Masz problem z komornikiem i nie wiesz w jaki sposób doprowadzić do umorzenia egzekucji? W naszym dzisiejszym poradniku pokażemy Państwu w jakich okolicznościach komornik może, a w jakich zobowiązany jest umorzyć postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi.

Kiedy pojawia się komornik? Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Komornik sądowy pojawia się wówczas, kiedy istnieje wobec dłużnika tytuł wykonawczy. Takim tytułem wykonawczym najczęściej jest sądowy nakaz zapłaty albo wyrok pochodzący od sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może badać zasadności wydanego orzeczenia, stąd też jeśli spełnione są wszystkie wymogi formalne tytułu wykonawczego to musi go egzekwować zgodnie z wolą wierzyciela, który złożył wniosek o wszczęcie egzekucji.

Kiedy dłużnik dowiaduje się, że wobec niego wszczęto postępowanie egzekucyjne? Najczęściej będzie to pierwsza czynności komornika polegająca na zajęciu rachunku bankowego, zajęciu wynagrodzenia za pracę czy zajęciu emerytury lub renty. Niekiedy dłużnik o wszczętej egzekucji dowiaduje się dopiero z pisma komornika.

Kiedy komornik umarza egzekucję?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika może nastąpić z urzędu albo na wniosek. Wniosek może pochodzić albo od wierzyciela albo od dłużnika, bądź od obu łącznie, jeśli dany przepis i sytuacja faktyczna w sprawie egzekucyjnej na to pozwalają.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego komornik umarza egzekucję z urzędu w następujących przypadkach:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych (komornik nie może w ogóle prowadzić danej egzekucji);

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej (nie ma takiego dłużnika albo wierzyciela w ogóle) albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek – również wierzyciela.

 Jak wspomnieliśmy wyżej, komornik może dokonać umorzenia postępowania egzekucyjnego także na wniosek. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Oto konkretne przypadki wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel (jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji);

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc (np. uchylenie egzekucji ze względu na niedoręczenie nakazu zapłaty na prawidłowy adres);

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Jakie są skutki umorzenie egzekucji komorniczej?

Jak stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Przy czym nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Czy można odzyskać pieniądze zabrane przez komornika podczas egzekucji?

Ogólnie rzecz ujmując odzyskanie pieniędzy pobranych w trakcie postępowanie egzekucyjnego przez komornika sądowego jest zazwyczaj niemożliwe, ale w wyjątkowych przypadkach istnieje taka możliwość. Kiedy można na to liczyć? Zasadniczo w przypadku zajścia przesłanki nr 2 z umorzenia egzekucji na wniosek. Jeśli tytuł wykonawczy pozbawiony został wykonalności w całości, to oczywiście zwrot kwot pobranych w egzekucji jak najbardziej należy się dłużnikowi. Taką samą sytuację będzie miał dłużnik wówczas, jeśli mimo przeprowadzonej egzekucji tytuł egzekucyjny np. nakaz zapłaty wydany przez sąd), któremu nadano klauzulę wykonalności zostanie uchylony.

W naszej Kancelarii wielokrotnie przeprowadzaliśmy postępowania, których efektem końcowym było umożliwienie dłużnikowi odzyskania pieniędzy pobranych przez komornika. Pisaliśmy już o tym w artykule umorzenie długu u komornika.

Przypominamy w tym miejscu jednak, że obowiązek zwrotu środków pobranych podczas egzekucji ciąży nie na komorniku, ale na wierzycielu, na wniosek którego komornik prowadził egzekucję.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze