Jesteś nękany przez pracowników firm windykacyjnych ciągłymi telefonami, SMS-ami, pismami, a nawet wizytami terenowymi? Pamiętaj, że nikt, nawet faktyczny wierzyciel, nie może stosować wobec Twojej osoby żadnych działań, które zmierzałyby do osaczenia Ciebie i członków Twojej rodziny. Dlatego masz prawo, a nawet obowiązek bronić się wszystkimi przysługującymi Ci środkami prawnymi. Jak to robić? Musisz koniecznie przeczytać nasz poradnik.

Czym jest nękanie (stalking) w celu egzekucji?

Nękanie w celu windykacji należności, czyli inaczej z angielskiego stalking jest formą wywierania ciągłego nacisku na dłużnika w celu spłaty zadłużenia. W pierwszej kolejności osoba, która dotknięta jest nękaniem powinna ustalić, czy ma ono charakter doraźny czy też ciągły i uporczywy. Zgodnie bowiem z treścią art. 190a § 1 kodeksu karnego za przestępstwo uznaje się tylko uporczywe nękanie.

Art. 190a § 1 kodeksu karnego

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oznacza powyższe, że aby doszło do przestępstwa nękania musi ono być nie tylko uporczywe, ale także wzbudzać u osoby nękanej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność.

Oglądaj Akademię Oddłużania? Zobacz czego nie może windykator!

Czy windykator może dzwonić do mnie i pisać stale SMS w celu zapłaty?

Jeśli pracownik firmy windykacyjnej dzwoni do Ciebie albo pisze SMS-y w celu ściągnięcia należności w rozsądnych ramach czasowych, tj. od 6 rano do maksymalnie 22 w nocy, a jednocześnie liczba otrzymywanych telefonów i wiadomości tekstowych nie jest znacząca, to wówczas nie jest to jeszcze nękanie uporczywe, chociaż niewątpliwie nawet jeden telefon w tygodniu czy też jeden SMS w tygodniu potrafi być uporczywy.

Pamiętaj, że wierzyciel – oczywiście jeśli faktycznie dług istnieje – ma uprawnienie do żądania zapłaty. Nie ma jednak uprawnienia do tego, aby wykorzystywać wszystkie metody pozasądowego zmuszania Ciebie do zapłaty.

Koniecznie przeczytaj nasz poradnik, jeśli nie wiesz jak rozmawiać z windykatorem przez telefon.

Czy windykator może wejść do mojego domu?

Odpowiedź na postawione w śródtytule pytanie jest o tyleż prosta co oczywista. Tak, ale POD WARUNKIEM, ŻE NA TO ZEZWOLISZ! Pracownik firmy windykacyjnej nie może nachodzić Cię w domu i wchodzić do niego. Każde takie wejście może być potraktowane jako przestępstwo naruszenia miru domowego i uporczywe nękanie. W takich sytuacjach zawsze powiadamiaj policję.

Art. 193 kodeksu karnego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Masz tylko 14 dni na sprzeciw i anulowanie długu!
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz szanse na oddłużenie oraz jak możemy Tobie pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czy windykator może zabrać mi rzeczy z mieszkania/posesji?

Żaden pracownik firmy windykacyjnej nie ma uprawnień do tego, aby nie tylko wchodzić do domów czy na posesje dłużników bez ich wyraźnej zgody. Nie może też dokonywać jakiegokolwiek zaboru mienia stanowiącego własność dłużnika albo osoby z nią zamieszkującej. Takie zachowanie windykatora może zostać potraktowane jak kradzież. Jeśli jesteś ofiarą takiego działania windykatora natychmiast zgłaszaj to organom ścigania.

Art. 278 § 1 kodeksu karnego

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ostatecznie, jeśli windykator używa wobec Twojej osoby groźby albo przemocy, a nawet grożąc bezpośrednim jej użyciem to wówczas taką czynność zakwalifikować należy jako rozbój.

Art. 280 § 1 kodeksu karnego

Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Czy windykator może powiadamiać mojego pracodawcę, sąsiadów i rodzinę o moim zadłużeniu?

Oczywiście pracownik firmy windykacyjnej, mając informacje o Twoim zadłużeniu powinien zawsze zachować dyskrecję oraz takt w przekazywaniu jej dalej. Informacje dotyczące Twojego zadłużenia mogą trafiać jedynie do Ciebie, jako potencjalnego dłużnika. Jeśli windykator w jakiejkolwiek formie rozgłasza informacje na temat Twojego zadłużenia, to wówczas dopuszcza się przestępstwa zniesławienia. Taki czyn ścigany jest jedynie z oskarżenia prywatnego. Policja ani inne właściwe służby nie mogą we własnym zakresie podjąć działań zmierzających do ukarania sprawcy. Musisz więc samodzielnie złożyć do sądu karnego prywatny akt oskarżenia.

Art. 212 § 1 kodeksu karnego

Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Czy windykator może rozklejać plakaty informujące o moim zadłużeniu?

Tak jak napisaliśmy wyżej, pracownik firmy windykacyjnej nie może w żaden sposób rozgłaszać o Twoim zadłużeniu. Jeśli to robi, poprzez wywieszanie plakatów na klatce schodowej bloku o treści „tu mieszka dłużnik” albo „dłużniku oddaj pieniądze” to wówczas niewątpliwie dochodzi do przestępstwa zniesławienia, o którym mowa w art. 212 § 1 kodeksu karnego.

Windykator straszy mnie w celu odzyskania należności. Co robić?

Jeśli stałeś się ofiarą agresji ze strony windykatora, który grozi Ci, że jeśli nie zapłacisz to mogą spotkać się negatywne konsekwencje, to wówczas dopuszcza się przestępstwa nie tylko nękania, ale również przemocy czy groźby bezprawnej w celu odzyskania wierzytelności. Jest to przestępstwo poważne, które zawsze jako ofiara agresji powinieneś zgłaszać policji albo prokuraturze.

Przykładem gróźb karalnych w celu spłaty długu będzie informowanie potencjalnego dłużnika, iż w sytuacji niespłacenia długu w terminie, to on albo ktoś z jego rodziny trafi do więzienia za niezapłacone długi, albo stanie mu się coś złego. Wystarczy, aby osoba, do której skierowana groźbę czułą strach i realne spełnienie tej groźby. Nie musi być ona prawdziwa.

Art. 191 kodeksu karnego

§  1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pamiętaj, że ściganie powyższego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez windykatora.

Nie wiesz jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez windykatora? Poniżej załączamy wzory, które ułatwią Ci dokonanie czynności zgłoszenia.

</ul


O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.