Osoby posiadające problemy natury finansowej w zdecydowanej większości zostają wpisane do rejestru dłużników. Czym jest krajowy rejestr zadłużonych i kto może do niego trafić? Jakie dane ujawniane są w krajowym rejestrze zadłużonych i czy można się z niego wykreślić. Na te i inne powiązane pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Na koniec wskażemy Państwu sposoby wyjścia z długów. Dotyczyć to będzie także osób, które mają albo miały postępowanie egzekucyjne (komornicze). Zapraszamy do przeczytania całego materiału. Na pewno warto wiedzieć więcej.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to państwowy rejestr osób, które nie regulują swoich zobowiązań na czas. Wprowadzony został w miejsce Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej Krajowy Rejestr Zadłużonych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniane dane są jawne i powszechnie dostępne. Każdy ma możliwość dowolnego korzystania z informacji w nim zawartych. Oznacza to, że w łatwy i wygodny sposób można sprawdzić czy osoba, z którą chcemy wejść w relacje gospodarcze (cywilne) nie ma wpisów dotyczących długów. Konieczne jest tylko połączenie z Internetem.

Kto może trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

W myśl przepisów ustawy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych umieszcza się dane:

 • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; 
 • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności; 
 • osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie dane dłużnika zamieszczane są w Krajowym Rejestrze Zadłużonym?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych zamieszczanych jest bardzo dużo danych i informacji o osobie zadłużonej. Oczywiście chodzi o osoby, które spełniają warunki umieszczenia ich danych w rejestrze. Poniżej lista danych i informacji o dłużniku, które zamieszczane są w Krajowym Rejestrze Zadłużonych:

 • imię i nazwisko albo nazwa dłużnika (w przypadku dłużników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą);
 • firma dłużnika (w przypadku osób prawnych);
 • miejsce zamieszkania albo siedziby;
 • adres;
 • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku — inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
 • NIP;
 • określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • nazwa sądu prowadzącego postępowanie;
 • sygnatura akt sprawy;
 • informacja o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego oraz informacja o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;
 • informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe;
 • informacja o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży;
 • informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju.

Inaczej wygląda sprawa z dłużnikami alimentacyjnymi. W ich przypadku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych umieszcza się następujące dane i informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w wypadku jego braku – inne dane umożliwiające jednoznaczna identyfikacje, np. numer paszportu,
 • wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności,
 • sygnatura akt sprawy,
 • rodzaj wierzytelności,
 • data ukończenia postępowania egzekucyjnego,
 •  data spłaty całości długu w przypadku zgłoszenia go przez organ, który wypłaci świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 

Jak znaleźć kogoś w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Wyszukiwanie dłużników w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jest stosunkowo prostym zadaniem. Wystarczy posiadanie podstawowych informacji o osobie zadłużonej. W przypadku osoby fizycznej najlepiej jest dysponować numerem PESEL. W przypadku podmiotu gospodarczego – np. spółka – dobrze jest znać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

W przypadku dłużników alimentacyjnych można posłużyć się także informacją o sygnaturze akt sprawy. To wystarczy, aby wyszukać osobę dłużnika alimentacyjnego.

W jaki sposób dane dłużników trafiają do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Sposób, w jaki dane i informacje o dłużnikach trafiają do Krajowego Rejestru Zadłużonych uzależnione jest od tego co jest powodem wpisu.

W przypadku dotyczącym wpisu osób, wobec których była lub jest prowadzona procedura restrukturyzacji albo upadłości dane wpisywane są w systemie centralnym przez sąd prowadzący albo nadzorujący postępowanie.

Jeśli chodzi o osoby, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja sądowa albo administracyjna wpis dokonywany jest na wniosek:

 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe wpisy, dotyczące dłużników alimentacyjnych dokonywane są w Krajowym Rejestrze Zadłużonych przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Wykreślenie z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Czy to jest możliwe?

Tak, usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Zadłużonych jest możliwe. Jednak następuje ono wyłącznie w przypadkach opisanych w ustawie. Złożenie wniosku o wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Zadłużonych nie zostanie pozytywnie rozpatrzone. Umieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dane dłużników ulegają automatycznemu wykreśleniu po pewnym, ustalonym ustawowo czasie. Podobnie jak w przypadku osób wpisanych do KRK (Krajowy Rejestr Karny).

Ogólną zasadą jest, że dane dłużnika przestają być ujawniane po upływie okresu 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia albo umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

W przypadku prawomocnie zatwierdzonego układu, dane automatycznie przestają być ujawniane po upływie:

 • 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo
 • 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu bądź wygaśnięciu układu z mocy prawa.

W przypadku, gdy w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, dane przestają być ujawniane po upływie:

 • 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
 • 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli.

W przypadku postępowania warunkowo umarzającego zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, dane przestają być ujawniane po upływie:

 • 3 lat od dnia upływu terminu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
 • 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Informacje oraz dane osób zadłużonych, wobec których prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z danymi dotyczącymi postępowania, w którym orzeczono zakaz, automatycznie przestają być ujawniane po upływie 3 lat od dnia następującego po upływie okresu zakazu.

Jeśli natomiast chodzi o dłużników alimentacyjnych to jest zasada, że wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych ulega wykreśleniu po upływie 7 lat od:

 • prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji,
 • informacji komornika o spłacie całości zaległości.

Kiedy i na jakich warunkach mogę wyjść z długów?

W naszej Kancelarii EUROLEGE sprawami długów zajmujemy się od wielu lat. Pomogliśmy już tysiącom osób wyjść z kłopotów finansowych. Wiemy z jakimi problemami borykają się osoby zadłużone i w jaki sposób działa windykacja banków, firm pożyczkowych oraz windykacyjnych.

