Gdy wierzyciel chce skutecznie dochodzić swojej wierzytelności, nie musi od razu kierować swoich działań na drogę postępowania sądowego. Przed złożeniem pozwu o zapłatę długu warto spróbować dojść do porozumienia z dłużnikiem, proponując mu zawezwanie do próby ugodowej. Zobacz, na czym polega ta instytucja i jaka procedura się z nią wiąże.

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej to czynność inicjująca pojednanie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, przeprowadzana w obecności sądu. Postępowanie pojednawcze oznacza, że zawezwanie ma charakter ugodowego egzekwowania wierzytelności. Zamiast pozwu wierzyciel składa wniosek do sądu rejonowego, który ma kompetencje do rozpatrywania tego typu spraw. Treścią postępowania ugodowego ma być ustalenie zasad spłaty długu, m.in. rozłożenia go na raty, anulowania odsetek itp. Zawezwanie do próby ugodowej zostało skonstruowane jako narzędzie dla wierzyciela, dzięki któremu może szybciej i skuteczniej dochodzić swoich roszczeń.

Kto składa zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością, w której uczestniczą dwie strony – wzywający, którym jest wierzyciel oraz przeciwnik, czyli dłużnik. Wzywający składa wniosek do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Co zrobić, gdy otrzymasz wezwanie do próby ugodowej?

Należy zaznaczyć, że postępowanie ugodowe ma charakter fakultatywny i dłużnik ma wybór, czy chce w nim uczestniczyć. Ani wzywający, ani sąd nie mogą zmusić przeciwnika do uczestniczenia w posiedzeniu. Dłużnik powinien jednak rozpatrzyć, czy zawezwanie do próby ugodowej nie stanowi dla niego szansy na szybkie uwolnienie się z długów.

Masz kredyt we frankach? Zobacz, czy lepiej zawrzeć ugodę, czy sądzić się z bankiem.

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Ustawą, która reguluje instytucję zawezwania do próby ugodowej, jest Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 123 § 1 tej ustawy, wniesienie do sądu zawezwania do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia wierzytelności. W praktyce powoduje to, że termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie ugody.

Jak wygląda procedura zawezwania do próby ugodowej?

Próbę ugodową inicjuje złożenie wniosku, który powinien czynić zadość wymogom formalnym pisma procesowego, tj.:

  • oznaczyć sąd, do którego jest kierowane,
  • wskazać strony postępowania poprzez podanie ich imion i nazwisk, a także ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, aktualnego adresu zamieszkania i numeru PESEL,
  • oznaczyć rodzaj pisma,
  • wskazać osnowę wniosku lub oświadczenie,
  • wskazywać fakty i dowody popierające wniosek,
  • zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wskazywać załączniki (w razie potrzeby).

Wniosek powinien także wskazywać wartość przedmiotu sporu. Sąd nie powinien mieć wątpliwości, jakiej sprawy dotyczy zawezwanie do próby ugodowej. Wzywający powinien także wnieść o wyznaczenie terminu posiedzenia celem zawarcia ugody.

Uzasadnienie wniosku powinno obejmować zwięzłe opisanie sprawy oraz wskazanie propozycji postanowień, które ostatecznie mają znaleźć się w ugodzie. W ten sposób wzywający daje przeciwnikowi możliwość ustosunkowania się do swoich propozycji. 

Wniosek należy wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przeciwnika, bez względu na właściwość rzeczową sądu. Sprawę prowadzi sąd w składzie jednego sędziego.

Postępowanie kończy się z momentem:

  • zawarcia ugody,
  • ustalenia, że do zawarcia ugody nie doszło.

Jednak bez względu na wynik posiedzenia, z jego przebiegu sporządza się protokół, który zawiera osnowę ugody lub informacje o tym, że do zawarcia ugody nie doszło. Sama ugoda może być także zapisana w osobnym dokumencie, który załącza się do protokołu. Treść ugody musi zostać zaprotokołowana także wtedy, gdy sąd uzna ją za niedopuszczalną, biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego albo obowiązujące przepisy prawne.

Mam dług – gdzie mogę szukać pomocy?

Nie musisz samemu walczyć ze swoimi długami. Przeczytaj poradnik, gdzie szukać pomocy. Jeśli zmagasz się z zadłużeniem, które z miesiąca na miesiąc staje się coraz większe, skontaktuj się z kancelarią EuroLege. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sprawę i zaproponują plan działania zupełnie za darmo. Zaufaj specjalistom i uwolnij się od długów!


4.9/5 - (30 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.