Sprzeciw od nakazu zapłaty - wzór 2020 - Antywindykacja EuroLege

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór 2020

sprzeciw od nakazu zapłaty wzór

Oceń artykuł: 

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, aby był sporządzony zgodnie z przepisami? Co napisać w sprzeciwie, aby zawierał wszystkie niezbędne składniki, które umożliwią walkę z windykatorem, bankiem albo chwilówką?

W poniższym tekście zamieszczamy nie tylko gotowe wzory sprzeciwów. Wyjaśniamy szczegółowo, krok po kroku jak napisać:
sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (do zwykłego sądu),
sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (do E-Sądu w Lublinie).

Osoba otrzymująca sądowy nakaz zapłaty musi przede wszystkim przyjąć tą wiadomość z zimną głową i jak najszybciej podjąć działanie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296) na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwany ma tylko kilkanaście dni od dnia odbioru listu z sądu. Jeśli chodzi o nakaz zapłaty, czas działa na niekorzyść pozwanego, a na korzyść windykatora. Od czego w ogóle zacząć? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w niniejszym poradniku.

Spis treści artykułu:

 1. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – formularz. Jaki jest wzór?
 2. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór druk do pobrania
 3. Sprzeciw wnosi się na formularzu, czy w formie pisemnej?
 4. Co napisać w uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?
 5. Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy i Okręgowy?
 6. Jak wygląda nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym?
 7. Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 8. Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Zasady i warunki.
 9. Termin na złożenie sprzeciwu od zwykłego nakazu zapłaty oraz nakazu w EPU wydanego przez E-Sąd.
 10. Jakie zarzuty podnieść w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU przez E-Sąd?
 11. Gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu zwykłym i elektronicznym – EPU?
 12. Opłaty od sprzeciwu od nakazu wydanego przez e-sąd i sąd tradycyjny.
 13. Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty zwykłego oraz wydanego przez e-sąd w EPU?
 14. Czym skutkuje zaniechanie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i EPU?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – formularz. Jaki jest wzór?

Firmy windykacyjne, pożyczkowe oraz banki bardzo często korzystają z formularzy pozwów w postępowaniach uproszczonych. Dla przypomnienia podajemy, że pozew w postępowaniu upominawczym to nic innego jak pozew w postępowaniu zwykłym albo uproszczonym. Postępowanie upominawcze jest jedynie postępowaniem niejako szczególnym, łączącym się z pozostałymi. W przypadku postępowania uproszczonego (upominawczego, nakazowego i zwykłego) obowiązują pewne, rygorystyczne zasady. Główną zasadą jest to, że powód jest zobowiązany wnieść pozew na urzędowym formularzu. Druk, wzór formularza do pobrania znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Złożenie pozwu na urzędowym formularzu przez powoda ma dla pozwanego niebagatelne znaczenie. Jakie? O tym w dalszej części artykułu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór 2020 – formularz druk do pobrania

Do pobrania – sprzeciw od nakazu zapłaty formularz:
1. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór sprzeciwu na formularzu [PDF – nieedytowalny]
2. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór sprzeciwu na formularzu [RTF – edytowalny]
3. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór sprzeciwu na formularzu [DOCX – edytowalny]
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór sprzeciwu na formularzu [ODT – edytowalny]

Przypominamy, że firmy windykacyjne bardzo dobrze znają specyfikę postępowań sądowych. Dlatego bardzo chętnie składają pozwy na urzędowym formularzu. Do dnia 7 listopada 2019 roku złożenie przez powoda pozwu na urzędowym formularzu rodziło konieczność złożenia sprzeciwu również na urzędowym formularzu. Specjaliści od windykacji wiedzieli, że z tym  niefachowi przeciwnicy mają największy problem. Pełnomocnicy firm windykacyjnych tym samym zwiększali swoją szansę na wygraną w procesie.

Od 7 listopada 2019 roku przepisy dotyczące konieczności składania pism na urzędowych formularzach zasadniczo zostały zniesione. Pozostawiono formularze w postępowaniach rejestrowych i wieczystoksięgowych. Zmianę oceniamy jako dobrą. Przede wszystkim dlatego, że zmniejszono ryzyko pomyłki ze strony pozwanego. Postępowanie formularzowe było skomplikowane i nastręczało trudności z poprawnym wypełnieniem pisma. Nie oznacza to jednak, że pozwany ma proste zadanie, bowiem dobrze przygotowani prawnicy firm windykacyjnych, pożyczkowych i banków wiedzą w jaki sposób formułować pozwy i je uzasadniać, aby pozwany miał trudności z obroną swoich praw.

