Wiele osób, wobec których prowadzone są działania windykacyjne przez windykatorów skarży się, że zostały naruszone ich dobra osobiste. Najgorsza jest jednak bezradność, kiedy napastnik atakuje pomówieniami w obecności innych osób, a jednocześnie atakowanemu brak jest doświadczenia i wiedzy prawnej, aby obalić kłamstwa drugiej strony i obronić swoje dobre imię. Co grozi za naruszanie dóbr osobistych i jak się przed naruszeniami bronić?

Czy należy mi się odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych przez pracownika firmy windykacyjnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pomawianie innej osoby o takie postępowanie  lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej jest zakazane i stanowi przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Jeśli sprawca używa środków komunikacji masowej może być także skazany na karę więzienia nie przekraczającej 1 roku. Nie ma powyższego przestępstwa, jeżeli zarzut sprawcy jest prawdziwy. Dodatkowo można wspomnieć, że ustawodawca wprowadził do regulacji karnych także przestępstwo znieważenia publicznego (art. 216 k.k.).

Oba przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego, a zatem organy ścigania (np. policja) nie będą podejmowały żadnych środków w celu pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Dlatego jeśli nastąpiło naruszenie dóbr osobistych przez windykatora, to konieczne jest złożenie prywatnego aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego przeciwko windykatorowi.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jak windykatorzy naruszają dobra osobiste dłużników?

Pracownicy firm windykacyjnych w swojej codziennej pracy bardzo często dokonują naruszenia dóbr osobistych rzekomych dłużników:

 • Nękają telefonami i SMSami od rana do wieczora
 • Informują rodzinę dłużnika o rzekomym długu, a nawet próbują od nich egzekwować przedawniony dług
 • Informują sąsiadów dłużnika o tym, że dana osoba jest dłużnikiem
 • Nachodzą dłużnika i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, w pracy, w szkole itp.
 • Próbują egzekwować dług z majątku dłużnika, bez sądowego nakazu zapłaty lub wyroku oraz z pominięciem komornika sądowego
 • Naklejają na drzwiach domu/mieszkania oraz na klatce schodowej ulotki, plakaty lub pisma informujące, że dana osoba jest dłużnikiem
 • Kontaktują się z pracodawcą dłużnika i informują o jego sytuacji finansowej
 • Przychodzą na uroczystości rodzinne dłużnika

Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Poza konsekwencjami natury prawno-karnej, istnieją również możliwości podjęcia działań na gruncie prawa cywilnego poprzez wystąpienie z roszczeniami o naruszenie dóbr osobistych przez windykatora.

Jako przykłady dóbr osobistych ustawodawca podaje: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. W orzecznictwie sądowym następuje rozszerzenie pojęcia jak chociażby na dobre imię. W związku z tym jeżeli rzekomy dłużnik uważa, że naruszono jego dobre imię, to może złożyć w sądzie pozew o naruszenie dóbr osobistych.

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) za naruszenie dóbr osobistych i nękanie przez windykatora

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może ten, którego dobro osobiste zostało naruszone także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. publiczne przeprosiny w gazecie lub na zebraniu wiejskim).

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz czego nie może windykator!

Na zasadach przewidzianych w kodeksie może taka osoba również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Jakie dowody są potrzebne, aby walczyć o odszkodowanie za nękanie przez windykatora.?

Wielu osobom wydaje się, że jednorazowe listowne wezwanie do zapłaty, albo jedna nieprzyjemna rozmowa telefoniczna wystarczą, aby uzyskać odszkodowanie / zadośćuczynienie. Nawet jeśli po jednorazowym zdarzeniu czujemy się pokrzywdzeni, dla sądu będzie to niewystarczające. Dlatego chcąc uzyskać zadośćuczynienie za uporczywe nękanie od firmy windykacyjnej rzekomy dłużnik musi się odpowiednio przygotować.

Dowody na nękanie przez windykatora, przydatne w walce o odszkodowanie:

 • cała posiadana korespondencja listowa w sprawie (od windykatora)
 • zarchiwizowane Smsy od pracowników firm windykacyjnych, albo zdjęcia tych wiadomości – z widocznymi numerami telefonów z jakich były wysyłane
 • historia połączeń telefonicznych od pracowników firm windykacyjnych
 • jeżeli windykator nakleił cokolwiek na drzwi mieszkania, albo zostawił na klatce schodowej pisma/wezwania z danymi rzekomego dłużnika, to należy je wszystko zachować oraz zrobić zdjęcia
 • bardzo pomocne będą zeznania świadków, jeżeli windykator odwiedzał sąsiadów, bliskich, lub zakład pracy rzekomego dłużnika i informował osoby trzecie o sytuacji finansowej/prawnej rzekomego dłużnika
 • jeżeli podczas wizyt windykatora terenowego była wzywana policja lub straż miejska, to notatki służbowe z podjętych czynności służbowych.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.