Śmierć bliskiej osoby jest bardzo przykrym i zazwyczaj głęboko dotkliwym zdarzeniem. Sfera emocjonalna to jedna strona. Druga, wiąże się z tym co zmarły pozostawił po sobie kiedy jeszcze żył. Skupimy się w niniejszym artykule na kwestiach majątkowych i wpływu śmierci kredytobiorcy na zobowiązania jakie zaciągał za życia. Pamiętać bowiem trzeba, że w skład spadku po zmarłym wchodzić mogą nie tylko aktywa, ale także pasywa (długi). Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy jest możliwe, ale przeprowadzenie całego procesu zależeć będzie od sytuacji. O tym jak umorzyć kredyt po śmierci kredytobiorcy i czy istnieje wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy poniżej.

Czy kredyt podlega dziedziczeniu?

Wraz ze śmiercią kredytobiorcy umowa kredytu nie ulega likwidacji. Sytuacja zmienia się jedynie w ten sposób, że zobowiązania zmarłego powstałe za jego życia wchodzą do masy spadkowej. Oznacza to, że cały dług będący pochodną zawartej umowy kredytu może, ale wcale nie musi przejść na spadkobiercę – głównie osobę bliską zmarłemu.

Odpowiedzialność za długi spadkowe jest jedną z najistotniejszych zasad prawa cywilnego. Dziedziczenie długów jest pewną istotą zachowania ciągłości i nienaruszalności praw wierzyciela. Zasada ta doznaje jednak istotnych ograniczeń. O czym za chwilę.

Po pierwsze spadkobierca ma po śmierci spadkodawcy do wyboru pewne drogi. W pierwszej kolejności może spadek odrzucić. Pamiętać jednak należy w takiej sytuacji, że odrzucenie spadku implikuje pewne zdarzenia. Przede wszystkim osoba odrzucająca spadek traktowana jest jakby nie dożyła otwarcia spadku. Konsekwencją tego jest to, że w jej miejsce wchodzą zstępni, a więc dzieci spadkobiercy. Jeśli dzieci są niepełnoletnie potrzebna będzie na odrzucenie spadku zgoda sądu rodzinnego. Cały proces trwa, a na odrzucenie spadku jest zaledwie 6 miesięcy liczonych od dnia, kiedy osoba powołana do spadku dowiedziała się, że jest spadkobiercą. W przypadku pierwszej linii spadkobierców (głównie dzieci i małżonka) będzie to dzień śmierci spadkodawcy. Z kolei dalsze linie (np. dzieci) otrzymują niejako wiadomość dopiero z dniem odrzucenia spadku przez ich rodziców. Wówczas powołany wyżej 6-miesieczny termin otwiera się dopiero z tym momentem.

Drugą rzeczą jaką może zrobić rozeznający się w temacie dziedziczenia spadkobierca to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W ten sposób odpowiedzialność spadkobiercy ogranicza się wyłącznie do wysokości aktywów spadkowych. Takie rozwiązanie jest korzystne zazwyczaj wówczas, gdy długi spadkowe są wyższe od wartości aktywów spadkowych, np. nieruchomości. Tym bardziej, jeśli wartościowy przedmiot wchodzący do masy spadkowej przedstawia dla spadkobiercy pewną wartość sentymentalną, np. dom rodzinny. W takiej sytuacji spadkobierca ma obowiązek spłacić długi, ale z ograniczeniem do wysokości równej aktywom. Nie oznacza to jednak, że długi spadkowe mogą być zaspokojone wyłącznie z przedmiotów wchodzących do spadku. Przeciwnie, spadkobierca odpowiada wówczas całym swoim majątkiem teraźniejszym oraz przyszłym.

Odpowiadając ostatecznie na pytanie postawione w śródtytule możemy powiedzieć, że sam kredyt nie podlega dziedziczeniu, ale dług wynikający z umowy kredytowej już tak. Umowa kredytu sama w sobie jest tylko dokumentem. Natomiast to co z tego dokumentu wynika w sensie cywilny (dług) dopiero podlega dziedziczeniu.

Wpływ śmierci kredytobiorcy na kredyt.

