Otrzymując pismo z sądu wiele osób nie wie jak zabrać się do napisania odpowiedzi. Problem z gotowymi rozwiązaniami na różnych stronach internetowych jest jedne – wielość pism sądowych i brak dopasowania rozwiązania do konkretnych potrzeb. Dlatego w naszym artykule wskażemy jakie pisma sądowe może otrzymać osoba pozwana i co należy na nie odpisać oraz w jakim terminie to zrobić.

Wszystkie podawane przez nas informacje w artykule są wynikiem wielu lat doświadczeń oraz szerokiej praktyki w sprawach sądowych. Ze względu na zakres naszej działalności oraz dbając o to, aby materiał nie był za bardzo obszerny skupimy się na pismach procesowych w sprawach z powództwa banków, firm pożyczkowych oraz chwilówek. Generalnie skoncentrujemy się na odpowiedziach na pisma w sprawach o zapłatę.

Czym jest pismo z sądu w sprawie o zapłatę?

Otwierając kopertę z przesyłką sądową możesz być pewien jednego. Na pewno w środku znajdziesz pismo sądowe. Możliwości jest bardzo wiele. Wynika to z faktu, że sądy wysyłają różne pisma w różnych sprawach. Zależne jest to również od etapu na jakim znajduje się dana sprawa sądowa. Tak jak napisaliśmy wyżej, w materiale skupimy się na pismach sądowych otrzymywanych przez osoby pozwane w sprawach o zapłatę. Jakie pisma mogą otrzymywać pozwani z sądu cywilnego? Oto kilka najczęściej występujących rodzajów takich pism:

  • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  • wyrok zaoczny,
  • wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, tzw. wyrok bez rozprawy,
  • wezwanie do sądu na rozprawę,
  • zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew wraz z pozwem,
  • zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego, np. do złożenia podpisu albo uiszczenia opłaty.

Oczywiście są to tylko przykładowe pisma jakie sąd może wysłać do osoby pozwanej o zapłatę stanowiące. Rodzajów tych pism może być zdecydowanie więcej. Dlatego zalecamy, aby każde pismo otrzymywane z sądu konsultować ze specjalistą albo prawnikiem. W naszej Kancelarii EUROLEGE wstępna konsultacja i analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Jak napisać pismo do sądu? Czy jest jakiś wzór pisma wyjaśniającego do sądu?

Oczywiście na wielu stronach internetowych możecie Państwo znaleźć liczne wzory pism do sądu. Najczęściej spotykane to:

Jednak poza ogólnymi, formalnymi rysami wzory pism do sądu nie zawierają żadnych konkretnych rozwiązań dla osoby z nich korzystającej. Przede wszystkim wzór pisma wyjaśniającego do sądu ściągnięty z przypadkowej strony internetowej może być początkiem kłopotów. Dlaczego? Ponieważ takim pismem nie załatwisz swojej sprawy pozytywnie.

Wzór odpowiedzi na pismo z sądu zazwyczaj jest tylko pewną namiastką pisma. Aby było one dobrze stworzone potrzeba dodatkowych rzeczy. Należy dokładnie opisać co się chce oraz podać należne fakty, twierdzenia, zarzuty oraz dowody. Nie wystarczy napisać jednego zdania. Takie coś nie załatwi sprawy. A pisanie samodzielnie, nie znając metodyki procesu może skończyć się przegraną mimo dobrych chęci.

O jakich brakach we wzorach piszemy? Przede wszystkim wzór pisma do sądu nie zapewni osobie piszącej wskazania odpowiedniego zarzutu procesowego. Przykład? Zarzut przedawnienia roszczenia. A do tego każdy z postawionych zarzutów należy nie tylko wskazać, ale też wykazać i niekiedy udowodnić. Nie jest to zadanie łatwe dla osób nie posiadających doświadczenia procesowego. Szczególnie, jeśli po drugiej stronie mamy profesjonalny podmiot reprezentowany przez radcę prawnego albo adwokata…

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Dlatego nie zalecamy, aby korzystać ze wzorów pism procesowych znalezionych gdzieś w Internecie. Nawet, jeśli są to strony zaufane, np. strony internetowe sądów rejonowych czy okręgowych. Dokumenty w każdej sprawie powinny zostać rzetelnie przeanalizowane. Nie wystarczy pobieżne zapoznanie się z ich treścią. Należy wiedzieć czego się szuka i pod jakim kątem czytać konkretne dokumenty, np. umowę kredytu, wypowiedzenie umowy kredytu czy wezwanie do zapłaty.

