Ten artykuł poświęcimy wyrokowi zaocznemu oraz środkowi obrony przeciwko takiemu orzeczeniu sądowemu, jakim jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Pisaliśmy już na naszym blogu o tym, jak prawidłowo sporządzić oraz wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczymzarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz odpowiedź na pozew z powództwa firmy windykacyjnej.

Wyrok zaoczny jest jednak szczególnym przykładem orzeczenia sądowego, na który trzeba zwrócić uwagę. W poniższym poradniku wyjaśniamy, jak skutecznie napisać sprzeciw od wyroku zaocznego.

Czym jest wyrok zaoczny wydany przez sąd?

Jednak po kolei. Czym jest wyrok zaoczny wydawany w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego? Jest to orzeczenie, w którym sąd rozstrzyga o żądaniu pozwu, które np. firma windykacyjna skierowała przeciwko potencjalnemu dłużnikowi.

Wyrok zaoczny może być wydany przez sąd jedynie w pewnych określonych przez przepisy prawa przypadkach, a są to sytuacje, gdy:

  1. pozwany stawił się na rozprawę i mimo swojej obecności nie bierze czynnego udziału w rozprawie – rzadko spotykana sytuacja;
  2. pozwany nie stawił się na rozprawę i nie wniósł wcześniej wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod swoją nieobecność – zazwyczaj spotykany przypadek.

Zgodnie z przepisem art. 339 § 2 k.p.c., na rozprawie zaocznej sąd przyjmuje za prawdziwie twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Niestety ułamek procenta stanowią wyroki zaoczne oddalające powództwa. W zdecydowanej większości są to wyroki zasądzające całość dochodzonej pozwem kwoty przez powoda.

Dlaczego wyrok zaoczny jest tak niebezpieczny? Rygor natychmiastowej wykonalności

Dlaczego wyrok zaoczny jest jeszcze takim groźnym orzeczeniem sądowym? Przede wszystkim dlatego, że wyrokowi zaocznemu zasądzającemu roszczenie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W praktyce oznacza to więc, że taki wyrok stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji przeciwko pozwanemu, mimo, że sprawa nie została jeszcze prawomocnie zakończona.

Najlepiej przekonał się o tym Pan Andrzej z Częstochowy, który napisał do nas następującego maila:

„W dniu wczorajszym odebrałem z poczty przesyłkę sądową, w której znajdował się wyrok zaoczny, zobowiązujący mnie do zapłaty ponad 10 tysięcy złotych jakiejś dziwnej firmie windykacyjnej z Malty. Proszę o pomoc. Ja nie jestem tej firmie nic dłużny!”.

Niestety Pan Andrzej w chwili otrzymania wezwania na rozprawę zbagatelizował całą sprawę, nie napisał żadnego pisma do sądu, ani nie stawił się na sali sądowej w dniu rozprawy. Zapadł niestety wyrok zaoczny, zasądzający roszczenie.

Oczywiście zapewniliśmy Panu Andrzejowi fachową pomoc prawną oraz pełne wsparcie merytoryczne specjalistów Kancelarii, niemniej w takich sytuacjach działanie jest bardzo utrudnione, gdyż z wyrokiem zaocznym pozwany nie otrzymuje ani pozwu, ani też innych załączników dołączonych do pozwu. Należy wówczas jak najszybciej udać się do sądu i wykonać zdjęcia akt sprawy albo poprosić o wykonanie kserokopii.

Pamiętaj, że możesz uniknąć wydania przez sąd wyroku zaocznego, nawet gdy nie będziesz obecny na rozprawie. Musisz jednak przed rozprawą złożyć odpowiedź na pozew. Pisaliśmy o tym w artykule: Czym jest wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym? Zobacz, jak się bronić!

DARMOWA KONSULTACJA ODDŁUŻENIOWA W SPRAWACH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Dostałeś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz wstrzymać komornika lub firmę windykacyjną?
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Kliknij w przycisk poniżej. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie. Oddzwonimy.
DARMOWA KONSULTACJA

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego? Wzór

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego? Przede wszystkim musimy ustalić, czy pozew wniesiony został na urzędowym formularzu. Jeśli tak, należy sprzeciw od wyroku zaocznego wnieść również na specjalnym, urzędowym formularzu.