Poniżej wyjaśniamy jak napisać uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się na formularzu, czy w formie pisemnej?

Pierwszą rzeczą jaką pozwany powinien podjąć jest ustalenie, czy sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść na urzędowym formularzu, czy też w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty na specjalnie do tego dedykowanym formularzu wnosi się tylko wtedy, jeśli pozew był złożony na takim formularzu (art. 503 § 2 k.p.c.). Nie ma przy tym znaczenia, czy w świetle obowiązujących przepisów powód powinien był składać pozew na formularzu urzędowym czy też w zwykłej formie pisemnej. W pozostałych wypadkach, w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. EPU), sprzeciw wnosi się w zwykłej formie, bez konieczności wypełniania formularza.

Jeśli sprzeciw wymaga wniesienia go na formularzu? Należy pamiętać, że niewniesienie go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony (np. nie przekreślenie rubryk niewypełnionych, nie przekreślenie sformułowań oznaczonych (*), czy też niepodpisanie formularza), spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym. Wszystko pod rygorem odrzucenia sprzeciwu (art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1301 § 1 i 2 k.p.c.). Odrzucenie sprzeciwu spowoduje, że nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie stanowił podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika wobec dłużnika (art. 504 § 2 k.p.c.).

UWAGA! Od dnia 7 listopada 2019 roku zniesiono obowiązek składania środków zaskarżenia na urzędowych formularzach. Należy jedna pamiętać, że w rozumieniu przepisów przejściowych, jeśli nakaz zapłaty wydany był przed dniem 7 listopada 2019 roku, a pozew wniesiono na urzędowym formularzu, to sprzeciw i zarzuty należy wnosić jeszcze na urzędowych formularzach. Dla osoby nie znającej tematyki zalecamy skorzystanie z pomocy doświadczonego pełnomocnika, aby nie narazić się na przegraną z tak prostego powodu. Kancelaria EUROLEGE współpracuje ze świetnymi fachowcami z branży antywindykacji.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – uzasadnienie. Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń.

Jakie to mogą być zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli takowa zawierał, może kwestionować podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków. Ma to o tyle kluczowe znaczenie, że jeśli do pozwu nie zostały przedłożone odpowiednie dokumenty źródłowe, to można zanegować ich istnieniu właśnie w uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wówczas obowiązkiem powoda, np. firmy windykacyjnej, będzie przedstawienie dowodów, na które się powołuje w pozwie. Pamiętaj, że nie masz obowiązku przyznawać się długu! Nawet jeśli sprawa toczy się przed sądem, to rolą powoda jest przedstawienie dowodów na istnienie długu. Ty, jako pozwany nie masz obowiązku udowadniać co do zasady, że dług nie istnieje.

Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Jeśli pozwany nie zgadza się z czymkolwiek napisanym w pozwie, to powinien bezwzględnie napisać o tym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Nie ma znaczenia tutaj, czy posługuje się formularzem (druk) sprzeciwu od nakazu zapłaty czy też wnosi ten sprzeciw w zwykłej formie.

Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy i Okręgowy?

Poniżej przedstawiamy skan standardowego nakazu zapłaty wydanego przez “zwykły” sąd rejonowy. Na takim nakazie winna znaleźć się pieczątka sądu, który wydał nakaz, data wydania nakazu, informacja kto wydał nakaz (oznaczenie sądu i sędziego/referendarza), na czyją rzecz został wydany (powód) oraz stosowne pouczenia.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez sąd rejonowy

Jak wygląda nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Przede wszystkim zwracamy uwagę na sam nakaz zapłaty w EPU. Nie posiada on żadnej pieczątki ani podpisu. Jest to wygenerowany elektronicznie wydruk z systemu sądu elektronicznego, tj. Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Jednak zgodnie z istniejącymi przepisami taki nakaz zapłaty spełnia wszystkie kryteria uznania go za dokument urzędowy.

jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydanym przez sąd esąd

Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym EPU, przeciwko osobie pozwanej ma ogromne skutki dla jej sytuacji prawnej. Nakaz zapłaty wydany przez sąd oraz e-sąd stanowi tytuł egzekucyjny, ale jeszcze nie wykonawczy i nie stanowiący póki co podstawy do wszczęcie postępowania komorniczego. Przede wszystkim z dniem doręczenia nakazu zapłaty strona pozwana musi liczyć się z obowiązkiem działania. Doręczanie nakazu to moment, w którym zazcyna się odliczanie. Jeśli tego nie zrobi w ciągu 2 tygodni, to cała sprawa skończy się postępowaniem egzekucyjnym (komorniczym). Dlatego jako osoba pozwana musisz się odwoływać? Jak to zrobić? O tym w dalszej części naszego materiału.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty? Zasady i warunki.