Kiedy trafia do nas Klient, który zastanawia się jak wyjść z długów, to musimy w pierwszej kolejności ustalić na jakim etapie znajduje się jego sprawa. Ogólnie sprawy zadłużeń dzielimy na 3 kategorie (etapy):

 • postępowanie przedsądowe,
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie egzekucyjne (komornicze).

W przypadku postępowania przedsądowego osoby zadłużone otrzymują wezwania do zapłaty i niekiedy mają okazję spotkać się z windykatorem. Na tym etapie dłużnik nie może być przymuszony do spłaty zobowiązania. Jest to jego wola ile oraz kiedy będzie płacił. Wiele osób nie spłaca na czas swoich zobowiązań – głównie pożyczki i kredyty – ponieważ nie pozwala im na to aktualna sytuacja życiowa. Niestety, ale dogadanie się z windykatorem bez żadnej konsultacji z prawnikiem może mieć opłakane skutki w przyszłości. Możliwe jest np. uznanie długu przez osobę zadłużoną. Nawet w sposób pośredni, bez zamiaru dokonania takiego kroku. Chociażby poprzez podpisanie ugody czy dokonywanie symbolicznych wpłat, np. po 20 zł. Dlatego już na tym etapie powinna rozpocząć się pomoc prawnika od długu.

Kiedy sprawa dojrzewa – może to trwać od kilku tygodni, nawet do kilku lat – trafia ona do sądu.

Sąd do jakiego trafi sprawa może to być sąd tradycyjny albo tzw. sąd elektroniczny, czyli e-sąd. W zdecydowanej większości przypadków osoby zadłużone otrzymują wówczas pierwsze pismo z sądu. Jest nim zazwyczaj nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W takich okolicznościach należy skonsultować się z prawnikiem zajmującym się sprawami oddłużeniowymi. W przeciwnym wypadku możesz nie zauważyć podstawowych błędów drugiej strony i przegrać proces, który mógł być wygrany. Szczególnie uwagę należy zawracać na klauzule niedozwolone, a także kwestie nieprawidłowego wypowiadania umów oraz przedawnienia.

Ostatnią rzeczą jaką poruszymy w tym akapicie to oddłużanie z komornikiem. Jak się okazuje zablokowanie komornika jest możliwe. Trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić. Nie w każdym przypadku da się to zrobić, ale jest pewna część spraw, które się do tego kwalifikują. Chodzi mianowicie o sprawy, w których osoba zadłużona zostaje zaskoczona postępowaniem komorniczym. Czyli pojawia się komornik, a Ty nigdy nie otrzymałeś/aś w tej sprawie żadnego pisma z sądu. Nie chodzi tutaj bynajmniej o jakieś pisma wzywające do zapłaty z banku, chwilówki czy firmy windykacyjnej. Wyłącznie pisma z sądu. Bywają takie sytuacje. W Kancelarii EUROLEGE widzimy je właściwie codziennie. Powody takiego stanu rzeczy są zazwyczaj dwa:

 • zmiana adresu po zwarciu umowy kredytu/pożyczki, np. wyjazd za granicę, przeprowadzka,
 • zmiana nazwiska po zawarciu umowy kredytu/pożyczki – głównie wstąpienie w związek małżeński.

Co w takiej sytuacji możesz zrobić? Wówczas umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych pieniędzy jest na wyciągnięcie ręki. Musisz jednak zacząć działać. A czas w takiej sprawie ma fundamentalne znaczenie. Koniecznym jest kilkutorowe działanie. Zacząć należy od wysłania pisma do sądu z wnioskiem o prawidłowe doręczenie tytułu egzekucyjnego oraz uchylenie klauzuli wykonalności. To nie wszystko. Należy także poinformować komornika o zaistniałej sytuacji i wnioskować o wstrzymanie egzekucji. Informację wysłać należy także do wierzyciela, aby wiedział, że kontynuacja egzekucji może mieć dla niego negatywne skutki.

Załatwienie całego procesu nie jest zadaniem lekkim. Dlatego też w Kancelarii EUROLEGE stworzyliśmy specjalny zespół prawników od spraw oddłużania z komornikiem. W ten sposób osoby zadłużone i mające postępowanie egzekucyjne mogą w szybki sposób uzyskać analizę swojej sprawy i rozpocząć działania, w których nasi prawnicy chętnie uczestniczą.

Jak zgłosić się do Kancelarii EUROLEGE o pomoc w pozbyciu się długów?

Jesteśmy kancelarią prawną, która od początku swojego istnienia nastawiona była i nadal jest na obsługę zdalną Klientów z całego kraju. Dzięki wypracowanemu modelowi pracy jesteśmy w stanie załatwiać sprawy w odległych zakątkach Polski i reprezentować naszych podopiecznych przed każdym sądem oraz komornikiem w kraju. Pomagamy również naszym rodakom, którzy wyjechali za granicę pozostawiając w ojczyźnie zadłużenia.

U nas wszystko załatwisz zdalnie. Bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu.

UWAGA! Wstępna analiza sprawy jest w Kancelarii EUROLEGE bezpłatna. Kontakt z nami oraz wysłanie dokumentów do analizy prawnej jak i sama analiza do niczego nie zobowiązują.

Oto wygodne i bezpieczne metody kontaktu z naszą Kancelarią:

tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy:  https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


4.9/5 - (35 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Dorota pisze:

Mam ogromne długie komornika ,nie wiem co robić. Pomóżcie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Doroto, być może jest szansa na działanie. Pomagamy także na etapie postępowań egzekucyjnych. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/