Do pobrania – sprzeciw od wyroku zaocznego wzór formularza:


1. Sprzeciw od wyroku zaocznego wzór formularza [PDF – nieedytowalne]
2. Sprzeciw od wyroku zaocznego wzór formularza [RTF – edytowalny]

Należy pamiętać, że nieprawidłowo wypełniony formularz może spowodować, że wniesiony przez pozwanego sprzeciw od wyroku zaocznego zostanie odrzucony i sąd pomimo zasadności twierdzeń pozwanego, w ogóle nie będzie zajmował się sprawą.

Odrzucenie sprzeciwu od wyroku zaocznego powoduje, że staje się on prawomocny. Stan prawomocności natomiast daje podstawy do złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika przez powoda. Taka sytuacja jest oczywiście bardzo niekorzystna dla osoby pozwanej.

Jakim warunkom minimalnym musi odpowiadać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Skutecznie wniesiony sprzeciw od wyroku zaocznego musi zawierać co najmniej:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.

Dodatkowo sprzeciw wyroku zaocznego musi wskazywać konkretne zarzuty procesowe przeciwko żądaniu pozwu. Za najczęściej występujące w procesach o zapłatę wymienia się:

  • zarzut przedawnienia roszczenia,
  • zarzut przedawnienia odsetek,
  • zarzut nieudowodnienia roszczenia co do zasady albo wysokości.

Samo podniesienie zarzutów nie wystarcza. Ważne, aby umieć je także należycie uzasadnić. Ewentualne braki będą traktowane na Twoją niekorzyść, a na korzyść strony, która wniosła pozew i która otrzymała wyrok zaoczny.

Warte odnotowania jest także i to, że sprzeciw od wyroku zaocznego jest pierwszym pismem w sprawie. Musi zatem zawierać również:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Termin na wniesienie sprzeciw od wyroku zaocznego

Termin, w jakim należy wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego, to 14 dni od dnia odbioru wyroku zaocznego. Sprzeciw wnosi się do sądu właściwego, który wydał wyrok zaoczny. Jeśli pozwany złożył sprzeciw od wyroku zaocznego po terminie, sąd odrzuci taki sprzeciw, co w konsekwencji spowoduje w przyszłości wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

Opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego

Niestety sprzeciw od wyroku zaocznego jest odpłatny. Wysokość opłaty wynosi ½, opłaty od pozwu. Opłatę taką należy uiścić najpóźniej w momencie wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego do sądu. O tym jak obliczyć opłatę sądową, pisaliśmy już w innym artykule.

Do czasu, gdy Twój sprzeciw nie zostanie opłacony, sąd nie podejmie żadnych działań związanych z Twoim wnioskiem. Pamiętaj jednak, że nawet jeżeli nie masz pieniędzy na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego, to jeszcze nie oznacza, że nie możesz go złożyć. Wystarczy, że wraz ze sprzeciwem przedłożysz sądowi oświadczenie, w którym wykażesz, że nie podołasz finansowo i nie jesteś w stanie opłacić swojego sprzeciwu.

W tego typu wniosku – domagając się jako osoba fizyczna zwolnienia od kosztów sądowych – musisz koniecznie przedstawić swoją sytuację rodzinną oraz finansową. Taki formularz znajdziesz na stronie internetowej właściwego dla Twojej sprawy sądu, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Teraz decyzja co do opłaty leży po stronie sądu, który może zwolnić Cię z całości lub części zapłaty albo odrzucić Twoją prośbę. Jeżeli postanowienie sądu w tym obszarze nie będzie Cię zadowalać, możesz z pomocą prawników EuroLege skorzystać z innych narzędzi prawnych takich jak zażalenie lub skarga.

Co napisać w sprzeciwie od wyroku zaocznego?

W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany powinien podnieść wszystkie twierdzenia, dowody oraz zarzuty, pod rygorem pominięcia późniejszych w dalszym stadium postępowania sądowego. Pozwany powinien dokładnie przeanalizować treść dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy sądu wydającego wyrok zaoczny. Wdając się w spór, pozwany powinien pamiętać o postawieniu prawidłowych zarzutów procesowych, w tym zarzut przedawnienia roszczenia.

Pismo procesowe, jakim jest sprzeciw od wyroku zaocznego, powinno spełniać wszelkie kryteria formalne, a więc zawierać m.in. informację o nazwie oraz adresie sądu, do którego wysyłamy pismo, przedstawiać dane stron oraz dane ich pełnomocników, wskazywać na numer akt, rodzaj pisma, uzasadnienie, dowód uiszczenia opłaty.

Ponadto, taki wniosek musi zostać podpisany własnoręcznie przez osobę składającą. Bez spełnienia wszystkich wymagań wniosek może zostać odrzucony ze względu na kryteria formalne, dlatego przygotowanie takiego pisma warto zlecić prawnikom z kancelarii EuroLege.