Z chwilą śmierci kredytobiorcy kredyt ulega rozwiązaniu, a cały dług postawiony jest w stan wymagalności. Rzecz jednak w tym, że w dacie śmierci kredytobiorcy bank nie dysponuje informacją o osobach będących spadkobiercami. Nie może uznać, że jeśli np. kredytobiorca miał małżonka i dzieci to osoby te są odpowiedzialne za spłatę kredytu. Tak jak wskazaliśmy wcześniej możliwe jest odrzucenie spadku przed spadkobierców ustawowych. Możliwe są też inne warianty, o których bank nie wie, a są nimi:

  • testament,
  • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia po osobie zmarłej.

Do czasu ustalenia faktycznych spadkobierców cała sprawa dziedziczenia długu z kredytu ulega zawieszeniu. Wszystko może ruszyć dopiero po formalnym stwierdzeniu nabycia spadku, a więc po:

  • wydaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • wydaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wyłącznie te dwa dokumenty mogą stanowić podstawę do uznania, że dana osoba dziedziczy po zmarłym.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego a śmierć kredytobiorcy.

Niemal każdy kredyt na większe kwoty jest ubezpieczany. Bank dbając o swoje finanse uzależniają udzielanie kredytów na większe kwoty i dłuższe okresy od zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Zazwyczaj ubezpieczenie kredytu następuje poprzez przystąpienie kredytobiorcy do umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Cała umowa ubezpieczenia jest wówczas zawierana za pośrednictwem banku finansującego kredyt. Niestety, ale większość kredytobiorców nawet nie wie do końca jak wyglądają te ubezpieczenia poza wysokością składki doliczanej do ogólnej kwoty kredytu.

Ciekawa jest również konstrukcja stosowana w niektórych umowach kredytu. Otóż bywało tak, że w umowie występowała cesja praw z umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji niestety, w obliczy wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego to bank był dysponentem roszczenia. Mógł więc wybrać czy będzie domagał się zapłaty od spadkobiercy (lub żyjącego kredytobiorcy) czy też od firmy ubezpieczeniowej.

Jednak ogólnie rzecz ujmując ubezpieczenia kredytu w zakresie dotyczącym ubezpieczenia od śmierci kredytobiorcy jest dobrym rozwiązaniem. Zabezpiecza zasadniczo członków najbliższej rodziny przed niekorzystnymi skutkami majątkowymi w przypadku śmierci kredytobiorcy. Pamiętać jednak trzeba, że ubezpieczenie może nie obejmować całości kredytu, a np. jego część, chociażby kapitał. Dlatego w takim przypadku możliwe jest dokupienie dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego całość zobowiązania.

Pamiętać również wypada, że jeśli ubezpieczenie kredytu opłacone zostało w całości przy zaciągnięciu zobowiązania, a składka rozłożona na raty to możliwe jest w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odzyskanie części niewykorzystanego ubezpieczenia. Jest to tzw. zwrot ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie kredytu. Zazwyczaj kwota ubezpieczenia wchodzi jako składowa do ogólniejszej i większej puli nazywanej zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu.

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy – wzór. Czy warto korzystać?

Spadkobierca, który przyjął spadek – zarówno wprost jak i z dobrodziejstwem inwentarza – może starać się o umorzenie kredytu. Wówczas możliwe jest złożenie takiego pisma do banku jak wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Przestrzegamy jednak, aby jakikolwiek kontakt z bankiem w sprawie długu kredytowego po zmarłym spadkodawcy poprzedzony był konsultacją prawną. Prawnicy od długu, zajmujący się oddłużaniem dobrze wiedzą, że kontaktując się z bankiem potencjalny dłużnik popełnia mnóstwo błędów. I to takich, które w ewentualnym sporze sądowym w przyszłości mogą całkowicie pozbawić szans na uzyskanie finansowej wolności.

Jeśli nie chcesz wchodzić w spór z bankiem to faktycznie jedynym wyjściem na zmniejszenie zadłużenia może być wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Pamiętać jednak trzeba, że w ten sposób dokonujemy takiego istotnego aktu prawnego jak uznanie długu. Złożeniem takiego pisma niemal całkowicie zamykamy sobie drogę do sądowego oddłużenia, które możliwe jest do uzyskania w przyszłości. Po drugie nie ma co raczej liczyć na to, że bank umorzy całość zobowiązania. Jeśli umorzy cokolwiek to będzie sukces. Zazwyczaj do umorzenia częściowego (rzadko całkowitego) mogą kwalifikować się następujące pozycje:

  • odsetki,
  • prowizje,
  • ubezpieczenie kredytu,
  • koszty za obsługę kredytu,
  • koszty windykacji i dochodzenia roszczenia.

