpowiednim etapie postępowania stosownych zarzutów, twierdzeń i dowodów nie będzie co prawda skutkowało odrzuceniem sprzeciwu.

W konsekwencji może jednak spowodować, że sąd uwzględni powództwo windykatora. Wynikiem takiej sytuacji będzie uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Oznacza to, że w najbliższym czasie pozwany może spodziewać się wizyty komornika. A ten może dokonać egzekucji jego majątku. W tym zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę, a nawet pieniądze na koncie w banku.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Masz dług i sprawę w sądzie? A może już w Twojej sprawie działa komornik? W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się takimi sprawami od lat i pomagamy wychodzić z długów.

Działamy zdalnie, przez co jesteśmy w stanie zapewnić pomoc dla każdego, bez względu na to, gdzie mieszka. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i komornikami w całej Polsce.

Potrzebujesz darmowej analizy swojej sprawy? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz także wysłać do nas zgłoszenie swojej sprawy przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (391 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Marta pisze:

Kancelaria na najwyższym poziomie. Dwie moje sprawy umorzone z bankiem millennium i jedna chwilówka. Bardzo dziękuje za pomoc, bo nie miałam już nadziei. Dodatkowo kancelaria działa szybko , sprawnie i jasno nawet dla osób które są zielone w papierach. Dodatkowo opłata za podjęcie sprawy jest naprawdę symboliczna.

aga19788@wp.pl pisze:

Dostałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z Sądu rejonowego.Jak napisać sprzeciw ?Emerytura 1000zl .Kwota 6-krotnie większa.Nie jestem w stanie w ciągu tygodnia spłacić takiej sumy.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Nie musi Pani płacić na tą chwilę żadnych środków. Nakaz zapłaty można uchylić, a potem sprawa trafia do rozpoznania na rozprawie. Możliwości obrony przed roszczeniem jest wiele. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jolanta pisze:

Jakaś duża firma pożyczkowa wykupiła podobno moje stare długi. Po 4 latach dostaje nakaz zaplaty i pismo od komornika że zajmuje mi konta. Ja nigdy żadnych dokumentów, listów od tych firm pożyczkowych nie otrzymałam to spadlo na mnie jak grom z jasnego nieba

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Jolanto. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. Być może komornik działa na podstawie wadliwego tytułu wykonawczego, który należy usunąć. Gdyby tak było to wówczas istnieje realna szansa na zatrzymanie działań komornika oraz odzyskanie zabranych przez niego środków. Mamy za mało informacji, aby to stwierdzić. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kasia pisze:

Witam czy mozna się bronić przed nakazem tym iż nie bylo Sue w stanie spłacać już kredytu był płacony 5 lat ze względu na utratę stanu zdrowia orzeczenia lekarskie z zusu są

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Kasiu. Mamy zbyt mało informacji, aby udzielić Pani wiążącej odpowiedzi. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Zbigniew pisze:

Bardzo dobry artykuł, jedynie poszukuję informacji ponieważ ja walczę z dużą siecią telekomunikacyjną ,która dostała po moim w niesieniu do sądu dostała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, i nie wiem co dalej? jak się przygotować jak znam życie na pewno się odwołają i co dalej. Sprzedano mi złom i robi się ze mnie kozła ofiarnego jak na razie mam po swojej stronie rzecznika konsumentów. Moje pytanie jeśli będzie odwołanie i sprawa trafi na wokandę czy będę musiał zatrudnić adwokata na swój koszt?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Zbigniewie. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach zawodowo. Mamy wieloletnie doświadczenie w procesach o zapłatę. Chętnie przyjrzymy się Pana sprawie i postaramy się pomóc. Wstępna analiza prawna jest u nas bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Izabela pisze:

Bardzo przydatne informacje. Dziękuję za pomoc . Mam jednak problem…prosiła bym o pomoc i wsparcie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Izabelo. Zajmujemy się pomocą osobom pozwanym do sądów o zapłatę. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Iwona pisze:

