Spłaciłeś wcześniej kredyt albo pożyczkę? A może dokonałeś konsolidacji kredytu lub pożyczki? Mamy dla Ciebie świetne wiadomości! Przysługuje Ci zwrot części wpłaconych pieniędzy! Zwrot prowizji bankowej nie jest tylko obowiązkiem banków, ale dotyczy również firm pożyczkowych, tzw. „chwilówek”. Chodzi mianowicie o sytuację, kiedy zawierałeś umowę kredytu konsumenckiego (pożyczka lub kredyt), a jednocześnie dokonałeś wcześniejszej spłaty tego kredytu.

Jak to wszystko możliwe? Kiedy i w jakich warunkach możliwe jest odzyskanie prowizji bankowej? O tym dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Zobacz jak pomogliśmy Pani Annie w odzyskaniu 12.000 zł od firmy pożyczkowej. Przeczytaj artykuł: Odzyskana prowizja po konsolidacji kredytu

Zanim przejdziesz dalej pamiętaj, że w możesz spotkać wiele firm, które oferują zakup Twojego roszczenia. Nie daj się nabrać na ten chwyt! Tak się składa, że takie oferty często nie przekraczają 15% wartości roszczenia, które Ci się należy.

W naszej kancelarii EUROLEGE działamy zupełnie inaczej! Nie skupujemy takich roszczeń, ale pomagamy w ich dochodzeniu w imieniu Klienta. To ogromna różnica, bo współpracując z nami 80% odzyskanych pieniędzy trafi do Ciebie!

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a jedynie prowizję od kwoty realnie odzyskanej. Jeśli nic się nie uda odzyskać, to nic nie płacisz. Chcesz dowiedź się więcej? Dalej opisujemy jak działamy i dlaczego proponowany przez nas system rozliczeń jest lepszy niż w konkurencyjnych firmach.

UWAGA! Spłaciłeś kredyt przed czasem, ale nie dalej niż 1 rok temu? Zamiast ubiegać się o zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty możesz złożyć kredytodawcy (pożyczkodawcy) oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. Dzięki temu możesz odzyskać nie tylko prowizje oraz koszty, ale także odsetki, które zapłaciłeś! W Kancelarii EUROLEGE zajmujemy się pomocą zarówno w odzyskiwaniu prowizji jak i sankcji kredytu darmowego. Napisz do nas (kontakt@eurolege.pl) albo zadzwoń (530 333 130) i uzyskaj wstępną analizę prawną swojej sprawy całkowicie ZA DARMO!

Na czym polega zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kredycie konsumenckim (art. 49 ust. 1 u.k.k,):

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.”

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim definiują również pojęcie „całkowitego koszt kredytu konsumenckiego”. Za całkowity koszt kredytu konsumenckiego uważa się: „wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

 1. odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
 2. koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.”

W skład kwoty do zwrotu wchodzą również kwoty zapłacone tytułem niewykorzystanego ubezpieczenia kredytu i pożyczki. To ważne, bowiem wiele osób zapomina o tym, że każda kwota zapłacona ponad kapitał i ewentualnie odsetki może podlegać zwrotowi w proporcjonalnej części.

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji. Co musisz wiedzieć?

Musisz wiedzieć, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Jest to prawo niezbywalne, nie można go wyłączyć w umowie. Natomiast Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Możesz więc jako konsument spłacić kredyt albo pożyczkę wcześniej nie informując o tym uprzednio banku albo firmy pożyczkowej.

UWAGA! Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem. Może to zrobić jedynie w określonych ustawa warunkach. Nie jest to jednak zjawisko powszechne przy pożyczkach konsumpcyjnych. Występuje ono głównie w kredytach hipotecznych albo innych o wysokich kwotach. Co warto również wiedzieć? Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.

Zwrot prowizji bankowej, kosztów i odsetek spłaconego wcześniej kredytu – warunki. Jaki jest czas na zwrot prowizji?

Ustawa o kredycie konsumenckim stanowi wprost, że: „Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.”.

