Kiedy idziesz do banku albo firmy pożyczkowej i zaciągasz zobowiązanie (kredyt lub pożyczka) wiesz, że zapłacisz dużo więcej niż otrzymujesz. Jest to naturalne. Wynika nie tylko z przepisów prawa bankowego czy kodeksu cywilnego, ale też doświadczenia życiowego, że „nie ma nic za darmo”. Jednak, czy na pewno?

Okazuje się, że w gąszczu aktów prawnych i niezliczonych przepisach ustawodawca zaszył ciekawe rozwiązania dla kredytobiorców, którzy są konsumentami. Jest to sankcja kredytu darmowego. Okazuje się, że darmowy kredyt za okrągłe 0% jest możliwy! W jaki sposób go otrzymać i jakie spełnić warunki? O tym w dalszej części artykułu.

UWAGA! Masz umowę kredytu albo pożyczki? Spłacasz raty na rzecz banku albo firmy pożyczkowej? Możesz sprawić, że rata Twojego kredytu znacznie spadnie i oddasz tylko tyle, ile pożyczyłeś. Kredyt 0% jest możliwy i nie wymaga zgody banku! W Kancelarii EUROLEGE przeanalizujemy Twoją umowę kredytu lub pożyczki całkowicie za darmo i wskażemy, czy kwalifikuje się ona na darmowy kredyt konsumencki.

Czym jest kredyt konsumencki?

Już na wstępie do artykułu wspomnieliśmy, że istnieją przepisy w sposób szczegółowy regulujące zawieranie umów kredytów i pożyczek z konsumentami. W polskim porządku prawnym jest to ustawa z dnia 12 maja 2011 roku „o kredycie konsumenckim”. Zgodnie z jej brzmieniem kredytem konsumenckim jest „umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 500 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi”. Oznacz to, że umowy kredytów i pożyczek powyżej 255 500 zł nie są umowami o kredyt konsumencki, nawet, jeśli kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą jest konsument.

Co ciekawe, umową o kredyt konsumencki może być również umowa o kredyt hipotecznym, ale z tym zastrzeżeniem, że zawarta została w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 22 lipca 2017 roku.

Kredyt konsumencki pod lupą. Sprawdź błędy banku lub chwilówki i zyskaj kredyt 0%!

Teraz skupmy się na tym jak uzyskać kredyt 0%? Jest to możliwe, jeśli bank albo chwilówka nie dopełniła co najmniej jednej formalności w zakresie zawierania umowy kredytu konsumenckiego. Błąd może być duży, średni, a nawet niewielki. Nikt nie wartościuje uchybienia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumencki możesz ubiegać się o kredyt darmowy 0% jeśli:

 1. umowa o kredyt konsumencki nie zawiera co najmniej imienia, nazwiska i adresu konsumenta oraz imienia, nazwiska (nazwy) i adresu (siedziby) oraz adresu do doręczeń elektronicznych wpisanych do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego.
 1. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie została zawarta na piśmie albo na odległość, w warunkach w jakich nie spełniono wszystkich założeń i wymogów przewidzianych ustawą;
 2. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera takich danych pożyczkobiorcy jak: imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwę), adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 3. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia:
 • rodzaju kredytu konsumenckiego,
 • czasu obowiązywania umowy,
 • całkowitej kwoty kredytu,
 • terminu i sposobu wypłaty kredytu;
 1. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego, a także warunków, okresów i procedur zmiany stopy procentowej w trakcie trwania umowy;
 2. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera określenia RRSO wraz z podaniem wszystkich założeń służących jej obliczeniu;
 3. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera zasad i terminów spłaty kredytu konsumenckiego, a w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy;
 4. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera informacji o innych kosztach jakie konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w tym w szczególności o opłatach dodatkowych;
 5. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunków jej zmiany oraz ewentualnych innych opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 6. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa takie zabezpieczenie przewiduje;
 7. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym;
 8. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera prawa konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem;
 9. umowa kredytu konsumenckiego (w tym pożyczki) nie zawiera informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;
 10. w umowie o kredyt konsumencki (w tym pożyczkę) zastrzeżono opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetki za opóźnienie naliczone konsumentowi przekraczają kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 11. w umowie o kredyt konsumencki (w tym pożyczkę) zastrzeżono pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy ustawy.

Jak widzisz, instytucje pożyczkowe, w tym banki i chwilówki muszą spełnić wiele kryteriów, aby kredyt jaki zawierają z konsumentem nie był darmowy (kredyt 0%).