Jak napisać pismo do sądu?

Każde pismo do sądu musi zawierać pewne niezbędne składniki. Przeoczenie chociażby najmniejszego elementu będzie wiązało się z konieczności uzupełnienia braków formalnych. A te mogą być różne. Począwszy od istotnych po naprawdę błahe. Jednak każdy z braków może finalnie skutkować zwrotem złożonego pisma sądowego. Warto o tym wiedzieć, szczególnie przy składaniu środków odwoławczych. W tym wspomnianego wyżej sprzeciwu od nakazu zapłaty czy sprzeciwu od wyroku zaocznego. Ważne jest również zachowanie wzmożonej czujności kiedy składamy wniosek o uzasadnienie wyroku sądu. Błędy przy jego składaniu mogą być dotkliwe i łączyć się z niemożliwością złożenia odwołania do sądu.

Warunki formalne pisma do sądu. Jak napisać pismo wyjaśniające?

Przejdźmy teraz do warunków formalnych, jakim powinno odpowiadać pismo procesowe. Czyli obowiązkowych elementów.

Każde pismo procesowe (pismo do sądu) powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia – czyli czego konkretnie się domagamy wnosząc pismo do sądu;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.

Jeśli jest to pierwsze pismo w sprawie nie możesz zapomnieć o tym, aby podać dodatkowo:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Jeżeli wnosisz kolejne pismo do sądu w danej sprawie (zazwyczaj pismo wyjaśniające do sądu) to wówczas musi podać dodatkowo sygnaturę akt sprawy. Stosując taką regułę ogólną można jednak łatwo popełnić błąd. Okazuje się, że jest wiele pism, których nawet pierwsze złożenie wiąże się z obowiązkiem podania sygnatury akt sprawy. Chociażby powołane wyżej odwołania od orzeczeń sądowych czy odpowiedź na pozew.

Jak widać złożenie poprawnego pisma do sądu nie jest zadaniem łatwym dla osoby niedoświadczonej. Niestety wiele osób przecenia swoje możliwości i działa samodzielnie. Nadmierna pewność siebie potrafi być jednak zgubna. W naszej Kancelarii EUROLEGE widzieliśmy już wiele sytuacji, gdzie osoby pozwane do sądów popełniały proste błędy. Te ostatecznie przyczyniały się do odrzucenia środków odwoławczych. A sprawy można było uznać za rokujące do prowadzenia i wygrania. Jaki był efekt działania samodzielnego z błędami? Bywało, że w szybkim tempie pojawiał się komornik na majątku osoby pozwanej. W takiej sytuacji szans na pomoc właściwie nie ma. Możliwe staje się wówczas jedynie negocjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych z wierzycielem.

Termin na złożenie pisma do sądu. Czy muszę składać pismo przewodnie do sądu?

Każda odpowiedź na pismo z sądu oznaczona jest jakimś terminem. Zazwyczaj będą to 2 tygodnie liczone od dnia odebrania przesyłki sądowej. Taki termin przeznaczony jest dla sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty czy sprzeciwu od wyroku zaocznego.

W przypadku odpowiedzi na pozew będą to jedynie zasadniczo 2 tygodnie. Jest to minimalny termin jaki sąd może wyznaczyć osobie pozwanej, aby złożyła odpowiedź na pozew. Termin 2 tygodni może zostać jednak przez sąd wydłużony. Bywa tak wcale nie rzadko. Wówczas mogą to być np. 3 tygodnie, a nawet 1 miesiąc. Szczególnie takie wydłużenia terminów w odpowiedzi na pozew spotyka się w sprawach skomplikowanych o dużych wartościach przedmiotu sporu i znacznej ilości dokumentacji.