Powyższe oznacza, że bank czy też firma pożyczkowa mają ustawowo określony termin na zwrot prowizji. W przypadku przekroczenia terminu co do zwrot prowizji kredytu konsumenckiego popadają takie instytucje w opóźnienie, a nawet zwłokę. W takiej sytuacji uprawniony konsument może naliczać sobie odsetki za opóźnienie w zapłacie zwrotu prowizji bankowej.

Czy zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest możliwy?

Jak napisaliśmy wyżej, przepisy prawa stoją po stronie konsumenta, który zawarł w przeszłości kredyt konsumencki i spłacił go przed czasem obowiązywania umowy. TAK, zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest możliwy. Dotyczy to także pożyczek zawieranych w bankach i firmach pożyczkowych.

W naszej wieloletniej praktyce odzyskaliśmy wiele pieniędzy dla naszych klientów. Zwrot prowizji z Profi Credit albo innej chwilówki lub banku? Udowadnialiśmy już wielokrotnie, że odzyskanie pieniędzy od instytucji finansowej jest możliwe.

Wyrok TSUE zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu.

Wyrok TSUE o sygnaturze akt: C-383/18 z dnia 11 września 2019 roku jest najważniejszym orzeczeniem sądowym dotyczącym zwrotu prowizji z kredytu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął jednoznacznie, że zgodnie z przepisami unijnymi – w Polsce wdrożonymi do naszego porządku prawnego – konsument ma prawo do uzyskania zwrotu środków ponad pożyczony kapitał. Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie zwrotu prowizji od kredytu nie ma znaczenia, czy koszt kredytu był jednorazowy, czy też rozłożony był w czasie.

Najważniejsze tezy z Wyroku TSUE zwrot prowizji w sprawie zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę:

 • skuteczność prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu byłaby osłabiona, gdyby obniżenie kredytu mogło ograniczyć się do uwzględnienia jedynie kosztów przedstawionych przez kredytodawcę jako zależne od okresu obowiązywania umowy, ponieważ – jak wskazał rzecznik generalny w pkt 54 opinii – wysokość i podział kosztów są określane jednostronnie przez bank, a rozliczenie kosztów może obejmować pewną marżę zysku,
 • ograniczenie możliwości obniżenia całkowitego kosztu kredytu gotówkowego jedynie do kosztów wyraźnie związanych z okresem obowiązywania umowy, pociągałoby za sobą ryzyko, że konsument zostanie obciążony wyższymi jednorazowymi płatnościami w chwili zawarcia umowy o kredyt, ponieważ kredytodawca mógłby próbować ograniczyć do minimum koszty zależne od okresu obowiązywania umowy,
 • fakt włączenia kosztów, które nie zależą od okresu obowiązywania umowy, do obniżki całkowitego kosztu kredytu gotówkowego nie może w sposób nieproporcjonalny działać na niekorzyść kredytodawcy,
 • wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – kredytodawca wcześniej odzyskuje pożyczoną sumę, która jest wówczas dostępna do celów ewentualnego zawarcia nowej umowy o kredyt,
 • przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań (…) należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

TSUE zwrot prowizji?

Jak widać organizacja międzynarodowa stanęła po słabszej stronie. Interesy konsumentów zostały obronione. Uzyskali oni szansę na to, aby odzyskać większość pieniędzy, które zwyczajnie nadpłacili dokonując wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny.

Istota konsolidacji kredytu polega na tym, że jako kredytobiorca wrzucasz w jeden kredyt, z jedną ratą kilka kredytów albo pożyczek. Oczywiście spłaceniu podlega cały poprzedni  kredyt albo pożyczka, wraz z wszystkimi prowizjami, kosztami, odsetkami, ubezpieczeniem itp. Jak pokazuje nasze doświadczenie, banki i firmy pożyczkowe siedzą cicho i nie zwracają takich kosztów dobrowolnie. Nie robią zazwyczaj również na wezwanie. A zgodnie z przepisami prawa powinny to robić.