Syn dostał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z Sądu Rejonowego w Lublinie, czy mogę prosić o pomoc w tej sprawie?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Iwono. Zajmujemy się profesjonalną pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Andrzej pisze:

Jeśli dostałem pozew M. St. Warszawy w postępowaniu nakazowym (chodzi o podniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie) od którego się odwołałem – dotyczy roku 2017 i 2018, to powinienem już teraz złożyć jakiś sprzeciw do sądu? Czy odbędzie się rozprawa? Według mnie te roszczenia są przedawnione i w pozwie są dodatkowo błędy

Tak, powinien się Pan niezwłocznie odwołać. Nasz konsultant napisze do Pana na adres email podany w komentarzu. Ustalimy jak możemy Panu pomóc w tej sprawie. :)

Monika pisze:

Witam mąż jakiś czas temu pożyczył od znajomego pewną sumę pieniędzy. Stworzyli umowe spłaty ratalnej. Przez jakiś czas mąż spłacał, ale w trakcie pandemi straciłpracę i chwytał się ruznych prac ale nie starczało na spłate tej pozyczji. Wiec przez jakiś czas nie spłacał. od nie dawna udało nam się stanąć na nogi i mąż od tego miesiąca zaczał spowrotem spłacac swojego znajomego. A dziś przyszło pismo z sądu o nakazie zapłaty całości. Chcemy złożyć sprzeciw ale nie wiem czy powinnam w całości czy tylko w częsci jesli uznajemy dług i chcemy ugody co do spłaty zadłużenia w dogodnych ratach. oczywiscie ta osoba wiedziała o naszej sytuacji i też nie zgadzamy sie z tescią uzasadnienia ze chcieliśmy wyłudzić pieniądze i tym podobnie. proszę o odp. czy powinnam oddalic w całości czy w częsci i czy w tym piśmie proponowac ugode czy się wstrzymać do czasu aż nie dojdzie do sprawy.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. Zajmujemy się pomocą osobom pozwanym do sądów w całej Polsce. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paula pisze:

Dzień dobry. Czy jeśli skutecznie złożyłam sprzeciw A tak było bo Eurolege Wy prowadziliscie mi te sprawę. I nakaz zapłaty utracił moc
. Dostałam też informację od komornika o umorzeniu egzekucji. To firma windykacyjna assetta albo get beck mogą mnie ciągle nagabywac telefonami z rzadaniem spłaty długu. ??? Dzwonią po kilkanaście razy dziennie. Mówiąc że jestem ich dłużnikiem i dalej straszą komornikiem .

Wszelkie próby wymuszenia zapłaty długu poprzez liczne telefony, grożenie nasłaniem windykatorów terenowych albo prywatnego detektywa są niezgodne z prawem. Takie działania najlepiej jest zgłaszać na policję, jako uporczywe nękanie. Jest ono ścigane na wniosek pokrzywdzonego z art. 190a Kodeksu karnego, dlatego musi Pani osobiście zgłosić to na policję. Często jest tak, że zagrożenie windykatorowi zgłoszeniem sprawy na policję wystarcza, aby odstąpił od nękania telefonicznego i pisemnego.

Aleksandra pisze:

Napisałam na e-mail. Bardzo proszę o pomoc. Sygnatura sprawy to KM 318/23

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aleksandro. Jeśli napisała Pani do nas wiadomość mailową to oczywiście prosimy oczekiwać na odpowiedź z naszej strony. Odpowiadamy zawsze najszybciej jak to jest możliwe. Liczy się kolejność zgłoszeń (maili).

Włodzimierz pisze:

Dostałem nakaz zaplaty nie przez Sąd w Lublinie lecz SR dla m.st. Warszawa dla Warszawy Praga-Południe. Złożyłem. sprzeciw i czekałem kilka miesięcy aż SR wyśle sprawę w/g właściwości do Sądu Okręgowego w/g właściwości …

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Włodzimierzu. W naszej ocenie wypadałoby, aby sprawie przyjrzał się bliżej prawnik od spraw długów. U nas wstępna analiza sprawy jest w całości bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Katarzyna pisze:

Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od nakazu zapłaty

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Aleksandra pisze:

Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od nakazu zapłaty w procesie upominawczym.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Aleksandro. Pomagamy w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Proszę o pilny kontakt na numer 669271XXX wysłałam dokumenty i proszę o wycenę sprawy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Jeszcze dzisiaj będziemy do Pani dzwonić. Prosimy o odbieranie połączeń z numeru 530 333 130.