Pamiętaj, że niekiedy musisz złożyć pismo przewodnie do sądu. Nie ma takiego obowiązku zawsze. Dzieje się tak wówczas, gdy składane pismo nie jest pierwszym pismem w sprawie. Może to być np. pismo uzupełniające braki sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pismo przewodnie do sądu składa się jako dokument główny. Wszystko inne stanowi jego załączniki.

Muszę napisać pismo do sądu – mam problem i szukam pomocy. Gdzie mogę ją uzyskać?

Stare polskie przysłowie „kto szuka, nie błądzi” jest w przypadku spraw sądowych idealnym rozwiązaniem. Trzeba tylko wiedzieć czego się szuka, jak to zrobić oraz komu zlecić prowadzenie swojej sprawy. Zawsze należy być ostrożnym w zapewnieniach podmiotu, do którego kierujemy się z ważnymi dla nas tematami. Szczególnie, jeśli chodzi o sprawy sądowe, reprezentację naszych interesów oraz pisanie pism do sądu. Należy zwracać szczególną uwagę na doświadczenie osoby, która ma podjąć się pomocy. Pamiętaj, że nie każdy adwokat i radca prawny jest specjalistą w sprawach o zapłatę. Szczególnie, jeśli chodzi o sprawy tak trudne formalnie i merytorycznie jak te z bankami, chwilówkami czy firmami windykacyjnymi.

W naszej Kancelarii EUROLEGE od wielu lat zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Pomagamy im i reprezentujemy je przed wszystkimi sądami w Polsce. Pomagamy również tym, którzy wyjechali za granicę zostawiając za sobą bagaż długów. Chodzi o naszych rodaków mieszkających poza granicami kraju. Żadne wołanie o pomoc nie pozostaje u nas bez odpowiedzi.

Z naszych statystyk wynika, że już kilka tysięcy osób uzyskało oddłużenie dzięki naszej bezpośredniej pomocy. Natomiast wstępnych porad i konsultacji w sprawach odbyliśmy już kilkadziesiąt tysięcy. Na przestrzeni czasu nabyliśmy ogromnego doświadczenia w tym jak należycie wypełniać rolę obrońcy osób zadłużonych. Znamy pisma oraz taktykę procesową banków, firm windykacyjnych oraz pożyczkowych.

Chcesz uzyskać bezpłatną analizę swojej sprawy? Wszystko załatwisz u nas zdalnie, bez konieczności wychodzenia z pracy czy domu. Wystarczy, że posiadasz telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu. Możesz skontaktować się z nami przez telefon albo mailowo. Możliwe jest także wysłanie do nas zgłoszenia przez formularz. W takiej sytuacji oddzwaniamy najpóźniej następnego dnia roboczego.

Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


5/5 - (32 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Iwona pisze:

Witam. Mam wezwanie z Sądu Pracy o uzupełnienie braków formalnych pozwu. Muszę uzupełnić informacje czy strony podjęły mediację. Proszę o poradę jak poprawnie napisać pismo. Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Iwono. Nie zajmujemy się sprawami dotyczącymi sporów pracowniczych. Bardzo nam przykro.

Beata pisze:

Witam mam sprawe o zrzeczenie sie spadku po zmarłej mojej babci (ja sie już zrzeklam) i teraz wysyłałam do Warszawy o zrzeczenie sie spadku po (prababci mojego maloletniego syna).Wszystkie dokumenty zostaly zlozone a wczoraj dostalam pismo iz musze dostarczyc praktycznie te same dokumenty ktore wysyłałam.Jak napisac poprawnie odpowiedz na poszczegolne punkty do sadu.Z gory dziekuje za odpowiedz i pomoc

Beata pisze:

Bardzo proszę o pomoc .Jak napisać pismo do sądu . Matka nie wywiązuje się z wyroku sądu. Dzieci w 4piatek miesiąca mają przyjeżdżać do mnie 1 przyjeżdża 2 nie podobno nie chce ale w 2 sobotę miesiąca mam spotkania z nimi w ich miejscu zamieszkania i mówi że już teraz przyjedzie i tak zawsze były 3 spotkania na żadnym nie była. Ma 9 lat

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Beato. Niestety, ale nie zajmujemy się sprawami takiego rodzaju. Bardzo nam przykro.

