Jesteś wpisany do jednego z rejestru dłużników funkcjonujących na terytorium Polski? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym są biura informacji gospodarczej, jak działają, jakie warunki muszą być spełnione, aby konsument mógł zostać wpisany na listę dłużników oraz w jaki sposób wykreślić się z rejestru dłużników. Zapraszamy do lektury.

Czym jest biuro informacji gospodarczej (BIG, KRD, ERIF i inne)

Biura informacji gospodarczych są podmiotami rynku, które zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku „o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych” zajmują się pośrednictwem w udostępnianiu informacji gospodarczych, tj. przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu takich informacji oraz ujawnianiu ich. Wszystko oczywiście w ramach istniejących procedur i w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz europejskiego.

Kiedy konsument może zostać wpisany do biura informacji gospodarczej (BIG, KRD, ERIF i inne)?

Jak stanowią przepisy ustawy „o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych” konsument może być wpisany do rejestru dłużników jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków. Dodatkowo wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

Pierwszy warunek to istnienie zobowiązania, które powstały w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Takimi umowami są:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,
3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,
4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
5) wywóz nieczystości,
6) dostarczanie energii cieplnej.

Drugim warunkiem jest, aby łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosiła co najmniej 200 złotych oraz aby były one wymagalne od co najmniej 30 dni.

Trzecim warunkiem jest, aby upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Ostatnim, czwartym warunkiem jest, że nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Pamiętaj, że jako konsument masz prawo w świetle przepisu art. 15a ustawy „o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych” zgłosić sprzeciw wierzycielowi, wobec zamiaru zgłoszenia Twoich danych do biura informacji gospodarczej (rejestru dłużników).

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Sprzeciw od wpisu do rejestru dłużników.

Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania, lub przechowywania niezgodnie z ustawą danych. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw. W razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu biuro może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia.

Biuro wstrzymuje ujawnianie informacji objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło. W pozostałych przypadkach biuro może wstrzymać ujawnianie informacji objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu nie dłuższy niż 30 dni. Biuro może przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji objętych sprzeciwem jedynie wówczas, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi trudnościami i na okres, który łącznie nie przekracza 45 dni od dnia wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych.

Wniesienie sprzeciwu jest nieodpłatne. Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro informacji gospodarczej, np. BIG, KRD czy ERIFF dokonuje aktualizacji danych, usuwa informację gospodarczą objętą sprzeciwem albo uznaje sprzeciw za bezzasadny, o czym informuje dłużnika.

Kiedy konsument może żądać wykreślenia swoich danych z rejestru dłużników (BIG, KRD, ERIF i inne)?

Zgodnie z przepisami ustawy „o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych” biuro informacji gospodarczej usuwa dane:

1) na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;
2) przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro;
3) przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa;
4) przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;
5) dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;
6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;
7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania;
8) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela;
9) nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Krajowy rejestr – lista nazwisk a ochrona danych osobowych

Rejestr dłużników zawiera dane osobowe osób zadłużonych. Taki spis jest jawny i łatwo dostępny. Jeżeli chcemy kogoś sprawdzić, wystarczy przejść do odpowiedniego serwisu, np. odwiedzić BIG InfoMonitor. Czy jednak udostępnianie bez uprzedniej zgody dłużnika jego danych osobowych jest zgodne z prawem? Wiele osób, jak czytamy na oficjalnej stronie UODO, ma tutaj poważne wątpliwości. Warto je rozwiązać. Taki publiczny rejestr dłużników jest jak najbardziej legalny i zgodny z prawem, pomimo tego, że dłużnik nie wyrażał zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Administrator takiej bazy nie musi jej mieć. Dlaczego? Jeżeli wierzyciel dochodzi swoich roszczeń, to może w tym celu przetwarzać, w tym udostępniać, dane osobowe drugiej strony. Jest to prawnie usprawiedliwione.

Co więcej, wierzyciele mogą przekazywać dane swoich dłużników firmom windykacyjnym i nie potrzeba tu zgody osoby – dłużnika, którego dane są przetwarzane. Dłużnik nie może skutecznie żądać ukrycia jego danych, powołując się np. na wycofanie zgody na przetwarzanie danych, bo to nie tego typu zgoda była podstawą umieszczenia go w bazie. Nie ma również prawa do bycia zapomnianym.

Jawny rejestr dłużników jest jak najbardziej legalny i nie można w tym przypadku powoływać się na ochronę danych osobowych. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika, który podpowie, jak możemy pozbyć się zobowiązań i tym sposobem zyskać prawo do wykreślenia z rejestru dłużników. Zdarza się bowiem często, że wpisanie nas na listę dłużników jest nieuzasadnione. Daje nam to podstawę do żądania wycofania naszych danych z tego spisu. Więcej na ten temat w artykule: Nieuzasadniony wpis do rejestru dłużników

Warto rozważyć kwestię przetwarzania danych osobowych dłużników w kontekście sprzedawania wierzytelności. Co do zasady, taki handel jest legalny. Szczegóły na ten temat są dostępne w artykule: Handel wierzytelnościami – na czym polega i czy jest legalny?

Co więcej, ujawnianie przeciwko komu przysługują roszczenia w ofercie sprzedaży wierzytelności, jest również legalne, bo jak można przeczytać na stronie UODO: „Wiedza o tym jest niezbędna dla racjonalnego podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości”. Dodatkowo podanie takich informacji zdaniem UODO nie stanowi zbytniej ingerencji w prywatność dłużnika.

Ta łatwa dostępność do rejestru dłużników ma jednak swoje plusy. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nie ciągną się za nami zobowiązania, o których np. zapomnieliśmy, warto po prostu sięgnąć do odpowiedniego informatora i sprawdzić, czy nie figurujemy na liście. O tym, jak to zrobić, możesz przeczytać w tekście: Jak sprawdzić, gdzie mam długi? Wyjazd z Polski i stare zobowiązania

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali, jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.8/5 - (33 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.