W odróżnieniu od nakazu zapłaty w zwykłym postępowaniu upominawczym, wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga żadnej szczególnej formy. Oznacza to, że sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU może być on wniesiony w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być sporządzony nawet pismem ręcznym. Ważne jest, aby zawierał:

 1. oznaczenie sądu, do którego wnosi się sprzeciw (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny);
 2. oznaczenie stron postępowania (powód, pozwany);
 3. podanie sygnatury nakazu zapłaty (VI Nc-e …………………);
 4. wskazanie, że zaskarża się nakaz zapłaty w całości;
 5. podniesienie zarzutów procesowych (np. przedawnienie);
 6. czytelny podpis wnoszącego pismo;
 7. drugi egzemplarz sprzeciwu.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu od zwykłego nakazu zapłaty oraz nakazu w EPU wydanego przez E-Sąd?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego bardzo wyraźnie ustalają terminy, w jakich należy wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Podobnie jest w przypadku nakazu zapłaty, o którego sprzeciw w EPU wnosi się w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z e-sądu. Należy pamiętać, że dnia odebrania przesyłki nie wlicza się do obliczania terminu do wniesienia sprzeciwu. Przykład: Jeśli pozwany odebrał nakaz zapłaty w dniu 10 czerwca, to tego dnia nie wlicza się do obliczenia terminu. W takim przypadku termin na skuteczne wniesienie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym upłynie 24 czerwca o godzinie 23:59:59.

Jakie zarzuty podnieść w treści sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w EPU przez E-Sąd?

Nadszedł czas na zarzuty i uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przede wszystkim należy ustalić jakie zarzuty ma wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W dużym skrócie, z czym się nie zgadza i jak według niego wygląda wersja wydarzeń. Co bardzo ważne, do pozwu o wydanie nakazu zapłaty w EPU powód nie załącza żadnych dowodów, ale jedynie powołuje się na nie w treści uzasadnienia. E-sąd wydając nakaz w EPU nie posiada dokumentów, na podstawie których wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu! Z tych też przyczyn ustosunkowanie się przez pozwanego do twierdzeń powoda może być trudne.

Jakie więc pozwany może podnieść zarzuty? Przede wszystkim pozwany może zakwestionować, że zawierał z powodem umowę. Jeśli takowa zawierał, może kwestionować podstawy wystawienia różnego rodzaju dokumentów, np. faktur, rachunków. Na koniec powinien pozwany dokładnie zbadać czy w sprawie nie mamy do czynienia z przedawnieniem roszczenia. Co prawda zgodnie z obecnymi przepisami e-sąd nie może wydawać nakazów zapłaty w EPU stwierdzających zobowiązania przedawnione, jednak nie posiadając dokumentów musi bazować na oświadczeniach powoda, który niekiedy celowo zataja termin wymagalności albo wręcz podaje nieprawdziwe informacje, aby tylko uzyskać nakaz zapłaty w EPU!

W odróżnieniu od sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w zwykłym postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU nie wymaga uzasadnienia! Wystarczy, że pozwany zaskarży nakaz zapłaty wydany przez e-sąd w ustawowym terminie 14 dni od dnia odbioru.

Gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu zwykłym i elektronicznym – EPU?

Zgodnie z treścią art. 503 § 1 k.p.c. sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarówno na formularzu (druk) jak również w formie zwykłej wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

Wszystkim zainteresowanym tematyką sprzeciwu od nakazu zapłaty zwracamy szczególną uwagę! Wnikliwie analizujcie i sprawdzajcie dokładny adres sądu, do którego sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być skierowany. Nie jest odosobnionym przypadkiem, że windykatorzy podają błędne adresy sądów w pozwach. Niczego nie świadomy pozwany spisuje adres z pozwu, a nie z koperty otrzymanej z sądu i zaczynają się problemy. Dlaczego? Ponieważ w przypadku wysłania sprzeciwu od nakazu zapłaty do niewłaściwego sądu, za dzień doręczenia sprzeciwu do sądu właściwego uznaje się datę jego nadania z tegoż niewłaściwego sądu. Szansa na zachowanie terminu jest więc niewielka.

Z treści przepisów kpc wynika, że sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy, taki sprzeciw wnosi się do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Na dzień dzisiejszy w Polsce funkcjonuje tylko jeden elektroniczny, czyli e-sąd. Tym sądem jest: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny (adres: ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin). Na ten też adres należy wysłać każdy sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez e-sąd.