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się na darmową konsultację.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

Co zrobić, aby otrzymać kredyt darmowy 0%?

Sam fakt, że umowa kredytu konsumenckiego zawartego z bankiem lub chwilówką zawiera istotne wady nie powoduje, że kredyt będzie darmowy. Aby tak się stało konsument musi złożyć kredytodawcy specjalne oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. Jest to pismo, w którym konsument powołując się na przepisy ustawy „o kredycie konsumenckim” wskazuję, że korzysta z sankcji kredytu darmowego i spłaci go na zasadach i w terminie przewidzianym przepisami prawa, o czym w dalszej części artykułu.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego można złożyć kredytodawcy w każdym czasie, o ile umowa nadal jest wykonywana albo nie została wykonana na skutek braku spłaty. Natomiast co do umów kredytów konsumenckich, które już zostały wykonane (spłacone w całości) termin na złożenie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego wynosi 1 rok od dnia wykonania (spłacenia w całości) umowy.

WAŻNE! Składając oświadczenie o sankcji kredytu darmowego warto korzystać z pomocy prawnika. Instytucje finansowe potrafią interpretować przepisu ustawy „o kredycie konsumenckim” wedle własnego uznania, na własną korzyść, nie uznając tym samym oczywistych i zasadnych roszczeń konsumentów (pożyczkobiorców i kredytobiorców). Chcesz wiedzieć jakie umowy zawierają błędy? Przeczytaj artykuł Sankcja kredytu darmowego jakie banki

Co daje sankcja kredytu darmowego? Jakie korzyści z kredytu 0%?

Korzyści płynące z uzyskania przez konsumenta kredytu darmowego są bardzo duże. W tym zakresie możemy wyróżnić korzyści z kredytu darmowego 0%, które pojawiają się przed spłatą albo po spłacie całości kredytu.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego przed spłatą kredytu.

Jeżeli jesteś w trakcie spłacania kredytu konsumenckiego i nie spłaciłeś jeszcze pożyczonego kapitału (nawet, gdy zaprzestałeś dokonywania spłat i masz już działania windykacyjne), po złożeniu skutecznego oświadczenia o sankcji kredytu darmowego zyskujesz:

 • prawo do zwrotu kredytu konsumenckiego bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie,

Jeśli jesteś w trakcie spłacania kredytu konsumenckiego i spłaciłeś więcej niż otrzymany kapitał (nawet, gdy zaprzestałeś dokonywania spłat i masz już działania windykacyjne), po złożeniu skutecznego oświadczenia o sankcji kredytu darmowego zyskujesz:

 • prawo do zwrotu kredytu konsumenckiego bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie,
 • prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał (tank, bank lub chwilówka muszą oddać Ci pieniądze!)

Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się na darmową konsultację.

Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

WAŻNE! Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego po spłacie kredytu.

Natomiast, gdy już spłaciłeś kredyt konsumencki w całości i nie minął jeszcze 1 rok od tego zdarzenia to:

 • masz prawo do zwrotu nadpłaty ponad pożyczony kapitał (TAK! W TEJ SYTUACJI BANK LUB CHWILÓWKĄ RÓWNIEŻ MUSZĄ ODDAĆ CI PIENIĄDZE).

Pomagamy skorzystać z sankcji kredytu darmowego

W kancelarii EUROLEGE prowadziliśmy już wiele postępowań, w których odzyskiwaliśmy zabrane bezprawnie konsumentom pieniądze z wcześniejszych spłat kredytów i pożyczek. Zasady współpracy z naszą kancelarią są jednak inne – bardzo korzystne dla Klienta, proste i przejrzyste. Działamy w oparciu o prowizję za sukces.

Jaki procent odzyskanej prowizji bankowej stanowi nasze wynagrodzenie? Tutaj konieczne staje się wyliczenie. Może okazać się, że sprawa nie jest łatwa, a kwota do odzyskania nie jest duża. Z kolei może być też tak, że sprawę ocenimy na standardową i wówczas zaproponujemy świetne warunki współpracy. Jesteśmy elastyczni i otwarci na współpracę.

Już dziś zgłoś się do nas po darmową analizę umowy kredytowej. Ustalimy czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego oraz w jakiej kwocie należy ci się zwrot pieniędzy. Taka konsultacja do niczego nie zobowiązuje, jest całkowicie bezpłatna i bezpieczna. Nie musisz wychodzić z domu, bo wszystkie formalności załatwiamy przez Internet.

Skontaktuj się z nami:


4.8/5 - (42 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.