Dokonanie konsolidacji kredytu jest bardzo zbliżone do wcześniejszej spłaty. Różnica jedynie polega na tym, że wcześniejszej spłaty dokonuje bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. Spłata jednak dokonywana jest w oparciu o umowę kredytu konsolidacyjnego, a finalnie za wszystko płaci konsument.

Konsolidacja a zwrot prowizji?

Odpowiadając jednak na zadane wyżej pytanie: TAK, w przypadku zawarcia umowy kredytu konsolidacyjnego można ubiegać się o zwrot części kosztów uprzednio zawieranych umów kredytu albo pożyczki.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – kredyt hipoteczny.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego? Tak, to możliwe! Zwrot prowizji za kredyt hipoteczny jest dopuszczalny i za chwilę opiszemy jakie trzeba spełnić warunki. Zaznaczamy jednocześnie, że ustawa o kredycie konsumenckim nie dotyczy zwrotu prowizji za kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny – ustawa z dnia 23 marca 2017 r.

W dniu 23 marca 2017 roku uchwalono ustawę „o kredycie hipotecznym”. Weszła ona w życie w dniu 21 lipca 2017 roku. Zgodnie z jej założeniami osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny po 21 lipca 2017 roku mogą ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy kredytobiorca hipoteczny może:

 • dokonać przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego w całości albo w określonej części,
 • wystąpić do banku finansującego z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie opłat, które muszą zostać poniesione wobec wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego,
 • odzyskać pieniądze wpłacone bankowi tytułem prowizji albo innych opłat obciążających kredytobiorcę hipotecznego w przypadku wcześniejszej, przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego.

UWAGA! W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego musisz wiedzieć, że w Twoim banku może obowiązywać karencja wynosząca 3 lata. O co chodzi? Zgodnie z przepisami ustawy bank udzielający Ci kredytu hipotecznego może sobie zagwarantować, że jeśli zechcesz spłacić kredyt przed czasem i to w ciągu nie więcej niż 3 lat od dnia uruchomienia kredytu, to możesz zostać obciążony dodatkową prowizją. Jest to prowizja za przedterminową spłatę kredytu hipotecznego. Ile może wynosić prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego? Wszystko zależy od banku finansującego. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym prowizja za przedterminową spłatę kredytu hipotecznego nie może być wyższa niż 3%.

Kiedy można starać się o zwrot prowizji za udzielenie kredytu?

Przesłanki i warunki ubiegania się o zwrot prowizji bankowej zostały przez nas nakreślone już wyżej. Wynikają one wprost z przepisów prawa, a także orzecznictwa TSUE oraz naszych, polskich sądów. Podsumujmy. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ubiegać się o zwrot prowizji za kredyt:

 1. umowa o kredyt konsumencki zawarta została po dniu 18 grudnia 2011 roku,
 2. kwota udzielonej pożyczki lub kredytu nie przekroczyła 255.550,00 zł,
 3. kredyt albo pożyczka musiały zostać udzielone osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – nie może to być kredyt na firmę,
 4. poza kwotą kapitału kredytobiorca ma do zapłaty dodatkowe kwoty, np. odsetki, koszty, prowizje, ubezpieczenie,
 5. kredytobiorca będący konsumentem spłacił całość kredytu konsumenckiego przed terminem, który przewidywała umowa.

Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Chcesz uzyskać zwrot prowizji z kredytu? Może to być zwrot prowizji z banku albo zwrot prowizji z chwilówki. Nie ważne jaki to podmiot finansowy. Każde postępowanie jest takie same. Wynika to z faktu, że zarówno banki jak i firmy pożyczkowe muszą rozliczać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu na tych samych zasadach i podstawach.

Spłaciłeś kredyt przed czasem, ale nie dalej niż 1 rok temu? Możesz złożyć kredytodawcy (pożyczkodawcy) oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. Dzięki temu możesz odzyskać nie tylko prowizje oraz koszty, ale także odsetki, które zapłaciłeś!

