Wydany został wobec Twojej osoby wyrok sądu, z którym się nie zgadzasz? Zanim złożysz apelację w sprawie cywilnej musisz w pierwszej kolejności złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. W naszym dzisiejszym poradniku opiszemy czym jest wniosek o uzasadnienie wyroku, jak go napisać, gdzie złożyć oraz jaki jest termin na jego wniesienie do sądu. Zapraszamy do lektury.

Jak napisać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej należy sporządzić na piśmie oraz czytelnie podpisać. Warunkiem skuteczności wniosku o wydanie wyroku jest przede wszystkim określenie wszystkich niezbędnych danych, które umożliwią sądowi odczytanie Twojego wniosku. Musi więc wniosek o uzasadnienie wyroku zawierać:

  1. datę sporządzenia wniosku;
  2. sąd, do którego kierujesz wniosek;
  3. strony procesu;
  4. sygnaturę akt sprawy;
  5. określenie jakiego wyroku, w jakiej sprawie dotyczy wniosek;
  6. określenie czy wniosek dotyczy całości czy też części wyroku z oznaczeniem tej części;
  7. prośbę o sporządzenie uzasadnienia wyroku;
  8. prośbę o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem;
  9. własnoręczny podpis.

Gdzie złożyć wniosek o uzasadnienie i doręczenie odpisu wyroku?

Wniosek o uzasadnienie i doręczenie wyroku należy złożyć do sądu, który wydał wyrok. Ważne jest, aby wniosek skierowany został do właściwego sądu. Nie jest przy tym istotne podanie wydziału danego sądu. Nawet podanie nieprawidłowego wydziału nie wpływa na skuteczność złożonego pisma.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wniosek o uzasadnienie składa się w 1 egzemplarzu – tylko dla sądu. Nie ma konieczności dołączania odpisu takiego pisma procesowego dla strony przeciwnej.

Jaki jest termin do złożenia wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku?

Po wydaniu wyroku przez sąd cywilny masz jedynie tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeśli spóźnisz się o chociaż 1 dzień to wówczas sąd odrzuci Twój wniosek jako wniesiony po upływie ustawowego terminu przewidzianego przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Aktualnie, tj. od 07 listopada 2019 roku nie ma możliwości złożenia apelacji od wyroku bez jego uzasadnienia. Wcześniej istniała taka możliwość, co niejednokrotnie ratowało wiele osób. Ustawodawca jednak zmienił te przepisy i uniemożliwił skarżenie orzeczeń sądu bez uprzedniego, płatnego uzasadnienia.

Wniosek o uzasadnienie wyroku – opłata? Zmiany od 08.2019 roku!

Jako świadomy konsument musisz mieć wiedzę, że opłacie podlegają jedynie te pisma, od których ustawa przewiduje konieczność wnoszenia opłaty. Wniosek o uzasadnienie jest jednym z tych pism sądowych, co do których osoba wnosząca do niedawna nie była zobowiązana do wnoszenia opłaty sądowej.

Niestety, ale Sejm RP mocą ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadził opłatę od wniosku o uzasadnienie. Wprowadzone zmiany stanowią, że wniosek o uzasadnienie orzeczenia sądowego (wyroku, postanowienia, zarządzenia) będzie podlegał opłacie w wysokości aż 100 zł. To niewątpliwie zamknie części konsumentom prawo do sądu, a przede wszystkim ustalenia, czy sędzia rozpatrujący sprawę rozpoznał ją należycie.

W przypadku braku uiszczenia opłaty sąd zgodnie z przepisami kodeksu odrzuca wniosek o uzasadnienie wyroku. W praktyce nie jest jeszcze utrwalone czy przed odrzuceniem powinien wezwać stronę wnoszącą do uiszczenia opłaty. Z tego względu należy składać wniosek opłacony albo wnioskować jednocześnie o zwolnienie z opłaty. W drugim przypadku koniecznym staje się dołączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Pamiętaj, że jeśli opłacisz wniosek o uzasadnienie wyroku, to wówczas opłata w kwocie 100 zł będzie zaliczana w poczet opłaty od apelacji. Niestety, ale jeśli opłata od apelacji będzie niższa niż 100 zł, to Skarb Państwa nie zwróci Ci nadpłaty. Wynika to z przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Uzasadnienie wyroku – termin.

Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego sąd powinien uzasadnić wydany wyrok w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie. W skomplikowanych sprawach prezes danego sądu może przedłużyć termin na uzasadnienie wyroku na dalszy czas nieoznaczony. Teoria sobie, a praktyka sobie. W dużej ilości spraw uzasadnienia wyroków dokonywane są z przekroczeniem terminów. Oczywiście istnieje wówczas szansa na sprowadzenie przeciwko opieszałemu sędziemu postępowania dyscyplinarnego. Jednak dla żadnej ze stron ukaranie sędziego nie będzie miało żadnego znaczenia. Uzasadnienie wyroku po terminie nie ma wpływu na ważność i skuteczność wydanego orzeczenia.

Czy muszę składać wniosek o uzasadnienie wyroku?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule powyżej, można odpowiedzieć: to zależy. Od czego? Przede wszystkim od tego, czy czujesz się pokrzywdzony wydanym wyrokiem sądowym. Jeśli tak, to zawsze powinieneś składać wniosek o uzasadnienie wyroku, bowiem dzięki temu dowiesz się co stało u podstaw wydania niekorzystnego dla Twojej osoby orzeczenia. Takie uzasadnienie umożliwi Ci złożenie apelacji, w której będziesz mógł wypunktować błędy sądu I instancji i przedstawić swój pogląd na sprawę sądowi II instancji.

Jeśli nie zamierzasz składać apelacji od wydanego wyroku, to składanie wniosku o uzasadnienie wyroku nie jest konieczne. Możesz jednak złożyć takie uzasadnienie tylko po to, aby dowiedzieć się z czystej, ludzkiej ciekawości, dlaczego sąd wydał niekorzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Dostałeś niekorzystny wyrok z sądu? Skorzystać z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

Kategorie: Porady dla dłużnikówWzory i przydatne pisma Tagi: Brak tagów

O Autorze

Jacek Andrzejewski

Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii EUROLEGE. Doświadczony manager marketingu i sprzedaży z wieloletnią praktyką na kierowniczych stanowiskach w kancelariach prawnych i firmach handlowych o zasięgu ogólnopolskim. Wielokrotnie zasiadał w organach instytucji działających w sektorze NGO.