Zgodnie z naszymi przewidywaniami Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o czasowym i częściowym zawieszeniu działalności sądów. Co to oznacza w praktyce? Zawieszenie działalności sądów dotyczy aktualnie tylko rozpraw sądowych. Jak wiadomo, to największe zagrożenie dla osób tam pracujących. Wynika to z faktu, że sale sądowe odwiedzają tysiące osób, których stan zdrowia rzecz jasna jest nieznany. W trosce o zdrowie pracowników sądów i jako element walki z epidemią postanowiono o wyłączeniu dostępności sądów dla osób trzecich.

Do kiedy potrwa taki stan? Zgodnie z podjętą przez Ministra Sprawiedliwości musimy liczyć się z zawieszeniem działalności sądów w zakresie rozpraw sądowych od dzisiaj (13.03.2020 roku) aż do dnia 31 marca 2020 roku. Przewidujemy jednak, że termin ten zostanie przedłużony na dalszy czas określony.

Powyższa decyzja nie dotyczy jedynie spraw, które mają naglący charakter.

Co z nakazami zapłaty?

WAŻNE!
Powyższa decyzja o częściowym zawieszeniu pracy sądów nie dotyczy wydawania nakazów zapłaty! Na dzień dzisiejszy wszystkie sekretariaty sądów pracują normalnie, a sędziowie i referendarze, nadal będą wykonywali swoje obowiązki orzecznicze.

Co więcej, z uwagi na powyższe może się okazać, że pod tym względem praca sądów ulegnie usprawnieniu. Dlatego należy bezwzględnie odbierać każdą korespondencję przychodzącą z sądu!

Poniżej publikujemy całość decyzji Ministra Sprawiedliwości:

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli w sądach od 13 do 31 marca 2020 r. przesuwane będą terminy rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru. Rekomendacja ograniczenia wokandy do spraw najbardziej pilnych jest wynikiem dzisiejszej video-konferencji prezesów Sądów Apelacyjnych z udziałem wiceministrów sprawiedliwości Anny Dalkowskiej i Michała Wójcika. Zalecenie przesunięcia wokand wynika z konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.  O podjęcie tego rodzaju kroków zwrócił się do resortu sprawiedliwości Główny Inspektor Sanitarny. W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecił on rozważenie możliwości zmiany organizacji pracy sądów wszystkich szczebli  oraz reorganizację sposobu prowadzenia rozpraw sądowych, tak aby, o ile to możliwe, ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie służbowe kontakty pracowników  wymiaru sprawiedliwości z innymi osobami (np. podsądnymi, świadkami, rzeczoznawcami).

Podczas video-konferencji przychylono się do tych zaleceń. Konkretne decyzje, co do możliwości odłożenia terminów rozpraw, należą jednak wyłącznie do sędziów i prezesów sądów, zgodnie z zasadą niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

W związku z okresowym ograniczeniem rozpoznania spraw Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych listę spraw pilnych, które rekomenduje do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki oraz wyłączenie ich z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron.

Na liście znalazły się następujące kategorie spraw:

  1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
  4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Co ważne, w zależności od potrzeby i pilności, Prezesi sądów mogą podejmować decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do wszystkich sądów powszechnych w Polsce o zamieszczenie informacji o kategoriach pilnych spraw na ich stronie internetowej.

Czwartkowa video-konferencja to kolejna tego rodzaju konsultacja poświęcona działaniom prowadzonym w instytucjach związanych z resortem sprawiedliwości, mających na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2.

W sądach, placówkach penitencjarnych i prokuraturach  stosowane są procedury profilaktyki, w tym wzmożonej higieny, ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z zagranicy z rejonów zagrożeń, ochrony zdrowia osób pracujących, osadzonych i interesantów. Prowadzone są  przesłuchania świadków za pomocą video, ograniczany jest udział publiczności w rozprawach, stosuje się telepracę. W budynkach sądów dostępne są płyny odkażające, zalecane jest sprawdzanie temperatury interesantów. Ograniczanie kontaktów i odpowiedzialne informowanie o kręgu zagrożenia, jest bardzo ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii, wdrażanym we wszystkich placówkach resortu sprawiedliwości.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego prosimy wszystkich interesantów sądów w kraju o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, a także administracyjnych, dotyczących organizacji pracy tych placówek oraz o bezpośrednie kontaktowanie się z sekretariatami tych sądów w sprawach niecierpiących zwłoki.”

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow


5/5 - (5 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wiadomości

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.