Zgłoś się na darmową analizę umowy kredytowej i sprawdź ile możesz zyskać!

W celu uzyskania zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę należy złożyć wniosek o zwrot prowizji. Jest to pismo, w którym jako wierzyciel (beneficjent) swojego banku albo chwilówki żądasz zapłaty, czyli wnosisz o dokonanie zwrotu kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie.

UWAGA! Napisanie kompletnego wniosku o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę nie jest zadaniem łatwym. Na wielu stronach internetowych przekonuje się, że lepiej robić to samemu. Prawda jest jednak taka, że instytucje finansowe potrafią całkowicie odmówić zapłaty albo co nawet w pewnym sensie gorsze, zaniżyć wypłatę. To drugie powoduje, że niczego nieświadomy konsument otrzymuje środki i myśli, że to wszystko co mógł osiągnąć. Po analizie przez doświadczonego w tych sprawach prawnika może jednak wyniknąć, że do dopłaty pozostaje nawet więcej niż połowa, czyli ponad 50%!

Wniosek o zwrot prowizji bankowej – wzór. Jak napisać?

Jako osoba, której należy się zwrot nie możesz czekać z założonymi rękami. Musisz działać. Bank, ani żadna firma pożyczkowa nie dokona zwrotu prowizji bez wcześniejszego wezwania. Jeśli sądzisz, że banki i firmy pożyczkowe same Cię o wszystkim poinformują i napiszą gdzie możesz złożyć takie pismo to jesteś w błędzie!

Wniosek o zwrot prowizji bankowej – wzór? Niestety, ale nie ma jednego, standardowego wzoru wniosku o zwrot prowizji bankowej. Jeśli są jakieś strony internetowe, które oferują wzór takiego wniosku w jednolitej dla każdego przypadku formie to znaczy, iż skonstruowany na ich podstawie wniosek może być niekompletny. Nie oznacza to oczywiście, że zostanie odrzucony przez instytucję finansową. Jedynie może powodować trudności w rozpatrzeniu pisma do banku o zwrot prowizji.

Z tego co napisaliśmy wyżej sam fakt napisania wniosku o zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie może być niewystarczający. Wniosek o zwrot prowizji kredytu na pewno lepiej zlecić do napisania prawnikom od spraw oddłużania niż samodzielnie wysłać pismo o zwrot prowizji bankowej nie będąc pewnym skutków takiej czynności.

Od czego zacząć? Musisz wezwać pisemnie bank albo firmę pożyczkową do zwrotu nadpłaconego kredytu/pożyczki. Nie myśl jednak, że samo wezwanie wystarczy. W zdecydowanej większości spraw banki oraz firmy pożyczkowe odmawiają zwrotów pomimo oczywistego, i korzystnego dla konsumentów wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O tym wyroku szerzej pisaliśmy wyżej.

Bank odrzucił wniosek o odzyskanie prowizji bankowej – co robić?

Z informacji napływających ponadto od naszych klientów wynika, że nawet jeśli bank lub firma pożyczkowa dokona zwrotu, to jest on niższy od należnej konsumentowi kwoty. Warto wobec tego zwracać się w tych sprawach do profesjonalistów, którzy znają się na tego rodzaju sprawach.

Kiedy bank odrzucił wniosek o odzyskanie prowizji bankowej musisz zacząć działać. Nie możesz ufać na słowo instytucji finansowej. Musisz mieć świadomość, że pracownik banku czy firmy pożyczkowej zawsze reprezentuje jej stanowisko. Jest to Twój przeciwnik. Dlatego odmowa z banku zwrotu prowizji bankowej może być dopiero początkiem Twojej drogi o własne pieniądze, a nie jej końcem. Co wówczas najlepiej zrobić?

Oczywiście w takiej sytuacji koniecznym stanie się założenie sprawy sądowej przeciwko bankowi o zwrot prowizji. Pozew o zapłatę prowizji przeciwko bankowi o zwrot prowizji wymaga już znacznych umiejętności prawniczych. Przede wszystkim pozew o zapłatę jest pismem procesowym i musi spełniać szereg wymogów proceduralnych przewidzianych przez kodeks postępowania cywilnego.