Ile wynosi opłata od sprzeciwu wydanego przez e-sąd i sąd tradycyjny?

Pozwany składając sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami pismo takie jak nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku wnoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd stacjonarny (tradycyjny) nie pobiera opłaty od sprzeciwu wydanego w postępowaniu upominawczym.

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty zwykłego oraz wydanego przez e-sąd w EPU?

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty został wniesiony w terminie, do właściwego sądu, we właściwej formie (formularz, druk)? Wówczas nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc w części zaskarżonej. Następnie przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu wraz z wezwaniem na rozprawę.

Co bardzo istotne, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powód będzie musiał odnieść się do zarzutów merytorycznych przeciwstawionych mu przez powoda w sprzeciwie. Dlatego tak ważne jest, aby w sprzeciwie od nakazu zapłaty zawrzeć wszystkie zarzuty procesowe i odpowiednio je uzasadnić. Powołując również ewentualnie dowody na ich poparcie. Oczywiście jak ważne jest wsparcie profesjonalisty w sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty przekonało się wiele osób próbujących na własną rękę wygrać z wielkimi firmami windykacyjnymi i ich wysoko wykwalifikowanymi pracownikami.

Jeśli sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd został wniesiony w terminie, to wówczas nakaz zapłaty w EPU traci moc w części zaskarżonej. Następnie e-sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, tj. do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Od 7 lutego 2019 roku nowelizacją ustawy kodeks postępowania cywilnego zostanie to zmienione. Skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU spowoduje uchylenie nakazu zapłaty i umorzenie postępowania w całości. Niestety, ale jeśli powód w terminie 3 miesięcy złoży pozew ponownie, to wówczas w razie przegranej pozwany może zostać obciążony podwójnymi kosztami procesu. Nowe rozwiązanie jest więc połowicznie dla pozwanych korzystne. Zalecamy, aby w takich sprawach zawsze korzystać z pomocy doświadczonego prawnika od spraw antywindykacyjnych, jakich mamy wielu w naszej Kancelarii EUROLEGE.

Co bardzo istotne, po skutecznym wniesieniu sprzeciwu w EPU sąd właściwy, do którego e-sąd skierował sprawę zażąda, aby powód przedłożył całość dokumentacji. Jakiej? Tej na którą powołał się w pozwie przed sądem elektronicznym. Po otrzymaniu dokumentacji sąd właściwy przesyła ją do pozwanego. W tym momencie może on ustosunkować się do twierdzeń przedstawianych w pozwie elektronicznym.

Czym skutkuje zaniechanie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i EPU?

Przypominamy, że niewniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU w terminie 14 dni od dnia jego odbioru spowoduje odrzucenie sprzeciwu wydanego przez e-sąd. Natomiast niepowołanie na odpowiednim etapie postępowania stosownych zarzutów, twierdzeń i dowodów nie będzie co prawda skutkowało odrzuceniem sprzeciwu. W konsekwencji może jednak spowodować, że sąd uwzględni powództwo windykatora. Wynikiem takiej sytuacji będzie uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Oznacza to, że w najbliższym czasie pozwany może spodziewać się wizyty komornika. A ten może dokonać egzekucji jego majątku. W tym zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę, a nawet pieniądze na koncie w banku.

Brak wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w zwykłym postepowaniu upominawczym wywoła tożsame konsekwencje. Nakaz zapłaty uprawomocni się. Następnie powód nadana klauzulę wykonalności i do akcji wkroczy komornik.

Macie Państwo jakieś pytania do prawników? Chcielibyście podzielić się swoimi spostrzeżeniami?

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.

Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu dla kancelarii prawnych Orły Prawa.

Anuluj dług i sądowy nakaz zapłaty w całości! Doświadczeni prawnicy pomogą Ci wygrać sprawę w sądzie.

DARMOWA ANALIZA!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ

Skontaktujemy się z Tobą w 24 h!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.

Zostałeś pozwany o zapłatę długu, albo nagle pojawił się komornik i nie wiesz dlaczego?

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY PRAWNEJ!​

Pamiętaj! Termin na złożenie odwołania do sądu jest ograniczony. Każdy dzień zwłoki zmniejsza Twoje szanse na wygraną!
Niczym nie ryzykujesz, bo analiza prawna jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych kosztów.
close-link
Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Zgłoś się już teraz po bezpłatną analizę prawną!
PRZEJDŹ do FORMULARZA