Pozwany powinien również koniecznie złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego. Wniosek ten, należy złożyć po to, by powód dysponujący wyrokiem zaocznym nie złożył wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Co zrobi sąd po wniesieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego?

Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd rozpatrujący sprawę o wyrok zaoczny uchyla i oddala powództwo (sprawa wygrana) albo utrzymuje w mocy wyrok zaoczny (sprawa przegrana).

Sąd może utrzymać wyrok w mocy w całości lub w części. Ma również możliwość umorzyć postępowanie.

Kiedy sąd może odrzucić sprzeciw od wyroku zaocznego?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują, kiedy sąd może odrzucić sprzeciw od wyroku zaocznego. Ma to miejsce wówczas, gdy sprzeciw spełnia przynajmniej jeden z negatywnych kryteriów przyjętych w art. 344 § 3.

Taki sprzeciw musi być: „niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania”.

Mam komornika. Co zrobić, jeśli wyrok zaoczny nie został prawidłowo doręczony pozwanemu?

Zgłasza się do nas bardzo wiele osób, które o jakiejkolwiek sprawie zaocznej czy wyroku zaocznym dowiedziały się dopiero od komornika. Najlepszym przykładem jest sprawa Pani Marii z Wrocławia, która napisała do nas pełnego rozgoryczenia maila następującej treści:

„Zostałam oszukana! Dzisiaj dostałam blokadę na koncie wszystkich środków. Nie wiedziałam nic o żadnej sprawie sądowej. Zadzwoniłam do komornika i okazało się, że został wydany wobec mojej osoby wyrok zaoczny. Zadzwoniłam do sądu i usłyszałam, że sąd wysyłał do mnie korespondencję, której nie odbierałam. Faktycznie tak było, ale ja pod tym adresem nie mieszkam już ponad 10 lat! Proszę pomóżcie! Jestem matką samotnie wychowującą dzieci…”.

Sprawa nas ogromnie zbulwersowała. Oczywiście zapewniliśmy Pani Marii pełnomocnika, który sprawę przyjął, wygrał oraz ostatecznie odzyskał środki zajęte przez komornika i wypłacone firmie windykacyjnej.

Przyczyną takich zdarzeń, jak w historii opisanej wyżej jest zazwyczaj sytuacja, w której sąd wysyła wezwania na rozprawę oraz sam wyrok zaoczny na adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje.

Co zrobić, aby w takiej sytuacji zatrzymać działania komornika i odzyskać utracone pieniądze? Pisaliśmy już o tym na naszym blogu w artykule: https://www.eurolege.pl/jak-wstrzymac-komornika/

Możliwość cofnięcia sprzeciwu od wyroku zaocznego

Prawem pozwanego jest również cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego. Jeśli skorzystamy z takiej możliwości, to oczywiście sąd umarza postępowanie, które wywołaliśmy naszym sprzeciwem.

Taka decyzja pociąga za sobą dwie konsekwencje. Po pierwsze, musimy ponieść koszty – jak wtedy, gdy cofamy pozew. Po drugie, wyrok zaoczny staje się już wyrokiem prawomocnym.

Masz jakieś pytania do prawników? Chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką długów, kredyt, pożyczek, spraw sądowych i komorniczych na nasze forum dla zadłużonych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i doradzimy jak nie dać się instytucjom finansowym.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (58 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Justyna pisze:

Proszę mi pomóc dostałam wyrok zaoczny

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Justyno. Zajmujemy się zawodowo pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Sylwia pisze:

Ile kosztuje sporządzenie pisma wyroku zaocznego

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Sylwio. Wszystko zależy od wartości zadłużenia wynikającego z orzeczenia sądu. Aktualny cennik znajdzie Pani tutaj: https://www.eurolege.pl/cennik/

Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach zawodowo. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jerzy pisze:

Chciałbym się dowiedzieć jakie są procedury jeśli chodzi o napisanie sprzeciwu od wyroku zaocznego sądu? Zaznaczam ,że pismo z sądu zostało dostarczone na adres gdzie nie przebywam od dłuższego czasu. Obecnie po sporządzeniu wniosku do sądu otrzymałem odpis wyroku zaocznego sądu który odebrałem w tym tygodniu. Proszę o pomoc w tej sprawie i kontakt e-mailowy lub telefoniczny 731567615.

Z poważaniem
Jerzy M.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.