Spłaciłeś kredyt przed czasem, ale nie dalej niż 1 rok temu? Możesz złożyć kredytodawcy (pożyczkodawcy) oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. Dzięki temu możesz odzyskać nie tylko prowizje oraz koszty, ale także odsetki, które zapłaciłeś!

Zgłoś się na darmową analizę umowy kredytowej i sprawdź ile możesz zyskać!

Co napisać w pozwie o zwrot prowizji bankowej? W pozwie o zapłatę prowizji bankowej – również przeciwko chwilówce – musisz powołać szereg dowodów. Będą to nie tylko umowa i potwierdzenie spłaty środków. Konieczne może stać się także powołanie innych, dodatkowych dowodów. Takich, które będą wspierać Twoją argumentację. Musisz wiedzieć, że bank i chwilówka, którzy dysponują znakomitymi fachowcami, raczej Twojego roszczenia nie uznają. Zazwyczaj będą wchodzili w spór i podnosili szereg zarzutów, których zamiarem będzie oddalenie przez sąd powództwa albo znaczące obniżenie Twoich żądań.

Dla równowagi byłoby najlepiej, jeśli po Twojej stronie również stałby fachowy pełnomocnik. Taki, który ze sprawami o zwrot prowizji bankowej miał do czynienia wielokrotnie. W naszej Kancelarii EUROLEGE od kilku lat pomagamy osobom zadłużonym wygrywać w sądach z bankami, chwilówkami i firmami windykacyjnymi. Pomagamy również odzyskiwać pieniądze jako zwrot prowizji i zwrot ubezpieczenia pożyczki oraz kredytu. Nasze działania polegają także na odzyskiwaniu niesłusznie wyegzekwowanych środków przez komorników w całej Polsce. Tak, z instytucjami finansowymi, windykatorami i komornikami też można wygrać. Trzeba tylko wiedzieć jak i umieć ocenić szansę na wygraną. Należy również dysponować odpowiednią wiedzą teoretyczną i umiejętnością jej praktycznego wdrożenia w życie.

Czy warto starać się o zwrot prowizji bankowej?

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że TAK, warto starać się o zwrot prowizji bankowej. Ile można wynosić zwrot prowizji bankowej? To zależy oczywiście od wielu czynników. Przede wszystkim od całkowitej kwoty do zapłaty, wysokości kosztów ponad pożyczony kapitał czy całkowitego okresu kredytowania.

Kwoty zwrotu prowizji bankowej zazwyczaj wahają się od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Bywa, że w przypadku dużych kredytów zwrot prowizji bankowej po wcześniejszej spłacie kredytu lub pożyczki może wynosić 10.000 zł, a nawet 100.000 zł. Tak jak wspomnieliśmy wszystko zależy od kilku czynników.

UOKiK zwrot prowizji

Prezes UOKiK w zakresie zwrotów prowizji stanął po stronie konsumentów. Zaprezentował stanowisko, które zbieżne jest z wyrokiem TSUE, który wcześniej opisaliśmy w tym artykule. Takie stanowisko UOKiK odnośnie zwrotów prowizji bankowych wyrażane było nawet jeszcze przed wydaniem przez TSUE korzystanego dla konsumentów orzeczenia.

Prezes UOKiK, Pan Tomasz Chróstny zaakcentował, że:

W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki banki i firmy pożyczkowe muszą się uczciwie rozliczyć z wszystkich pobranych opłat i prowizji. Odbyłem wiele spotkań z branżą finansową, podczas których wskazywałem, że przy obliczaniu kwoty zwrotu z kosztów pozaodsetkowych właściwa do zastosowania jest metoda liniowa. Jest ona weryfikowalna dla konsumentów, przejrzysta i sprawiedliwa. Osoby, które wcześniej spłaciły kredyt lub pożyczkę, zachęcam do składania reklamacji i żądania proporcjonalnego zwrotu opłat i prowizji zgodnie z metodą liniową.”