Grażyna pisze:

Spłaciłam wymaganą nalezność (feniko), ale oni złożyli pozew w epu, dowiedziąłam się po spłacie należnosci- sprawa widnieje jako nowa, czy można dołączyc do sprawy pismo z informacją, że należność jest spłacona? Czy czekać na nakaz zapłaty z sądu?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Grażyno. Nie zalecamy samodzielnego działania w sprawie sądowej. Może Pani przez przypadek zrobić tak, że strona przeciwna cofnie pozew na skutek Pani pisma, a Pani ostatecznie zostanie obarczona kosztami procesu. Na pewno trzeba złożyć sprzeciw w sprawie, a jest na to termin tylko 2 tygodnie od dnia doręczenia pisma. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Beata pisze:

Dobry wieczór 06.02.2023 upływa mi termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sądzie rejonowym zamiejscowym i nie wiem czy zapłacić czy jednak powalczyć o rozłożenie na raty lub częściowe umorzenie. Czy zdołali by Państwo po przesłaniu ode mnie wszystkich dokumentów przygotować mi maxymalnie do godziny 13 -tej sprzeciw czy nie jest to możliwe? Proszę i odpowiedź.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Sprawa jest bardzo pilna, dlatego szybko napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ewelina pisze:

Bardzo proszę o pilny kontakt.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewelino. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marta pisze:

Dzień dobry, dostałam pismo z sądu o nakaz zapłaty,jak mogę napisać sprzeciw. Pozdrawiam Marta Kamińska

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marto. Oczywiście, pomagamy w tego rodzaju sprawach. Zapewniamy pomoc fachowych pełnomocników w toku całego postępowania. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Agata pisze:

Dostałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z e-sądu Lublin-Zachód,jak mam się odwołać, proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agato. Pomagamy w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mirosław pisze:

Witam
również zwracam się z prośbą o pomoc w napisaniu pisma odwoławczego , nadmieniam , że termin mija 17.10.2022
Dziękuje .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Mirosławie. Oczywiście, pomagamy w sprawach związanych z nakazami zapłaty i innymi orzeczeniami otrzymywanymi z sądu. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Magdalena pisze:

Również dziś dostałam pismo w e-sadu i chciała bym prosił. O pomoc w napisaniu sprzeciwu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Magdaleno. Pomagamy w załatwianiu spraw dotyczących zadłużeń na etapie postępowań sądowych, w tym składamy również środki odwoławcze jak chociażby sprzeciw od nakazu zapłaty. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Kinga pisze:

Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Pani Kingo,
odezwiemy się w tej sprawie na Pani adres email podany w komentarzu. Zrobimy co w naszej mocy, aby Pani pomóc. :)

Marcin pisze:

Proszę o pomóc w napisaniu odwołania od nakazu zaplaty

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marcinie. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Przemek pisze:

Witam proszę o pomoc w napisaniu odwołania od nakazu zapłaty

Dzień dobry Panie Przemku, oczywiście pomagamy skutecznie odwołać się od nakazów zapłaty, wysłaliśmy wiadomość mailową do Pana.

Anna Tuszyńska Borowska pisze:

Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od nakazu zapłaty w procesie upominawczym.
Proszę o informację jakie dokumenty należy do Państwa przesłać.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno, zajmujemy się zawodowo pomocą w tego rodzaju sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie dodatkowych informacji oraz przesłanie potrzebnych dokumentów. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.
Jeśli sprawa jest pilna i termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty upływa dzisiaj albo jutro to prosimy o pilny kontakt telefoniczny pod numerem 530 333 130