Angelika pisze:

Dzień dobry.Kieruje sie do państwa z prosbą.Złożyłam do sadu o upadłość konsumencką.Wysyłając wszystkie pisma wirzycieli.Sąd wraz oczekuje wypisania wszystkich wierzycieli.Ja nie pamietam. Sprawe ma 17 maja.PROSZE BARDZO O POMOC.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Angeliko. W czym konkretnie mielibyśmy pani pomóc na tym etapie sprawy? Czy chodzi Pani o pomoc w zredagowaniu pisma do sądu? Jeśli tak to zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Grażyna pisze:

Chcę wysłać do sądu pismo o przekazywanie korespondencji a inny adres korespondencyjny.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Grażyno. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mariusz pisze:

Witam potrzebuję pomocy aby zatrzymać działania komornika aby nie doszło do wyceny mieszkania proszę o pomoc.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Marku. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Bożena pisze:

Jak napisać pismo do Sadu że rezygnuje z mediacji z moim byłym mężem. Złożyłam do sądu pismo o ukaranie byłego męża za nie wywiązywanie się z ustaleń brania dziecka. Sąd wysyła nas na mediacje. Od roku ja i moje dziecko nie mamy kontaktu z nim. O czym mamy rozmawiać

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Bożeno, taka sprawa ewidentnie wymaga konsultacji prawnej z prawnikiem. Jeśli zależy Pani na naszej pomocy to oczywiście zapraszamy do kontaktu.

Mateusz pisze:

Witam, jak mam napisać oświadczenie do sądu o zamianę kary więzienia na pracę społeczne ? Kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać i jeszcze to uzasadnienie…

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Prosimy o napisanie do nas na maila prośby o pomoc w napisaniu takiego pisma. Nasz adres mailowy: kontakt@eurolege.pl

Patryk pisze:

Witam… Pytanie takie mam jakie pismo i czy wogole moge napisac, odwolac sie od zeznan swiadkow ktorzy zeznawali w toczacej sie sprawie o przyznanie mi jako ojcu syna pod opieke mi ale byli tesciowe maja jakies niewiadomo dla czego przeciwzkazania temu powolali dwoje swiadkow ktorzy nie przebywajac i nie majcy ogolnej wiedzy o tym jak sie zajmuje synem zlozyli zeznania przed sadem a sad nawet nie dal mi mozliwosci odpowiedzenia na te zarzuty i zakonczyl posiedzenie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Niestety w zakresie zeznań świadków nie przysługują żadne środki odwoławcze. Możliwe jest co najwyżej złożenie wniosku do sądu o ponowne przesłuchanie świadków.

Piotr pisze:

Dzien Dobry,pisze do Panstwa,poniewaz dostalem wezwanie na rozprawe z sadu ,ktora ma sie odbyc niebawem.Dotyczy ona upadlosci konsumenckiej i na tej rozprawie sad bedzie ustalał plan spłat wierzycieli.W podanym wezwaniu jest napisane zeby wykazac koszty utrzymania z racji prowadzenia gospodarstwa domowego oraz jesli sie lecze ,dołaczyc dokumentacje medyczna.Nie wiem jak to zatytułowac i czy opisac cala sytuacje czy tylko ile i na co przeznaczam srodki.Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Piotrze, musielibyśmy bliżej poznać Pana sytuację. jesteśmy również w stanie napisać dla Pana pismo. Potrzebujemy jednak więcej informacji. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Tomaszkrawczyk pisze:

Jakpoprawnienapisacpismodosaduwsprawieozniesienieubezwlasnowolnieniaprzebywajacwdomupomocyspolecznej?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W tym zakresie nie pomożemy. Zajmujemy się tematyką zadłużeń. Najlepiej, jeśli uda się Pan do prawnika na miejscu i poprosi o pomoc.