Część firm pożyczkowych i banków zaczęła odpowiednio wcześnie rozliczać zwroty prowizji bankowych. Było jednak kilka, wobec których Prezes UOKiK musiał dokonać interwencji. Jak czytamy na stronie UOKiK były to: AASA Polska, Eurocent, Euroexpert, Euro Providus, Everest Finanse, Honesta Finanse, iCredit, Kredyty Partnerskie, Mikrokasa, Optima, Profi Credit Polska, Takto Finanse, Unilink Cash, Vivus Finance, Zaplo oraz Złotówka Duo, Złotówka Bis, Złotówka Three

Zwrot prowizji bankowej opinie klientów

Nasi Klienci dzięki staraniom prawników Kancelarii EUROLEGE uzyskali już bardzo duże zwroty prowizji bankowych od różnych instytucji finansowych. Odzyskiwaliśmy zwroty prowizji od Profi Credit, AASA Polska, Santander Consumer Bank, Credit Agricole, Skok Stefczyka i wielu innych banków oraz chwilówek.

Każdego dnia otrzymujemy bardzo dużo zgłoszeń od osób, które chciałyby odzyskać zwrot prowizji za kredyt. Opinie naszych Klientów zawsze są dla nas wielką motywacją do dalszej pracy. Zadowolenie osoby zadłużonej z odzyskanych środków zawsze wzbudza w nas radość i poczucie tego, że kolejna osoba znalazła pomoc w finansowych trudnościach. Niemal po każdej odzyskanej prowizji bankowej otrzymujemy miłe maile z gratulacjami i podziękowaniami. Takie same ciepłe wyrazy uznania i podziękowania otrzymujemy na Facebooku. Zawsze jednak pamiętamy, aby z każdym kolejnym dniem dawać z siebie wszystko i zwiększać skalę naszej pomocy.

Jak inne kancelarie realizują zwrot prowizji bankowej?

Niestety, ale większość firm działających na rynku w ramach zwrotów prowizji bankowych twierdzi, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest sprzedaż roszczenia. Rzekomo ma to powodować, że Klient bierze pieniądze z góry (do ręki) i nic już go nie interesuje.

Jak się okazuje, to „nic już Cię nie obchodzi” ma swoją cenę. Bywa, że bardzo wysoką, bo nawet 85-90% świadczenia, jakie pożyczkobiorca mógł faktycznie uzyskać trafia do kancelarii prawnej. Klient otrzymując 15% – 20% „od ręki w ciągu 48 godzin” czuje się hipotetycznie wygrany. Jednak w rzeczywistości może być stratny, bo otrzymuje niewielką część pieniędzy, jakie mu się należały od banku!

Dlatego naszym zdaniem rozliczenie prowizyjne jest zdecydowanie lepsze. Nie oceniamy firm działających na powyższych zasadach. Chcemy jedynie uczulić, aby dokładnie sprawdzać ile mają Państwo do odzyskania i za ile faktycznie ktoś skupuje Wasze roszczenie.

zwrot prowizji bankowej ile można zyskać

Zwrot prowizji bankowej z Kancelarią EUROLEGE. Nasze sukcesy.

W kancelarii EUROLEGE prowadziliśmy już wiele postępowań, w których odzyskiwaliśmy zabrane bezprawnie konsumentom pieniądze z wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek. Zasady współpracy z naszą kancelarią są jednak inne – bardzo korzystne dla Klienta, proste i przejrzyste.

Naszym zadaniem jest zmaksymalizować Twoje zyski. Wiemy, że to Ty nadpłaciłeś kredyt lub pożyczkę i to są Twoje pieniądze za zwrot prowizji bankowej. Nie będziemy nawiali Ciebie na to, abyś zostawił nam swoje pieniądze i nie interesował się ile my „wyciągniemy” z tego co mógłbyś nam sprzedać. Gramy uczciwie i dobrym wynikiem dzielimy się wspólnie.