Jak wspomnieliśmy wyżej liczenie na to, że całość kosztów kredytu poza pożyczony kapitał zostanie umorzone może być kwalifikowane w kategoriach cudu. Nie ma co na to liczyć składając wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy. Każda złotówka więcej umorzonego kredytu rzecz jasna będzie cieszyła i będzie na plus.

Poza tym, że nie zalecamy składać żadnych pism samodzielnie bez żadnej konsultacji. To tym bardziej nie zalecamy korzystać z dostępnych w sieci wzorów wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytodawcy. Znalezione w Internecie treści, za których wiarygodnością nie stoi żadna doświadczona w antywindykacji firma może budzić podejrzenia. Szczególnie na wzór wniosku o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy należy uważać kiedy znajdziemy go na stronach banków, firm pożyczkowych czy windykacyjnych.

Jak umorzyć kredyt po śmierci kredytobiorcy?

W tym miejscu możemy przejść do esencji całego artykułu. A więc wskazania jakie zdarzenia i działania mogą spowodować, że kredyt po śmierci kredytobiorcy może zostać umorzony bez spłaty. Wszystko jednak musi mieć swój czas. Możliwość sądowego oddłużenia następuje dopiero wówczas, gdy spadkobierca pozywany jest przez bank do sądu. Wówczas otwierają się szanse na oddłużenie w całości albo chociażby w znaczącej części. Czy takie działania się powiodą zależy od wielu czynników. Jednak zadaniem kancelarii oddłużeniowej jest działanie w interesie klienta. A ostatecznym celem rzecz jasna jest pełne oddłużenie i wyciągnięcie klienta z opresji finansowych.

Początkiem drogi do uchylenia drzwi oddłużeniu jest pozew sądowy o zapłatę. Pismo takie składa bank do właściwego sądu. Może to być również tzw. e-sąd czyli sąd elektroniczny. W zależności od tego jaki materiał dowodowy znajduje się w aktach sprawy sąd może wydać i doręczyć pozwanemu spadkobiercy następujące orzeczenia:

Otrzymując jakiekolwiek pismo z sądu zawsze warto rozpocząć od konsultacji w tej sprawie. Pamiętaj jednak, że na działanie w sprawie masz w przeważającej ilości przypadków nie więcej niż 2 tygodnie. Pominięcie tego terminu może skutkować prawomocnie przegraną sprawą i komornikiem sądowym.

Gdzie szukać skutecznej pomocy?

Dlatego otrzymując pismo z sądu należy zgłosić się do kogoś, kto zna się na sprawach oddłużania. W Kancelarii EUROLEGE od wielu lat zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Pomagamy wychodzić z kłopotów finansowych. Pomagamy i reprezentujemy osoby zadłużone w sądach i przed komornikami w całej Polsce. Mamy na swoim koncie kilka tysięcy wygranych spraw. Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas lub zadzwoń. Możesz także wysłać nam swoje zgłoszenie przez naszą stronę internetową. Wówczas oddzwonimy i ustalimy jak możemy Ci pomóc. Wszystko załatwisz zdalnie i bez potrzeby opuszczania domu czy pracy.

Zadzwoń lub napisz jeszcze dziś:
Tel: 530 333 130
Mail: kontakt@eurolege.pl
Formularz zgłoszeniowy: https://www.eurolege.pl/zapytaj-prawnika/


4.6/5 - (53 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Joanna pisze:

Dzień dobry.Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać.Moj partner powiesił się 16 04 2023.Mamy wspólnego syna.W banku ma kredyt do spłaty jeszcze na 25000 oraz w drugim na 6800.Zostawil po sobie jeszcze samochod.Co zrobić żeby moje dziecko nie odziedziczyło długu po tacie.Dodam jeszcze że jego rodzeństwo nawet nie chce słyszeć że będą biegać po notariuszach odrzucać spadek.Chca żebym to ja spłaciła wszystkie długi po dostaniu pieniędzy z pzu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Joanno. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Agnieszka pisze:

Porada prawna w sprawie spadkodawcy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Możliwe jest wykupienie u nas porady prawnej wykonywanej przez prawnika telefonicznie. Więcej informacji przekażemy Pani mailowo. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.