Działamy w oparciu o model prowizji za sukces. Jaki procent odzyskanej prowizji bankowej stanowi nasze wynagrodzenie? Tutaj konieczne staje się wyliczenie. Zazwyczaj będzie to ok. 20-25% roszczenia. Jednak są to umowne granice i całkowicie podlegające negocjacjom – w obie strony. Może okazać się, że sprawa nie jest łatwa, a kwota do odzyskania nie jest duża. Z kolei może być też tak, że sprawę ocenimy na standardową i wówczas zaproponujemy świetne warunki współpracy. Jesteśmy elastyczni i otwarci na współpracę.

Przy takim modelu współpracy zawsze najpierw dokonujemy BEZPŁATNEJ ANALIZY SPRAWY. Następnie przydzielamy Ci pełnomocnika, który w Twoim imieniu sporządzi wniosek o zwrot prowizji i wyśle go do banku lub firmy pożyczkowej. Cała korespondencja z bankiem, wyliczenia i negocjacje będą na głowie naszego prawnika.

Jeżeli instytucja finansowa odmówi wypłaty, to nasz prawnik sporządzi pozew do sądu o zwrot prowizji i wniesie go do sądu. Następnie będzie reprezentował Cię przez całe postępowanie sądowe, aż do końca procesu sądowego. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie prowizja od odzyskanej kwoty. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia z góry za odzyskiwanie należnych Tobie, jako kredytobiorcy kwot.

Skuteczna pomoc w odzyskaniu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (44 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Małgorzata pisze:

Witam mam pytanie czy batalia o zwrot prowizji długo trwa, nadmienię że podpisana umowa z państwem była w marcu do dnia dzisiejszego (24.08)miałam tylko z waszej stronie dwa kontakty w mojej sprawie ostatnio w czerwcu, próbowałam się skontaktować jeszcze dwa razy ale bezskutecznie .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Pani komentarz przekazujemy osobie, która zajmuje się sprawą. Prosimy oczekiwać na kontakt z naszej strony.

Urszula pisze:

Dzień dobry. Mam kredyt w Banku PKO i chciałam sie dowiedzieć o analizę umowy czy sa jakieś błędy w umowie i czy moge odzyskać jakąś część .

Dzień dobry, aby to ustalić potrzebna jest dokładna analiza umowy kredytowej. Nasz konsultant napisze do Pani na adres email podany w komentarzu. Bezpłatnie ustalimy, czy przysługuje Pani jakaś kwota do zwrotu.

Małgorzata pisze:

Witam ponownie moje pytanie-jak długo trzeba czekać na analizę dokumentów wysłałam do państwa dokumenty tydzień temu. Dziękuję

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Zwykle analiza prawna nie trwa długo, ale wszystko zależy od aktualnej sytuacji, a w szczególności ilości prawników oraz ilości analiz do przerobienia. Pani komentarz został już przekazany do naszego działu obsługi klienta. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt z naszej strony.

Ola pisze:

Dzień dobry, czy zajmują się Państwo analizą umów kredytowych pod kątem znajdujących się w nich błędów z winy banku, a w konsekwencji uzyskiwaniem dla klienta możliwości sankcji kredytu darmowego?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Olu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Małgorzata pisze:

Dzień dobry spłaciłam 2 kredyty przed czasem w Kredytok i 1 w Supergrosz chciałbym się dowiedzieć czy należy mi się zwrot prowizji i czy można ubiegać się o zwrot od tych instytucji. Małgorzata

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Małgorzato. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Potrzebujemy jednak więcej informacji, aby udzielić Pani odpowiedzi na postawione pytanie. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej szczegółów. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Karol pisze:

Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy warto starać się o zwrot prowizji w sytuacji kiedy fo spłaty zostały mi dwie raty kredytu..
pozdrawiam. Karol Kamiński

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Karolu. Nie znamy Pana sytuacji, ale chętnie dokonamy oceny prawnej. Jest ona u nas całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.